Nariadenie vlády č. 162/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

(v znení č. 269/2003 Z. z.)

Čiastka 67/2002
Platnosť od 29.03.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.09.2003 do30.04.2004
Zrušený 238/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 5 ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, a § 2 ods. 2 písm. e), ktoré nadobúda účinnosť 1. septembra 2002

162

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. marca 2002

o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na pedagogických zamestnancov1) základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl a školských zariadení.

§ 2

(1) Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov2) pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou podľa pracovného poriadku vydaného zamestnávateľom.2a)

(2) Rozsah vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov pozostáva zo základného úväzku, ktorý je uvedený v odseku 3 písm. a) až m) a § 5 ods. 1 písm. a) až r), a z činností súvisiacich so základným úväzkom určených pracovným poriadkom vydaným zamestnávateľom.2a)

(3) Základný úväzok pedagogických zamestnancov v jednotlivých druhoch a typoch škôl a v školských zariadeniach sa ustanovuje v hodinách vyučovacej činnosti a v hodinách výchovnej činnosti takto:

Pedagogický zamestnanecZákladný úväzok
a)učiteľ materskej školy, učiteľ špeciálnej materskej školy, učiteľ materskej školy v základnej škole s materskou školou, asistent učiteľa materskej školy, asistent učiteľa špeciálnej materskej školy a asistent učiteľa materskej školy v základnej škole s materskou školou28
b)učiteľ detského integračného centra, učiteľ špeciálnopedagogickej poradne a školský špeciálny pedagóg22
c)učiteľ základnej školy, učiteľ základnej školy s materskou školou, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ špeciálnej základnej školy, učiteľ športovej triedy základnej školy, asistent učiteľa základnej školy, asistent učiteľa základnej školy s materskou školou, asistent učiteľa špeciálnej základnej školy a asistent učiteľa športovej triedy základnej školy23
d)učiteľ nultého ročníka základnej školy a učiteľ prvého ročníka základnej školy, učiteľ prípravného ročníka špeciálnej základnej školy a učiteľ prvého ročníka špeciálnej základnej školy, asistent učiteľa nultého ročníka základnej školy a asistent učiteľa prvého ročníka základnej školy, asistent učiteľa prípravného ročníka špeciálnej základnej školy a asistent učiteľa prvého ročníka špeciálnej základnej školy22
e)učiteľ špeciálnej základnej školy v triede pre ťažko mentálne postihnutých žiakov (Pozn. redakcie: písm. e) nadobudlo účinnosť od 1. septembra 2002)20
f)učiteľ strednej školy, učiteľ špeciálnej strednej školy, učiteľ združenej strednej školy, učiteľ športovej strednej školy, učiteľ učilišťa, učiteľ odborného učilišťa, učiteľ praktickej školy, učiteľ konzervatória, učiteľ jazykovej školy, učiteľ stenografického ústavu, učiteľ športovej triedy strednej školy22
g)tréner športovej školy a tréner športovej triedy23
h)majster odbornej výchovy v odbornom učilišti a v špeciálnej strednej škole21 - 24
i)majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti, v učilišti, v združenej strednej škole a v stredisku praktického vyučovania24 - 35
j)vychovávateľ školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti27
k)vychovávateľ internátnej špeciálnej školy, špeciálneho výchovného zariadenia27
l)vychovávateľ domova mládeže, centra volného času a inštruktor telesnej výchovy30
m)vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb27 - 29

(4) Hodina vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti v predmetoch teoretického vyučovania, cvičení a praxe a v záujmovo-vzdelávacích zariadeniach trvá 45 minút. Ak sa praktické vyučovanie uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych zariadeniach, hodina trvá 60 minút. Hodina vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti v školských zariadeniach a v odbornom výcviku trvá 60 minút. Hodina výchovnej činnosti vychovávateľa trvá 60 minút.

