282

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 24. júna 2009

o stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 5 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Typy stredných odborných škôl, typy konzervatórií a typy stredných odborných škôl, pri ktorých sa môže uviesť prívlastok charakterizujúci prevládajúce študijné odbory a učebné odbory, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „prívlastok“), sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Prívlastok obsahuje názov najviac dvoch prevládajúcich študijných odborov, učebných odborov, skupín študijných odborov alebo skupín učebných odborov, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok môže namiesto celého názvu skupiny študijných odborov, skupiny učebných odborov, študijného odboru alebo učebného odboru obsahovať len charakteristiku, ktorá je skráteným vyjadrením tohto názvu.

(3) Prevládajúce študijné odbory, učebné odbory, skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov sa na účely prívlastku určujú podľa najvyššieho počtu žiakov v nich. Ak ide o novozriadenú strednú odbornú školu, tak sa prevládajúce študijné odbory, učebné odbory, skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov určia podľa predpokladaného najvyššieho počtu žiakov v nich.

§ 2

Sústava odborov vzdelávania

(1) Gymnázium, stredná odborná škola a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a v učebných odboroch, ktoré sú v sústave odborov vzdelávania.

(2) Sústava odborov vzdelávania sa člení na skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov. Skupina študijných odborov a skupina učebných odborov zahŕňa príbuzné študijné odbory a príbuzné učebné odbory. Študijný odbor a učebný odbor možno členiť na odborné zamerania.

(3) Súčasťou sústavy odborov vzdelávania na stredných školách sú aj experimentálne overované študijné odbory a učebné odbory, ktorých zoznam sa každý rok zverejňuje na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

(4) Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na gymnáziách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 2.

(5) Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa

a) nižšie stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 3,

b) stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 4.

(6) Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa

a) úplné stredné odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 5,

b) vyššie odborné vzdelanie, je uvedená v prílohe č. 6.

(7) Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na konzervatóriách je uvedená v prílohe č. 7.

(8) Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom je uvedená v prílohe č. 8.

(9) Zoznam študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia o maturitnej skúške aj výučný list, je uvedený v prílohe č. 5. Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax.

§ 3

Zriaďovanie, zrušovanie, delenie a označovanie tried

(1) V externej forme štúdia sa zriaďujú triedy s počtom najmenej desať žiakov a najviac 30 žiakov. Ak klesne počet žiakov pod osem, trieda večernej formy štúdia alebo diaľkovej formy štúdia sa na konci školského roku zruší a žiaci sa preradia do inej triedy večernej formy štúdia alebo diaľkovej formy štúdia alebo do inej strednej školy, prípadne sa im umožní dokončiť štúdium dištančnou formou štúdia; ak počet študujúcich neklesne pod osem, môže sa trieda ponechať po celý čas štúdia. Zmeny v počte tried sa uskutočňujú na začiatku školského roka.

(2) Na stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných predmetov triedy delia na dve skupiny a viac skupín v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov. Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v jednej skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.

(3) Najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe je uvedený v prílohách č. 3 až 5. Ak sa praktické vyučovanie žiakov bude uskutočňovať u osôb podľa § 43 ods. 12 zákona, môže riaditeľ strednej odbornej školy určiť na jedného učiteľa odbornej praxe alebo jedného majstra odbornej výchovy najviac 40 žiakov.

(4) Na stredných zdravotníckych školách pri delení triedy na skupiny v praktickej časti odbornej zložky vzdelávania je najvyšší počet na jedného odborného učiteľa v škole najviac desať žiakov a na praktických cvičeniach v zdravotníckom zariadení najviac šesť žiakov.

(5) V študijných odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, ktorých obsahom je navrhovanie a tvorivá činnosť výtvarného charakteru, sa vyučovanie uskutočňuje v skupinách s piatimi až deviatimi žiakmi.

(6) Na stredných školách sa triedy jednotlivých ročníkov priebežne označujú rímskymi číslicami od I. do VIII. Triedy jednotlivých ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa môžu označovať latinskými názvami. Paralelné triedy toho istého ročníka sa rozlišujú priradením veľkého písmena alebo veľkých písmen k rímskej číslici alebo k latinskému názvu. V triednom výkaze, katalógovom liste žiaka, v triednej knihe, na vysvedčení, na výučnom liste a na absolventskom diplome sa jednotlivé ročníky označujú slovami.

