Vyhláška č. 42/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

Čiastka 16/1996
Platnosť od 20.02.1996 do31.10.2009
Účinnosť od 01.03.1996 do31.10.2009
Zrušený 317/2009 Z. z.

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 26. januára 1996

o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje organizáciu, obsah, rozsah a formy ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov1) (ďalej len „ďalšie vzdelávanie“).

(2) Ďalšie vzdelávanie formou štúdia popri zamestnaní na vysokých školách upravuje osobitný predpis.2)

§ 2

(1) Účelom ďalšieho vzdelávania je sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v súlade s najnovšími progresívnymi vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe.

(2) Ďalšie vzdelávanie riadi Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a iné ústredné orgány, ktoré zriaďujú školy3) (ďalej len „iný ústredný orgán“).

§ 3

Formy ďalšieho vzdelávania

Formy ďalšieho vzdelávania sú:

a) uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe (ďalej len „uvádzanie do praxe“),

b) príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, ktorým patrí príplatok za riadenie4) (ďalej len „príprava vedúcich pedagogických pracovníkov“),

c) priebežné vzdelávanie,

d) špecializačné inovačné štúdium,

e) špecializačné kvalifikačné štúdium,

f) rozširujúce štúdium.

§ 4

Uvádzanie do praxe

(1) Uvádzanie do praxe organizuje škola alebo školské zariadenie v spolupráci s príslušným metodickým centrom alebo so Štátnym pedagogickým ústavom,5) prípadne aj so vzdelávacími organizáciami zriadenými inými ústrednými orgánmi.

(2) Uvádzaním do praxe získavajú začínajúci pedagogickí pracovníci praktické skúsenosti potrebné na výkon práce a na adaptáciu v konkrétnych podmienkach pedagogickej praxe.

(3) Uvádzanie do praxe trvá jeden rok. Uskutočňuje sa podľa vzorového projektu vydaného ministerstvom v prvom roku po nástupe absolventa vysokej školy alebo strednej školy ako pedagogického pracovníka do pracovného pomeru so školou alebo so školským zariadením.

(4) Uvádzanie do praxe sa končí záverečným hodnotením pedagogického pracovníka pred komisiou. Členov trojčlennej komisie vymenúva riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo riaditeľ školskej správy, s ktorými je pedagogický pracovník v pracovnom pomere.

(5) V prípade, že pedagogický pracovník bol hodnotený ako neúspešný, možno uvádzanie do praxe zopakovať v druhom roku pedagogickej praxe.

§ 5

Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov

(1) Prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov organizujú metodické centrá, Štátny pedagogický ústav5) a vzdelávacie organizácie zriadené inými ústrednými orgánmi v spolupráci s vysokými školami.

(2) Obsah prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov je zameraný na získanie najnovších poznatkov z oblasti riadenia, pedagogiky a psychológie.

(3) Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov trvá spravidla dva roky. Uskutočňuje sa podľa projektu vypracovaného vzdelávacími organizáciami uvedenými v odseku 1 a schváleného ministerstvom alebo iným ústredným orgánom.

(4) Na prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov sa prihlási pedagogický pracovník, ktorý absolvoval I. kvalifikačnú skúšku.6)

(5) Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečným pohovorom pred komisiou.

(6) Členov päťčlennej komisie na návrh riaditeľa vzdelávacej organizácie uvedenej v odseku 1 vymenúva ministerstvo alebo iný ústredný orgán.

(7) O absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov vydajú vzdelávacie organizácie uvedené v odseku 1 osvedčenie.

§ 6

Priebežné vzdelávanie

(1) Priebežné vzdelávanie organizujú a jeho rozsah v súlade s potrebami pedagogickej a odbornej praxe určujú školy, školské zariadenia, metodické centrá, Štátny pedagogický ústav5) a vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov.

(2) Obsahom priebežného vzdelávania je

a) sprostredkovanie aktuálnych informácií využiteľných v pedagogickej praxi,

b) prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických pracovníkov,

c) zmeny v koncepcii výchovy a vzdelávania vyjadrené v učebných plánoch, učebných osnovách, učebniciach,

d) nové právne predpisy v oblasti školstva,

e) nové poznatky z pedagogiky, psychológie a odborovej didaktiky.

(3) Priebežné vzdelávanie sa končí záverečným pohovorom pred trojčlennou komisiou, ktorej členov vymenúvajú riaditelia vzdelávacích organizácií uvedených v odseku 1.

(4) O absolvovaní priebežného vzdelávania vydajú vzdelávacie organizácie uvedené v odseku 1 osvedčenie.

§ 7

Špecializačné inovačné štúdium

(1) Špecializačné inovačné štúdium organizujú metodické centrá, Štátny pedagogický ústav5) a vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov.

(2) Obsahom špecializačného inovačného štúdia je príprava na vykonávanie špecializovaných pedagogických činností a na výskumnú činnosť.