(5) Hodina vyučovacej činnosti alebo hodina výchovnej činnosti prevyšujúca základný úväzok (§ 2 ods. 3 a § 5 ods. 1) sa u pedagogických zamestnancov považuje za jednu hodinu práce nadčas.3)

(6) Pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2 ods. 3 písm. a) až i), vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť a pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2 ods. 3 písm. j) až m), vykonávajú výchovnú činnosť.

(7) Majstrovi odbornej výchovy uvedenému v § 2 ods. 3 písm. h) a i) a vychovávateľovi zariadenia sociálnych služieb uvedenému v § 2 ods. 3 písm. m) určuje základný úväzok riaditeľ školy alebo riaditeľ zariadenia sociálnych služieb podľa učebného plánu pre príslušný ročník a podľa potrieb školy alebo zariadenia sociálnych služieb.

§ 3

(1) Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu triedneho učiteľa v jednej triede sa znižuje o jednu hodinu.

(2) Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu triedneho učiteľa v dvoch alebo vo viacerých triedach sa znižuje o dve hodiny.

(3) Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu sa znižuje

a) v základnej škole a v strednej škole s počtom &nbsp
do 300 žiakov o 1 hodinu,
301 - 600 žiakov o 2 hodiny,
601 žiakov a viac o 3 hodiny,
b) v špeciálnej škole s počtom &nbsp
do 100 žiakov o 1 hodinu,
101 - 300 žiakov o 2 hodiny,
301 žiakov a viac o 3 hodiny.

(4) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je poverený pokusným overovaním,4) zníži riaditeľ školy základný úväzok o 2 až 5 hodín podľa náročnosti úloh spojených s pokusným overovaním. Riaditeľovi školy, v ktorej sa realizuje pokusné overovanie, môže základný úväzok znížiť zriaďovateľ školy, a to maximálne o jednu pätinu.

(5) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť v triedach, v ktorých sa vyučovanie uskutočňuje v cudzom jazyku4a) riaditeľ školy zníži základný úväzok o 2 až 5 hodín podľa náročnosti vyučovacieho predmetu.

(6) Hodiny praktického vyučovania v strednej škole, združenej strednej škole a v strednej špeciálnej škole sa učiteľom odborných predmetov započítavajú do základného úväzku takto:

a) jedna hodina cvičenia ako 1 vyučovacia hodina,
b) jedna hodina učebnej praxe ako 1 vyučovacia hodina,
c) jedna hodina odbornej praxe ako 1/2 vyučovacej hodiny,
d) jeden týždeň odbornej individuálnej praxe pri počte žiakov: &nbsp
1 - 4 ako 10 vyučovacích hodín,
5 - 9 ako 16 vyučovacích hodín,
10 a viac ako 22 vyučovacích hodín,
e) jeden deň odbornej prázdninovej praxe (odbornej praxe), ak učiteľ vedie skupinu žiakov ako 4 vyučovacie hodiny.

§ 4

(1) Ak vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy alebo špeciálnej základnej školy, si nenaplní základný úväzok výchovnej činnosti v školskom klube detí, doplní sa vyučovacou činnosťou v škole. Dve hodiny vyučovacej činnosti v škole sa počítajú ako tri hodiny výchovnej činnosti v školskom klube detí.

(2) Ak si učiteľ nenaplní základný úväzok vyučovacou činnosťou a výchovnou činnosťou v škole, doplní sa výchovnou činnosťou v školskom klube detí alebo v školskom stredisku záujmovej činnosti, ktoré sú súčasťou školy. Tri hodiny výchovnej činnosti v školskom klube detí a v školskom stredisku záujmovej činnosti sa počítajú ako dve hodiny vyučovacej činnosti v škole.