§ 4

Organizácia vyučovania

(1) Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže začať o 6.00 hodine. Vyučovanie sa končí najneskôr do 20.00 hodiny; vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov sa môže skončiť najneskôr do 22.00 hodiny.

(2) Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine je prestávka najmenej 20 minút. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 30 minút.

(3) Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb podľa § 43 ods. 8 zákona, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

(4) Vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, okrem športovej prípravy a umeleckej prípravy; bez poludňajšej prestávky môže vyučovanie trvať najviac sedem vyučovacích hodín. V diaľkovej forme štúdia vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem konzultačných hodín.

(5) Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka prvého ročníka a žiaka druhého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka tretieho ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín.

(6) Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe na pracoviskách iných právnických osôb alebo fyzických osôb podľa § 43 ods. 8 zákona a vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok.

(7) Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac osem hodín. Vyučovanie plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín.

§ 5

Oslobodzovanie žiakov z vyučovania

(1) Riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.

(2) Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy.

(3) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej neprítomnosti.

§ 6

Hodnotenie a klasifikácia

(1) Predmetom hodnotenia a klasifikácie je úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a schopností žiaka podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Na hodnotenie a klasifikáciu preukázaného výkonu žiaka v príslušnom vyučovacom predmete nesmie mať vplyv správanie sa žiaka.

(2) Riaditeľ strednej školy oznámi najneskôr v deň začiatku školského roka, ktoré predmety sa v súlade so školským vzdelávacím programom klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú.

(3) Triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebežne informuje o prospechu a správaní sa žiaka zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona.

(4) Ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie sa žiaka, riaditeľ písomne informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.

§ 7

Súčasti výchovy a vzdelávania

(1) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách je exkurzia, kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách môže byť aj školský výlet. O organizácii týchto súčastí výchovy a vzdelávania stredná škola informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia.

(2) Riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu poučí účastníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o poučení podpíšu všetci poučení účastníci a osoba, ktorá poučenie vykonala.

(3) Pre žiakov, ktorí sa exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.

(4) Kurz na ochranu života a zdravia organizuje stredná škola v treťom ročníku štúdia; ak ide o učebné odbory, v ktorých dĺžka štúdia je dva roky, v druhom ročníku štúdia. Tento kurz trvá tri dni po šesť hodín.

(5) Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec; organizácia lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu sa zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom.1) Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.

(6) Zdravotnú starostlivosť lyžiarskeho kurzu alebo snoubordingového kurzu zabezpečuje vedúci kurzu spolu so zdravotníckym pracovníkom odborne spôsobilým na výkon zdravotníckeho povolania.1)

(7) Počas exkurzie, turistického kurzu, kurzu iných športov alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Jedno plavecké družstvo tvorí najviac 10 žiakov.

(8) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

§ 8

Organizácia nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania

(1) Zoznam študijných odborov, v ktorých stredná odborná škola organizuje nadstavbové štúdium, je uvedený v prílohe č. 5. Štúdium je najmenej dvojročné.

(2) Pomaturitné štúdium

a) zdokonaľovacie alebo inovačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 5, ktoré trvá najmenej šesť mesiacov,

b) kvalifikačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 5, ktoré trvá najmenej dva roky,

c) špecializačné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 6, ktoré trvá najmenej dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje inak,2)

d) vyššie odborné organizujú stredné odborné školy v študijných odboroch podľa prílohy č. 6, ktoré trvá tri roky.

§ 9

Externá forma štúdia na gymnáziách a stredných odborných školách

(1) Na gymnáziách a stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia pre

a) uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola, a pre uchádzačov so základným vzdelaním v dĺžke štúdia, ktorá je rovnaká ako dĺžka dennej formy štúdia príslušného študijného odboru alebo učebného odboru,

b) uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v dĺžke štúdia, ktorú určí riaditeľ strednej školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka študijného odboru alebo učebného odboru.