(3) Špecializačné inovačné štúdium trvá najviac dva roky. Uskutočňuje sa podľa jednotného projektu vypracovaného vzdelávacími organizáciami uvedenými v odseku 1 a schváleného ministerstvom alebo iným ústredným orgánom.

(4) Na špecializačné inovačné štúdium sa môže pedagogický pracovník prihlásiť so súhlasom riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

(5) Špecializačné inovačné štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce pred trojčlennou komisiou. Členov komisie vymenúva riaditeľ vzdelávacej organizácie uvedenej v odseku 1.

(6) O skončení špecializačného inovačného štúdia vydajú vzdelávacie organizácie uvedené v odseku 1 osvedčenie.

§ 8

Špecializačné kvalifikačné štúdium

(1) Špecializačné kvalifikačné štúdium organizujú metodické centrá, Štátny pedagogický ústav5) a vzdelávacie organizácie iných ústredných orgánov v spolupráci s vysokými školami.

(2) Obsahom špecializačného kvalifikačného štúdia je umožniť pedagogickým pracovníkom, ktorí spĺňajú požiadavky odbornej a pedagogickej spôsobilosti, získať na prechodné obdobie7) spôsobilosť na vyučovanie vybraných aprobačných predmetov a vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy s úplným stredným odborným vzdelaním získať pedagogickú spôsobilosť na pôsobenie v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach.

(3) Špecializačné kvalifikačné štúdium trvá dva roky. Uskutočňuje sa podľa jednotného projektu vypracovaného vzdelávacími organizáciami uvedenými v odseku 1 a schváleného ministerstvom alebo iným ústredným orgánom.

(4) Na špecializačné kvalifikačné štúdium sa môže pedagogický pracovník prihlásiť so súhlasom riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

(5) Špecializačné kvalifikačné štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečným pohovorom pred komisiou. Členov päťčlennej komisie na návrh riaditeľa vzdelávacej organizácie uvedenej v odseku 1 vymenúva ministerstvo alebo iný ústredný orgán.

(6) O skončení špecializačného kvalifikačného štúdia vydajú vzdelávacie organizácie uvedené v odseku 1 osvedčenie.

§ 9

Rozširujúce štúdium

(1) Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia na vysokých školách2) na rozšírenie odbornej a pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách a v školských zariadeniach.

(2) Rozširujúcim štúdiom získavajú

a) učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí sú absolventmi vysokých škôl študijného odboru učiteľstvo, spôsobilosť na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu na základných školách a stredných školách alebo na vyučovanie jednotlivých zložiek predmetu pracovné vyučovanie na základnej škole,

b) učitelia odborných predmetov na stredných školách, ktorí sú absolventmi vysokých škôl neučiteľského študijného odboru a doplňujúceho pedagogického štúdia, spôsobilosť na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov na základných školách a stredných školách,

c) učitelia, ktorí sú absolventmi vysokých škôl študijného odboru učiteľstvo pre 6. až 9. ročník základnej školy, spôsobilosť na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách,

d) učitelia, ktorí sú absolventmi stredných škôl so spôsobilosťou na vyučovanie v 1. až 4. ročníku základnej školy, a majstri odbornej výchovy spôsobilosť na vyučovanie na špeciálnych školách a na výchovnú prácu v špeciálnych výchovných zariadeniach,

e) učiteľky materských škôl spôsobilosť na prácu v špeciálnych materských školách,

f) pedagogickí pracovníci, ktorí sú absolventmi vysokých škôl študijného odboru učiteľstvo, spôsobilosť na vyučovanie a výchovnú činnosť v špeciálnych školách.

(3) Absolventom vydá fakulta vysvedčenie, ktoré je dokladom o rozšírení pedagogickej spôsobilosti.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov začaté pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(2) Za náhradnú formu prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov sa vedúcemu pedagogickému pracovníkovi uzná absolvovanie funkčného štúdia podľa doterajších predpisov.

§ 11

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje aj na pedagogických pracovníkov obecných škôl, cirkevných škôl a súkromných škôl, na učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov stredných zdravotníckych škôl a škôl zriadených inými ústrednými orgánmi.

(2) Ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a vedúcich pedagogických pracovníkov v odbornej zložke prípravy na stredných zdravotníckych školách zabezpečuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky8) prostredníctvom Ústredného metodicko-inšpekčného centra, vysokých škôl a vzdelávacích organizácií podľa rezortného projektu ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov.

(3) Ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov a vedúcich pedagogických pracovníkov v odbornej zložke prípravy na stredných školách zriadených inými ústrednými orgánmi3) zabezpečujú tieto ústredné orgány.

§ 12

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1985 Zb. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1996.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

2) § 24 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

3) § 53 až 57 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
§ 4 ods. 2 a § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

5) § 6 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

6) § 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

7) Príloha vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z.

8) § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.