§ 5

(1) Základný úväzok riaditeľa, zástupcu riaditeľa a ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov (ďalej len „vedúci pedagogický zamestnanec") vykonávajúcich funkcie, za ktoré im patrí príplatok za riadenie,5) ustanovuje sa v hodinách vyučovacej činnosti a v hodinách výchovnej činnosti takto:

Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadeniaPri počte tried alebo počte žiakovZákladný úväzok
a)riaditeľ predškolského zariadenia s poldennou a celodennou starostlivosťou, riaditeľ spojeného predškolského zariadenia s poldennou a celodennou starostlivosťou123
220
3 - 417
5 - 614
7 - 1012
11 - 1210
13 - 149
15 - 168
17 - 187
19 a viac6
b)riaditeľ predškolského zariadenia s celotýždennou starostlivosťou, riaditeľ spojeného predškolského zariadenia s celotýždennou starostlivosťou116
214
3 a viac12
c)riaditeľ predškolského zariadenia s nepretržitou starostlivosťou, riaditeľ spojeného predškolského zariadenia s nepretržitou starostlivosťou a riaditeľ zariadenia sociálnych služieb pre deti predškolského veku112
28
3 a viac4
zástupca riaditeľa predškolského zariadenia s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou starostlivosťou4 a viac23
zástupca riaditeľa spojeného predškolského zariadenia s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou starostlivosťoudo 323
4 - 619
7 - 1017
11 - 1214
13 - 1412
15 - 1810
19 a viac8
d)riaditeľ detského integračného centra123
220
3 - 417
5 - 614
7 - 1012
11 a viac10
zástupca riaditeľa detského integračného centra5 - 720
8 - 1017
11 - 1314
14 a viac12
e)pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov materskej školy1 - 220
3 - 416
5 a viac12
f)riaditeľ základnej školy, spojenej základnej školy, špeciálnej základnej školy a školy pri špeciálnom výchovnom zariadení, športovej základnej školy, základnej školy so športovými triedami, základnej školy internátnej a špeciálnej základnej školy internátnej118
217
3 - 415
5 - 612
7 - 810
98
10 - 147
15 - 186
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej školy, spojenej základnej školy, špeciálnej základnej školy, športovej základnej školy, základnej školy so športovými triedami8 - 1412
15 - 2210
23 a viac8
zástupca riaditeľa základnej školy internátnej, špeciálnej základnej školy internátnej a školy pri špeciálnom výchovnom zariadení5 -1412
15 - 2210
23 a viac8
g)riaditeľ základnej školy s materskou školou217
3 - 415
5 - 612
7 - 810
98
10 - 147
15 - 186
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu8 - 1412
15 - 2210
23 a viac8
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školudo 323
4 - 619
7 - 1017
11 a viac14
h)riaditeľ školy v prírode 5
pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov1 - 214
3 - 412
5 a viac10
i)riaditeľ strednej školy, združenej strednej školy, učilišťa, konzervatória, športovej strednej školy, jazykovej školy, stenografického ústavu, špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa, praktickej školy, školy úžitkového výtvarníctva a školy pri špeciálnom výchovnom zariadení pre mládeždo 68
7 - 127
13 - 185
19 a viac3
zástupca riaditeľa strednej školy, združenej strednej školy, učilišťa, konzervatória, športovej strednej školy, jazykovej školy, stenografického ústavu a školy úžitkového výtvarníctva8 - 1211
13 - 159
16 - 187
19 a viac5
zástupca riaditeľa špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa, praktickej školy, školy pri špeciálnom výchovnom zariadení pre mládež, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v špeciálnom strednom odbornom učilišti a v odbornom učilištido 512