(2) Uchádzači o štúdium v učebných odboroch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom odbore alebo študijnom odbore, a uchádzači o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety. Štúdium trvá najmenej jeden rok.

(3) Kombinované štúdium na stredných odborných školách a gymnáziách sa vykonáva spojením dennej formy štúdia a externej formy štúdia. Denná forma štúdia trvá v jednom školskom roku jeden mesiac až päť mesiacov.

(4) Žiak v externej forme štúdia sa zo správania neklasifikuje.

§ 10

Organizácia štúdia na konzervatóriu

(1) Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe.

(2) Tanečné konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.

(3) Na konzervatóriu sa vzdelávanie poskytuje dennou formou štúdia. Na hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno vzdelávanie mimoriadne poskytovať žiakovi, ktorý je žiakom základnej školy a ktorý má umelecké nadanie, na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia a na základe komisionálnej skúšky; iným osobám bez ohľadu na vek a ukončený stupeň vzdelania. Žiak alebo absolvent hudobného a dramatického konzervatória si môže rozšíriť kvalifikáciu vzdelávaním sa v ďalšom hlavnom odbore štúdia. V jednom ročníku možno študovať len v jednom hlavnom odbore štúdia.

(4) Vzdelávanie na konzervatóriu sa organizuje celodennou formou päť dní v týždni.

(5) Hlavný odbor štúdia alebo hlavné odbory štúdia sa vyučujú individuálne alebo skupinovo. Jednotlivé odborné, umelecké, umelecko-pedagogické a všeobecnovzdelávacie predmety sa vyučujú individuálne, skupinovo alebo kolektívne. Počet žiakov v skupinách určujú školské vzdelávacie programy.

(6) Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty.

(7) Súčasťou umeleckého vzdelávania na hudobnom a dramatickom konzervatóriu je aj každodenná umelecká príprava, počas ktorej žiaci samostatne pripravujú umelecký výkon na základe zadaných úloh a pokynov pedagóga. Na tanečnom konzervatóriu sa umelecká príprava vykonáva za prítomnosti pedagóga.

(8) Mimoriadne úspešným žiakom hudobného a dramatického konzervatória môže riaditeľ školy povoliť spojenie dvoch po sebe nasledujúcich ročníkov jedenkrát v priebehu šesťročného štúdia.

§ 11

Komisionálne skúšky na konzervatóriu

(1) Podkladom na hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavnom odbore štúdia alebo hlavných odboroch štúdia a v ostatných praktických odborných predmetoch sú komisionálne skúšky a všetky umelecké produkcie, ktoré sa konajú pred skúšobnými komisiami vymenovanými riaditeľom školy. Komisionálne skúšky sa konajú na konci každého polroka a na konci školského roka v rozsahu určenom učebnými osnovami.

(2) Rozdielová skúška na konzervatóriu slúži na overenie stupňa rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti. Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti pri návrate na štúdium, po prerušení štúdia, pri prestupe z inej školy alebo pri zmene študijného odboru. Na tanečnom konzervatóriu sa skúška z odbornej teoretickej pripravenosti nevykonáva.

(3) Riaditeľ školy nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia.

(4) Ak sa na základe priebežného hodnotenia žiaka v priebehu štúdia na tanečnom konzervatóriu preukáže, že žiak nie je schopný plniť požiadavky ustanovené učebnými osnovami, možno ho v prvom ročníku až štvrtom ročníku tanečného konzervatória na základe návrhu učiteľa preradiť na druhý stupeň základnej školy.

(5) Žiaka prvého ročníka až štvrtého ročníka tanečného konzervatória možno preradiť na druhý stupeň základnej školy aj na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia alebo na návrh lekára zo zdravotných dôvodov.

§ 12

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú uvedené v prílohe č. 9.


§ 13

Prechodné ustanovenie

Žiak prijatý na vzdelávanie na strednej škole v študijnom odbore alebo v učebnom odbore ustanovenom podľa doterajších predpisov môže požiadať o zmenu študijného odboru alebo učebného odboru ustanoveného touto vyhláškou.

