Nariadenie vlády č. 238/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Čiastka 101/2004
Platnosť od 29.04.2004 do31.10.2009
Účinnosť od 01.09.2004 do31.10.2009
Redakčná poznámka

s výnimkou § 5 ods. 1 písm. d), h), j), m), t) a u), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004; § 6 ods. 1 a 2 stráca účinnosť 31. augusta 2004

238

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 31. marca 2004

o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 50a ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na pedagogických zamestnancov1) základných škôl, špeciálnych škôl, stredných škôl, školských zariadení a zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces.

§ 2

(1) Týždenný pracovný čas2) pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou.

(2) Pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť v rozsahu uvedenom v odseku 3 písm. a) až m) a § 5 ods. 1 písm. a) až u) (ďalej len „základný úväzok“). Ďalšie činnosti súvisiace so základným úväzkom a s pedagogickou prácou tvoria ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré upraví zamestnávateľ v pracovnom poriadku.3)

(3) Základný úväzok pedagogických zamestnancov v jednotlivých druhoch a typoch škôl, v školských zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces sa ustanovuje v hodinách vyučovacej činnosti a v hodinách výchovnej činnosti takto:

Pedagogický zamestnanec Základný úväzok
a) učiteľ materskej školy, učiteľ špeciálnej materskej školy, učiteľ
materskej školy v základnej škole s materskou školou, asistent
učiteľa materskej školy, asistent učiteľa špeciálnej materskej školy
a asistent učiteľa materskej školy v základnej škole s materskou
školou
28
b) učiteľ detského integračného centra, učiteľ špeciálnopedagogickej
poradne a školský špeciálny pedagóg
22
c) učiteľ základnej školy, učiteľ základnej školy s materskou školou,
učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ špeciálnej základnej školy
a učiteľ športovej triedy základnej školy, asistent učiteľa základnej
školy, asistent učiteľa základnej školy s materskou školou, asistent
učiteľa špeciálnej základnej školy a asistent učiteľa športovej triedy
základnej školy
23
d) učiteľ nultého ročníka základnej školy a učiteľ prvého ročníka
základnej školy, učiteľ prípravného ročníka špeciálnej základnej
školy a učiteľ prvého ročníka špeciálnej základnej školy, asistent
učiteľa nultého ročníka základnej školy a asistent učiteľa prvého
ročníka základnej školy, asistent učiteľa prípravného ročníka
špeciálnej základnej školy a asistent učiteľa prvého ročníka
špeciálnej základnej školy
22
e) učiteľ špeciálnej základnej školy v triede pre ťažko mentálne
postihnutých žiakov a asistent učiteľa špeciálnej základnej školy
v triede pre ťažko mentálne postihnutých žiakov
20
f) učiteľ strednej školy, učiteľ špeciálnej strednej školy, učiteľ
združenej strednej školy, učiteľ športovej strednej školy, učiteľ
učilišťa, učiteľ odborného učilišťa, učiteľ praktickej školy, učiteľ
konzervatória, učiteľ štátnej jazykovej školy, učiteľ jazykovej školy,
učiteľ stenografického ústavu, učiteľ športovej triedy strednej školy
22
g) tréner športovej školy a tréner športovej triedy 23
h) majster odbornej výchovy v odbornom učilišti a v špeciálnej strednej
škole
21 - 24
i) majster odbornej výchovy v strednom odbornom učilišti, v učilišti,
v združenej strednej škole a v stredisku praktického vyučovania
24 - 35
j) vychovávateľ školského klubu detí, školského strediska záujmovej
činnosti
27
k) vychovávateľ internátnej špeciálnej školy, špeciálneho výchovného
zariadenia
27
l) vychovávateľ domova mládeže, centra voľného času a inštruktor
telesnej výchovy
30
m) vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb 27 - 29

(4) Hodina vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti v predmetoch teoretického vyučovania, cvičení, praxe a v záujmovo-vzdelávacích zariadeniach trvá 45 minút. Ak sa praktické vyučovanie uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach s výnimkou cvičení v zdravotníckych zariadeniach, hodina trvá 60 minút. Hodina vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti v školských zariadeniach a v odbornom výcviku trvá 60 minút. Hodina výchovnej činnosti vychovávateľa trvá 60 minút.

