Vyhláška č. 308/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

Čiastka 109/2009
Platnosť od 29.07.2009
Účinnosť od 01.09.2009

OBSAH

308

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 15. júla 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa mení takto:

1. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.“.

2. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 7.

Doterajšie odseky 4 až 6 a 8 sa označujú ako odseky 3 až 6.

3. V § 3 ods. 6 sa slová „výchovno-vzdelávacej činnosti“ nahrádzajú slovami „výchovy a vzdelávania“.

4. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 zákona. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa.“.

5. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Materskú školu riadi riaditeľ. Ak má materská škola štyri a viac tried, možno v nej zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa. Ak nie je funkcia zástupcu riaditeľa v materskej škole, ktorá má štyri a viac tried, zriadená, riaditeľa zastupuje poverený pedagogický zamestnanec.“.

6. V § 5 odsek 4 znie:

(4) Riaditeľ utvára podmienky na pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy.“.

7. V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

8. V § 7 ods. 4 sa číslovka „20“ nahrádza číslovkou „21“.

9. V § 7 odsek 9 znie:

(9) Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku možno použiť aj verejnú dopravu.“.

10. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.“.

11. V § 9 odsek 3 znie:

(3) Pedagogická dokumentácia sa vypĺňa tak, aby ju nebolo možné meniť. V pedagogickej dokumentácii a v ďalšej dokumentácii možno zrejmé chyby opraviť s uvedením dátumu opravy a podpisom osoby, ktorá opravu urobila. Na osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nemožno robiť opravy. Súčasťou dokumentácie sú aj rozhodnutia podľa osobitného predpisu.3a )“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 5 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.“.

12. V § 9 ods. 4 písmeno l) znie:

l) rokovací poriadok pedagogickej rady,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ján Mikolaj v. r.