§ 13a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2012

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov.

§ 13b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

(1) Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. b) až aj) a bi) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné odborné školy s prívlastkom podľa § 1.

(2) Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. am) až at) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné priemyselné školy s prívlastkom podľa § 1.

(3) Typy stredných odborných škôl uvedené v prílohe č. 1 bode A písm. av) až ay) podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 sa považujú za stredné umelecké školy s prívlastkom podľa § 1.

§ 13c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa doterajších predpisov.

§ 13d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2014

Žiak strednej odbornej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2014, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2014.

§ 14

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ján Mikolaj v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

TYPY STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL, TYPY KONZERVATÓRIÍ A TYPY STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL, PRI KTORÝCH SA MÔŽE UVIESŤ PRÍVLASTOK

A. Typy stredných odborných škôl sú:

a) stredná odborná škola,

b) stredná priemyselná škola,

c) stredná umelecká škola,

d) stredná pedagogická škola,

e) stredná zdravotnícka škola,

f) škola úžitkového výtvarníctva,

g) dopravná akadémia,

h) hotelová akadémia,

i) obchodná akadémia,

j) pedagogická a kultúrna akadémia,

k) pedagogická a sociálna akadémia,

l) technická akadémia,

m) policajná stredná odborná škola,

n) stredná odborná škola požiarnej ochrany.

B. Typy konzervatórií sú:

a) hudobné a dramatické konzervatórium,

b) tanečné konzervatórium.

C. Typy stredných odborných škôl, pri ktorých sa môže uviesť prívlastok, sú:

a) stredná odborná škola,

b) stredná priemyselná škola,

c) stredná umelecká škola.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na gymnáziách

KódŠtudijný odborNadväznosť
podľa
doterajších
právnych
predpisov
Študijný odbor – zameranie
7902 Jgymnázium7902 5
7902 J 74gymnázium – bilingválne štúdium7902 5 74
7902 J 77gymnázium – šport7902 5 77

Príloha č. 3 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVNadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy
Poznámka
Učebný odbor1. ročník2. ročník
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
2477 Fobrábanie kovov2477 01212
2478 Fstrojárska výroba2478 01212
2498 Ftechnické služby v autoservise6449 F1010
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2752 Fvýroba úžitkového skla 2752 0771), 2)
29POTRAVINÁRSTVO
2982 Fpotravinárska výroba2982 01212
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3161 Fpraktická žena3161 0 1212
3178 Fvýroba konfekcie3178 01512
3179 Ftextilná výroba3179 01212
32SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
3282 Fvýroba obuvi3282 01212
3283 Fvýroba koženej galantérie3283 01212
3284 Fkožušnícka výroba3284 01212
33SPRACÚVANIE DREVA
3383 Fspracúvanie dreva3383 01212
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3686 Fstavebná výroba3686 01212
45POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
4572 Fpoľnohospodárska výroba4572 01212
4579 Flesná výroba4579 01512

Vysvetlivky:

1) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá tri roky.

2) V treťom ročníku sedem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie

Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
 
Kód študijného
odboru pre absolventov
učebných odborov
 
Najvyšší počet
žiakov na jedného
majstra odbornej
výchovy
 
Po-
znám-
ka
 
Učebný odbor 
Učebný odbor – zameranie 1. ročník 2. až 3. ročník 
21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA      
2176 H mechanik banských prevádzok 2176 2 2153 L  
2414 L 01 
2417 L 
       
22  HUTNÍCTVO      
2275 H hutník 2275 2 01 2414 L 03 12  
2275 2 02 
2275 2 03 
2275 2 04 
2285 H zlievač 2401 2 2414 L 03 12 12  
2414 L 04  
2287 H modelár 2436 2 2414 L 02 12 12  
2414 L 03 
2414 L 04 
3347 L 
       