(5) Hodina vyučovacej činnosti alebo hodina výchovnej činnosti prevyšujúca základný úväzok (§ 2 ods. 3 a § 5 ods. 1) sa u pedagogických zamestnancov považuje za jednu hodinu práce nadčas.4)

(6) Pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2 ods. 3 písm. a) až i), vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť a pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2 ods. 3 písm. j) až m), vykonávajú výchovnú činnosť.

(7) Majstrovi odbornej výchovy uvedenému v § 2 ods. 3 písm. h) a i) a vychovávateľovi zariadenia sociálnych služieb uvedenému v § 2 ods. 3 písm. m) určuje základný úväzok riaditeľ školy alebo riaditeľ zariadenia sociálnych služieb podľa učebného plánu pre príslušný ročník a podľa potrieb školy alebo zariadenia sociálnych služieb.

§ 3

(1) Základný úväzok učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu sa znižuje

a) v základnej škole a v strednej škole s počtom

do 300 žiakovo 1 hodinu
301 - 600 žiakovo 2 hodiny
601 žiakov a viaco 3 hodiny,

b) v špeciálnej škole s počtom

do 100 žiakovo 1 hodinu
101 - 300 žiakovo 2 hodiny
301 žiakov a viaco 3 hodiny.

(2) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je poverený experimentálnym overovaním,5) zníži riaditeľ školy základný úväzok o 2 až 5 hodín podľa náročnosti úloh spojených s experimentálnym overovaním. Riaditeľovi školy, v ktorej sa realizuje experimentálne overovanie, môže základný úväzok znížiť zriaďovateľ školy, a to maximálne o jednu pätinu.

(3) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť v triedach, v ktorých sa vyučovanie uskutočňuje v cudzom jazyku,6) riaditeľ školy zníži základný úväzok o 2 až 5 hodín podľa náročnosti vyučovacieho predmetu.

(4) Hodiny praktického vyučovania v strednej škole, združenej strednej škole a v strednej špeciálnej škole sa učiteľom odborných predmetov započítavajú do základného úväzku takto:

a) jedna hodina cvičeniaako 1 vyučovacia hodina,
b) jedna hodina učebnej praxeako 1 vyučovacia hodina,
c) jedna hodina odbornej praxeako 1/2 vyučovacej hodiny,
d) jeden týždeň odbornej individuálnej praxe prip očte žiakov:
1 - 4ako 10 vyučovacích hodín,
5 - 9ako 16 vyučovacích hodín,
10 a viacako 22 vyučovacích hodín,
e) jeden deň odbornej prázdninovej praxe (odbornej praxe),
ak učiteľ vedie skupinu žiakovako 4 vyučovacie hodiny.

§ 4

(1) Ak si vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy alebo špeciálnej základnej školy, nenaplní základný úväzok výchovnej činnosti v školskom klube detí, doplní sa vyučovacou činnosťou v škole. Dve hodiny vyučovacej činnosti v škole sa počítajú ako tri hodiny výchovnej činnosti v školskom klube detí.

(2) Ak si učiteľ nenaplní základný úväzok vyučovacou činnosťou a výchovnou činnosťou v škole, doplní sa výchovnou činnosťou v školskom klube detí alebo v školskom stredisku záujmovej činnosti, ktoré je súčasťou školy. Tri hodiny výchovnej činnosti v školskom klube detí alebo školskom stredisku záujmovej činnosti sa počítajú ako dve hodiny vyučovacej činnosti v škole.