6 - 109
11 - 167
17 - 225
23 a viac3
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v strednom odbornom učilišti a v učilišti a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v združenej strednej školedo 15010
151 - 3007
301 - 5006
501 a viac4
zástupca riaditeľa pre technicko - ekonomické činnosti v gymnáziách, v stredných odborných školách, v združených stredných školách, v špeciálnych stredných školách, v stredných odborných učilištiach a v odborných učilištiach8 - 1210
13 a viac6
hlavný majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti a hlavný majster odbornej výchovy v združenej strednej školedo 15012 - 14
151 a viac6 - 7
hlavný majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole, špeciálnom strednom odbornom učilišti a v odbornom učilištido 6012 - 14
61 a viac6 - 7
učiteľ strednej školy poverený funkciou vedúceho odlúčeného pracoviska teoretického vyučovania, vedúceho dielní, vedúceho praktického vyučovania a odborného výcviku v odborných učilištiach a učiteľ poverený správou školského hospodárstvapodľa veľkosti a charakteru školského zariadenia7 - 18
vedúci odlúčeného pracoviska praktického vyučovania stredného odborného učilišťa a vedúci strediska odbornej praxepodľa veľkosti a charakteru školského zariadenia6 - 7
j)vedúci strediska praktického vyučovaniapodľa veľkosti a charakteru strediska6 - 7
k)riaditeľ základnej umeleckej školy, riaditeľ spojenej základnej umeleckej školy119
2 - 318
4 - 615
7 - 912
10 - 149
15 - 187
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy12 - 1915
20 a viac10
l)riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia 5
zástupca riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia50 - 10017
101 a viac15
m)riaditeľ samostatného školského klubu detí a riaditeľ samostatného školského strediska záujmovej činnostido 5021
51 - 10018
101 - 15015
151 a viac12
zástupca riaditeľa samostatného školského klubu detí, zástupca riaditeľa samostatného školského strediska záujmovej činnosti, vecúci vychovávateľ školského klubu detí a vedúci vychovávateľ školského strediska záujmovej činnosti, ktoré sú súčasťou školy 51 - 10024
101 - 15022
151 a viac21
vedúci vychovávateľ školského klubu detí a vedúci vychovávateľ školského strediska záujmovej činnosti, ktoré sú súčasťou špeciálnej školy a špeciálneho výchovného zariadenia20 - 4024
41 - 6022
61 - 8020
81 a viac19
vedúci vychovávateľ špeciálnej základnej školy internátnej a vedúci vychovávateľ špeciálneho výchovného zariadenia20 - 4017
41 - 6015
61 a viac13
n)riaditeľ centra voľného časudo 100 (denne)12
101 - 200 (denne)8
201 a viac (denne)5
zástupca riaditeľa centra voľného času101 - 200 (denne)15
201 a viac (denne)10
o)riaditeľ samostatného domova mládežedo 15015
151 - 30010
301 a viac5
zástupca riaditeľa samostatného domova mládeže361 a viac22
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v strednom odbornom učilišti a zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v združenej strednej škole361 a viac17
vedúci vychovávateľ samostatného domova mládežedo 15022
151 a viac20
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v špeciálnom strednom odbornom učilišti a v odbornom učilišti145 a viac15
p)zástupca riaditeľa školy pre prácu v domove mládeže, ktorý je súčasťou strednej školy 17
zástupca riaditeľa školy pre prácu v domove mládeže, ktorý je súčasťou špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa a špeciálneho výchovného zariadenia 15
r)zástupca riaditeľa samostatného domova mládeže pre postihnutú mládež141 a viac22

