Nariadenie vlády č. 203/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

Čiastka 86/2000
Platnosť od 29.06.2000 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.2000 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.

OBSAH

203

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. júna 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. g) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. c) sa číslo „22“ nahrádza číslom „23“.

2. V § 2 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) učiteľ prvého ročníka základnej školy,
učiteľ prvého ročníka základnej umeleckej
školy, učiteľ prvého ročníka základnej
špeciálnej školy, učiteľ prvého ročníka
osobitnej a pomocnej školy 22.“.

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).

3. V § 2 ods. 2 v novooznačenom písmene e) sa číslo „21“ nahrádza číslom „22“.

4. V § 3 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

a) na základnej škole a na strednej škole s počtom
do 300 žiakov o 1 hodinu
od 301 žiakov do 600 žiakov o 2 hodiny
nad 600 žiakov o 3 hodiny,

b) na špeciálnej škole s počtom
do 100 žiakov o 1 hodinu
od 101 žiakov do 300 žiakov o 2 hodiny
nad 300 žiakov o 3 hodiny.“.

5. V § 5 ods. 6 sa slová „dve vyučovacie hodiny“ nahrádzajú slovami „tri vyučovacie hodiny“.

6. Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.