§ 5

(1) Základný úväzok riaditeľa, zástupcu riaditeľa a ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov (ďalej len „vedúci pedagogický zamestnanec“) vykonávajúcich funkcie, za ktoré im patrí príplatok za riadenie,7) sa ustanovuje v hodinách vyučovacej činnosti a v hodinách výchovnej činnosti takto:

  Funkcia a druh (typ) školy, školského zariadenia Pri počte tried
alebo počte
žiakov
Základný úväzok
a) riaditeľ predškolského zariadenia s poldennou
a celodennou starostlivosťou, riaditeľ spojeného
predškolského zariadenia s poldennou a celodennou
starostlivosťou
1
2
3-4
5-6
7-10
11 - 12
13- 14
15- 16
17- 18
19 a viac
23
20
17
14
12
10
9
8
7
6
b) riaditeľ predškolského zariadenia s celotýždennou
starostlivosťou, riaditeľ spojeného predškolského
zariadenia s celotýždennou starostlivosťou
1
2
3 a viac
16
14
12
c) riaditeľ predškolského zariadenia s nepretržitou
starostlivosťou a riaditeľ spojeného predškolského
zariadenia s nepretržitou starostlivosťou
1
2
3 a viac
12
8
4
zástupca riaditeľa predškolského zariadenia
s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou
starostlivosťou
4 a viac 23
zástupca riaditeľa spojeného predškolského
zariadenia s poldennou, celodennou, týždennou
a nepretržitou starostlivosťou
do 3
4-6
7-10
11 - 12
13- 14
15- 18
19 a viac
23
19
17
14
12
10
8
d)[Pozn. redakcie: písm. d) nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.] zástupca riaditeľa spojeného predškolského
zariadenia s poldennou, celodennou, týždennou
a nepretržitou starostlivosťou, ktoré je mimo sídla
riaditeľstva spojeného predškolského zariadenia
s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou
starostlivosťou
1
2
3-4
5-6
7-10
11 a viac
23
20
17
14
12
10
e) riaditeľ detského integračného centra 1
2
3-4
5-6
7-10
11 a viac
23
20
17
14
12
10
zástupca riaditeľa detského integračného centra 5-7
8-10
11 - 13
14 a viac
20
17
14
12
f) pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov
materskej školy
1-2
3-4
5 a viac
20
16
12
g) riaditeľ základnej školy, spojenej základnej školy,
špeciálnej základnej školy, školy pri špeciálnom
výchovnom zariadení, športovej základnej školy,
základnej školy so športovými triedami, základnej
školy internátnej a špeciálnej základnej školy
internátnej
1
2
3-4
5-6
7-8
9
10- 14
15- 18
19 a viac
18
17
15
12
10
8
7
6
5
zástupca riaditeľa základnej školy, spojenej
základnej školy, špeciálnej základnej školy,
športovej základnej školy, základnej školy so
športovými triedami
8-14
15-22
23 a viac
12
10
8
zástupca riaditeľa základnej školy internátnej,
špeciálnej základnej školy internátnej a školy pri
špeciálnom výchovnom zariadení
5-14
15-22
23 a viac
12
10
8
h)[Pozn. redakcie: písm. h) nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.] pedagogický vedúci oddelenia pre štátnu jazykovú
školu alebo jazykovú školu z radov učiteľov, ktorá je
súčasťou základnej školy
1-2
3-4
20
18
zástupca riaditeľa základnej školy pre štátnu
jazykovú školu alebo jazykovú školu, ktorá je
súčasťou základnej školy
5-7
8-12
13 a viac
16
14
12
zástupca riaditeľa spojenej základnej školy, ktorá je
mimo sídla riaditeľstva spojenej základnej školy
1
2
3-4
5-6
7 a viac
18
17
15
12
10
i) riaditeľ základnej školy s materskou školou 2
3-4
5-6
7-8
9
10- 14
15- 18
19 a viac
17
15
12
10
8
7
6
5
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou
školou pre základnú školu
8-14
15-22
23 a viac
12
10
8
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou
školou pre materskú školu
do 3
4 - 6
7 - 10
11 a viac
23
19
17
14
j)[Pozn. redakcie: písm. j) nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.] zástupca riaditeľa základnej školy s materskou
školou pre materskú školu, ktorá je mimo sídla
riaditeľstva základnej školy s materskou školou
1
2
3-4
5-6
7-10
11 a viac
23
20
17
14
12
10
k) riaditeľ školy v prírode
pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov
1-2
3-4
5 a viac
514
12
10
l) riaditeľ strednej školy, združenej strednej školy,
učilišťa, konzervatória, športovej strednej školy,
štátnej jazykovej školy, jazykovej školy,
stenografického ústavu, špeciálnej strednej školy,
do 6
7 - 12
13 - 18
19 a viac
8
7
5
3
odborného učilišťa, praktickej školy, školy
úžitkového výtvarníctva a školy pri špeciálnom
výchovnom zariadení pre mládež
   