(2) Na určenie základného úväzku v zariadeniach s počtom žiakov (denne) sa vychádza zo zisteného priemerného denného počtu žiakov skutočne navštevujúcich príslušné školské zariadenie za uplynulý kalendárny štvrťrok.

(3) Na určenie základného úväzku sa započítavajú

a) riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných škôl, spojených základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie školských klubov detí alebo školských stredísk záujmovej činnosti, ktoré sú súčasťou školy, počty tried v škole a počty oddelení v školskom klube detí a školskom stredisku záujmovej činnosti,

b) riaditeľom základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach z tried pre chodiace deti v plnom rozsahu len triedy, ktoré majú v učebnom pláne aspoň 15 hodín týždenne, pri nižšom učebnom pláne sa započítava polovica tried,

c) riaditeľom a zástupcom riaditeľov, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie výchovných skupín v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach, triedy a výchovné skupiny,

d) riaditeľom a zástupcom riaditeľov stredných škôl a združených stredných škôl triedy denného štúdia, štúdia popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium podľa študijných odborov a v stredných odborných učilištiach aj podľa učebných odborov okrem riaditeľov stredných odborných škôl s výtvarnými a výtvarno-technickými odbormi a ich zástupcov, ktorým sa počíta 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne v týchto odboroch ako jedna trieda. Rovnako riaditeľom a zástupcom riaditeľov konzervatórií sa počíta 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda. Ak sú pri škole zriadené kurzy pre pracujúcich, počíta sa 30 hodín vyučovacej činnosti týždenne v týchto kurzoch ako jedna trieda; v kurzoch v školách umeleckého smeru 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne, v jazykovej škole a v stenografickom ústave 20 hodín vyučovacej činnosti týždenne. Kurz vybratých predmetov (večerné alebo diaľkové štúdium) sa hodnotí ako jedna trieda, ak má aspoň 400 hodín vyučovacej činnosti v školskom roku. Hodiny vyučovacej činnosti žiakov stredných škôl plniacich povinnú školskú dochádzku, ktorí sú umiestnení v zdravotníckom zariadení, sa započítavajú riaditeľom príslušných škôl a ich zástupcom v počte 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda,

e) riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných umeleckých škôl za hudobný odbor 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda, za výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor (kolektívne vyučovanie) 24 žiakov ako jedna trieda,

f) riaditeľovi a zástupcovi riaditeľa v detskom integračnom centre 4 - 15 žiaci ako jedna trieda podľa charakteru ich postihnutia.

(4) V združenej strednej škole6) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi započítavajú triedy škôl, z ktorých združená stredná škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riaditeľa združenej strednej školy sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy, ktoré sú v kompetencii jeho riadenia.

(5) V spojenej základnej škole7) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi započítavajú triedy škôl, z ktorých spojená základná škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riaditeľa spojenej základnej školy sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy tej základnej školy, v ktorej je ustanovený do funkcie.

(6) V základnej škole s materskou školou8) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi započítavajú triedy obidvoch spojených škôl, z ktorých škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy základnej školy, v ktorej je ustanovený do funkcie. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy materskej školy, v ktorej je ustanovený do funkcie.9)

(7) V spojenej základnej umeleckej škole10) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľa započítavajú triedy spojených základných umeleckých škôl, z ktorých spojená základná umelecká škola vznikla zlúčením.

(8) V spojenom predškolskom zariadení11) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľa započítavajú triedy spojených predškolských zariadení, z ktorých spojené predškolské zariadenie vzniklo zlúčením. Zástupcovi riaditeľa spojeného predškolského zariadenia sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy toho predškolského zariadenia, v ktorom je ustanovený do funkcie.

(9) Základný úväzok riaditeľov uvedený v odseku 1 písm. j) sa znižuje za riadenie strednej školy, združenej strednej školy, špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa a učilišťa, ktoré

a) zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže o 2 hodiny týždenne,
b) zabezpečujú teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie o 1 hodinu týždenne,
c) zabezpečujú teoretické vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže o 1 hodinu týždenne,
d) zabezpečujú praktické vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže o 1 hodinu týždenne.

(10) Základný úväzok riaditeľov škôl uvedených v odseku 9 je najmenej tri hodiny vyučovacej činnosti.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 5 ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002, a § 2 ods. 2 písm. e), ktoré nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 50 a 50b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 12 ods. 1 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.

2a) § 11 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.

3) § 97 ods. 1 Zákonníka práce.

4) § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

4a) § 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 21 zákona č. 313/2001 Z. z.

6) § 2 ods. 2 a § 7 ods. 5 a 6 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) § 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) § 63 ods. 7 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

11) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.