zástupca riaditeľa strednej školy, združenej strednej
školy, učilišťa, konzervatória, športovej strednej
školy, štátnej jazykovej školy, jazykovej školy,
stenografického ústavu a školy úžitkového
výtvarníctva
8-12
13- 15
16- 18
19 a viac
11
97
5
zástupca riaditeľa špeciálnej strednej školy,
odborného učilišťa, praktickej školy, školy pri
špeciálnom výchovnom zariadení pre mládež,
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
v špeciálnom strednom odbornom učilišti
a v odbornom učilišti
do 5
6-10
11 - 16
17-22
23 a viac
12
97
5
3
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
v združenej strednej škole a zástupca riaditeľa pre
praktické vyučovanie v strednom odbornom učilišti
a v učilišti
do 150
151 - 300
301 - 500
501 a viac
107
6
4
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické
činnosti v gymnáziách, v stredných odborných
školách, v združených stredných školách,
v špeciálnych stredných školách, v stredných
odborných učilištiach a v odborných učilištiach
8-12
13 a viac
10
6
hlavný majster odbornej výchovy v strednom
odbornom učilišti a hlavný majster odbornej
výchovy v združenej strednej škole
do 150
151 a viac
12- 14
6-7
hlavný majster odbornej výchovy v špeciálnej
strednej škole, špeciálnom strednom odbornom
učilišti a v odbornom učilišti
do 60
61 a viac
12- 14
6-7
učiteľ strednej školy poverený funkciou vedúceho
odlúčeného pracoviska teoretického vyučovania,
vedúceho dielní, vedúceho praktického vyučovania
a odborného výcviku v odborných učilištiach
a učiteľ poverený správou školského hospodárstva
podľa veľkosti
a charakteru
školského
zariadenia
7-18
vedúci odlúčeného pracoviska praktického
vyučovania stredného odborného učilišťa a vedúci
strediska odbornej praxe
podľa veľkosti
a charakteru
školského
zariadenia
6-7
m)[Pozn. redakcie: písm. m) nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.] pedagogický vedúci oddelenia pre štátnu jazykovú
školu alebo jazykovú školu z radov učiteľov, ktorá je
súčasťou strednej školy
1-2
3-4
19
17
zástupca riaditeľa strednej školy pre štátnu
jazykovú školu alebo jazykovú školu, ktorá je
súčasťou strednej školy
5-7
8-12
13 a viac
15
13
11
zástupca riaditeľa združenej strednej školy, ktorá je
mimo sídla riaditeľstva združenej strednej školy
do 6
7 - 12
13 - 18
19 a viac
8
7
5
3
n) vedúci strediska praktického vyučovania podľa veľkosti
a charakteru
strediska
6-7
o) riaditeľ základnej umeleckej školy, riaditeľ spojenej
základnej umeleckej školy
1
2-3
4-6
7-9
10- 14
15- 18
19 a viac
19
18
15
12
9
7
5
p) zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy 12- 19
20 a viac
15
10
riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia  5
zástupca riaditeľa špeciálneho výchovného
zariadenia
50 - 100
101 a viac
17
15
r) riaditeľ samostatného školského klubu detí
a riaditeľ samostatného školského strediska
záujmovej činnosti
do 50
51 - 100
101 - 150
151 a viac
21
18
15
12
zástupca riaditeľa samostatného školského klubu
detí, zástupca riaditeľa samostatného školského
strediska záujmovej činnosti, vedúci vychovávateľ
školského klubu detí a vedúci vychovávateľ
školského strediska záujmovej činnosti, ktoré sú
súčasťou školy
51 - 100
101 - 150
151 a viac
24
22
21
vedúci vychovávateľ školského klubu detí a vedúci
vychovávateľ školského strediska záujmovej
činnosti, ktoré sú súčasťou špeciálnej školy
a špeciálneho výchovného zariadenia
20- 40
41 - 60
61 - 80
81 a viac
24
22
20
19
vedúci vychovávateľ špeciálnej základnej školy
internátnej a vedúci vychovávateľ špeciálneho
výchovného zariadenia
20 - 40
41 - 60
61 a viac
17
15
13
s) riaditeľ centra voľného času do 100
(denne)
101 - 200
(denne)
201 a viac
(denne)
12
8
5
zástupca riaditeľa centra voľného času 101 - 200
(denne)
201 a viac
(denne)
15
10
t)[Pozn. redakcie: písm. t) nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.] riaditeľ samostatného domova mládeže do 150
151 - 300
301 a viac
15
10
5
zástupca riaditeľa samostatného domova mládeže od 91 - 150
151 a viac
22
20
zástupca riaditeľa samostatného domova mládeže
pre postihnutú mládež
od 41 - 150
151 a viac
22
20
vedúci vychovávateľ samostatného domova mládeže 361 a viac 22
vedúci vychovávateľ samostatného domova mládeže
pre postihnutú mládež
141 a viac 22
u)[Pozn. redakcie: písm. u) nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.] zástupca riaditeľa školy pre prácu v domove
mládeže, ktorý je súčasťou strednej školy
91 a viac 17
zástupca riaditeľa školy pre prácu v domove
mládeže, ktorý je súčasťou špeciálnej strednej školy,
odborného učilišťa a špeciálneho výchovného
zariadenia
do 40
41 a viac
17
15
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
v špeciálnom strednom odbornom učilišti
a v odbornom učilišti
145 a viac 15
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
v strednom odbornom učilišti a zástupca riaditeľa
pre výchovu mimo vyučovania v združenej strednej
škole
361 a viac 17
vedúci vychovávateľ v domove mládeže, ktorý je
súčasťou strednej školy, špeciálnej strednej školy
a odborného učilišťa
do 150
151 a viac
22
20

(2) Na určenie základného úväzku v zariadeniach s počtom žiakov (denne) sa vychádza zo zisteného priemerného denného počtu žiakov skutočne navštevujúcich príslušné školské zariadenie za uplynulý kalendárny štvrťrok.

(3) Na určenie základného úväzku sa započítavajú

a) riaditeľom základných škôl, spojených základných škôl a špeciálnych základných škôl a zástupcom riaditeľov základných škôl, spojených základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie školských klubov detí alebo školských stredísk záujmovej činnosti, ktoré sú súčasťou školy, počty tried v škole a počty oddelení v školskom klube detí alebo počty záujmových útvarov a klubov záujmovej činnosti v školskom stredisku záujmovej činnosti,

b) riaditeľom základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach z tried pre chodiace deti v plnom rozsahu len triedy, ktoré majú v učebnom pláne aspoň 15 hodín týždenne, pri nižšom učebnom pláne sa započítava polovica tried,

c) riaditeľom špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl a zástupcom riaditeľov špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie v špeciálnych výchovných zariadeniach, počty tried v škole a počty výchovných skupín v špeciálnych výchovných zariadeniach,

d) riaditeľom stredných škôl a združených stredných škôl a zástupcom riaditeľov stredných škôl a združených stredných škôl triedy denného štúdia, štúdia popri zamestnaní alebo kombinovaného štúdia podľa študijných odborov a v stredných odborných učilištiach aj podľa učebných odborov okrem riaditeľov stredných odborných škôl s výtvarnými a výtvarno-technickými odbormi a ich zástupcov, ktorým sa počíta 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne v týchto odboroch ako jedna trieda. Rovnako riaditeľom a zástupcom riaditeľov konzervatórií sa počíta 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda. Ak sú pri škole zriadené kurzy pre pracujúcich, počíta sa 30 hodín vyučovacej činnosti týždenne v týchto kurzoch ako jedna trieda; v kurzoch v školách umeleckého smeru 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne, v štátnej jazykovej škole, v jazykovej škole a v stenografickom ústave 20 hodín vyučovacej činnosti týždenne. Kurz vybraných predmetov (večerné alebo diaľkové štúdium) sa hodnotí ako jedna trieda, ak má aspoň 400 hodín vyučovacej činnosti v školskom roku. Hodiny vyučovacej činnosti žiakov stredných škôl plniacich povinnú školskú dochádzku, ktorí sú umiestnení v zdravotníckom zariadení, sa započítavajú riaditeľom príslušných škôl a ich zástupcom v počte 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda,

e) riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných umeleckých škôl za hudobný odbor 24 hodín vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda, za výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor (kolektívne vyučovanie) 24 žiakov ako jedna trieda,

f) riaditeľom a zástupcom riaditeľov v detskom integračnom centre 4 – 15 žiaci ako jedna trieda podľa charakteru ich postihnutia.

(4) V združenej strednej škole8) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi započítavajú triedy škôl, z ktorých združená stredná škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riaditeľa združenej strednej školy sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy, ktoré patria do jeho pôsobnosti.

(5) V spojenej základnej škole9) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi započítavajú triedy škôl, z ktorých spojená základná škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riaditeľa spojenej základnej školy sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy tej základnej školy, v ktorej je ustanovený do funkcie.

(6) V základnej škole s materskou školou10) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi započítavajú triedy obidvoch spojených škôl, z ktorých škola vznikla zlúčením. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy základnej školy, v ktorej je ustanovený do funkcie. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy materskej školy, v ktorej je ustanovený do funkcie.11)

(7) V spojenej základnej umeleckej škole9) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi započítavajú triedy spojených základných umeleckých škôl, z ktorých spojená základná umelecká škola vznikla zlúčením.

(8) V spojenom predškolskom zariadení12) sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku riaditeľovi započítavajú triedy spojených predškolských zariadení, z ktorých spojené predškolské zariadenie vzniklo zlúčením. Zástupcovi riaditeľa spojeného predškolského zariadenia sa do počtu tried rozhodujúceho na určenie základného úväzku započítavajú triedy toho predškolského zariadenia, v ktorom je ustanovený do funkcie.

(9) Základný úväzok riaditeľov uvedený v odseku 1 písm. l) sa znižuje za riadenie strednej školy, združenej strednej školy, špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa a učilišťa, ktoré

a) zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a súčasne riadia domov mládežeo 2 hodiny týždenne,
b) zabezpečujú teoretické vyučovanie a praktické vyučovanieo 1 hodinu týždenne,
c) zabezpečujú teoretické vyučovanie a súčasne riadia domov mládežeo 1 hodinu týždenne,
d) zabezpečujú praktické vyučovanie a súčasne riadia domov mládežeo 1 hodinu týždenne.

(10) Základný úväzok riaditeľov škôl uvedených v odseku 9 je najmenej dve hodiny vyučovacej činnosti.


§ 7

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2003 Z. z.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004 s výnimkou § 5 ods. 1 písm. d), h), j), m), t) a u), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004; § 6 ods. 1 a 2 stráca účinnosť 31. augusta 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

3) § 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

4) § 97 ods. 1 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

5) § 14 ods. 5 písm. f) a ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6) § 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 2 ods. 2 a § 7 ods. 5 a 6 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

10) § 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

11) § 63 ods. 7 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

12) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.