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II      
2423 H nástrojár 2423 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 02 
2414 L 04 
2430 H operátor strojárskej výroby 2432 2 2414 L 0112 12  
2414 L 02 
2414 L 03 
2414 L 04
2432 H puškár 2432 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 02 
2414 L 04 
6403 L 
2433 H obrábač kovov 2431 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 02 
2433 2 2414 L 04 
2435 H klampiar      
2435 H 01 klampiar – strojárska výroba 2435 2 01 2414 L 01 12 12  
2414 L 03 
2414 L 04 
6403 L 
2435 H 02 klampiar – stavebná výroba 2435 2 02 2414 L 01 12 12 1) 
2414 L 03 
3659 L 
6403 L 
2439 H lakovník 2439 2 2414 L 01 12 12  
6403 L 
2463 H hodinár 2463 2 2414 L 01 12  
2414 L 04 
2675 L 03 
6403 L 
2464 H strojný mechanik 2464 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2417 L 
2466 H mechanik opravár      
2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia 2466 2 01 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2415 L 
2417 L 
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia 2466 2 02 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2417 L 
3454 L 
2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia 2466 2 04 2414 L 01 10 10  
2414 L 04 
2417 L 
4526 L 
2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá 2466 2 10 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2417 L 
2466 H 21 mechanik opravár – hasičská technika 2466 2 21 2414 L 01 12 10  
2414 L 04 
2417 L 
2487 H autoopravár      
2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 2 01 2414 L 01 12 10  
2414 L 04 
2417 L 
2675 L 03 
3757 L 
6403 L 
2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 2 02 2414 L 04 12 10  
2675 L 03 
3757 L 
6403 L 
2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 2 03 2414 L 01 12 10  
2414 L 03 
2414 L 04 
6403 L 
2487 H 04 autoopravár – lakovník 2487 2 04 2414 L 01 12 10  
2414 L 04 
6403 L 
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 2488 2 2414 L 01 12 12  
2414 L 04 
2417 L 
       
26 ELEKTROTECHNIKA      
2683 H elektromechanik      
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 2 11 2675 L 01 12 10  
2675 L 02 
2675 L 03 
6403 L 
2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika 2683 2 12 2675 L 03 12 10  
6403 L 
2683 H 13 elektromechanik – telekomunikačná technika 2683 2 13 2675 L 03 12 10  
6403 L 
2683 H 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika 2683 2 14 2675 L 03 12 10  
2676 L 
6403 L 
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika 2683 2 15 2675 L 01 12 10  
2675 L 02 
2675 L 03 
6403 L 
2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá2683 2 17 2675 L 0112 10  
2675 L 02 
6403 L 
       
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV      
2738 H operátor sklárskej výroby      
2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla 2738 2 01 2737 L 10 10  
2738 H 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov 2738 2 02 2737 L 10 10  
2738 H 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla 2738 2 03 2737 L 10 10  
2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky 2738 2 04 2737 L 10 10  
2738 2 07 6403 L 
2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov 2738 2 05 2737 L 10 10  
6403 L 
2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 2738 2 06 2737 L 10 10  
       
28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA      
2866 H gumár plastikár 2866 2 01 2890 L 12 12 2) 
2866 2 02 
2877 H chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby 2873 2 02 2890 L 12 12  
2877 2 
2889 H chemik      
2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy 2889 2 01 2890 L 12 12  
2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 2889 2 04 2890 L 12 12  
       
29 POTRAVINÁRSTVO      
2954 H mäsiar 2954 2 2952 L 10 10  
2982 L 01 
2955 H mäsiar, lahôdkár 2955 2 2952 L 10 10  
2982 L 01 
6403 L 
2962 H pekár 2962 2 2952 L 10 10  
6403 L 
2963 H mlynár a cestovinár 2963 2 2952 L 10 10  
2982 L 06 
2964 H cukrár 2964 2 2952 L 10 10  
2982 L 02 
2982 L 07 
6403 L 
6421 L 
2965 H cukrovinkár pečivár 2965 2 01 2952 L 15 10  
2965 2 02 2982 L 02 
6403 L 
2977 H cukrár kuchár 2977 2 2952 L 10 10  3), 4) 
6403 L 
6421 L 
2978 H cukrár pekár 2978 2 2952 L 10 10  3), 4) 
2982 L 02 
6403 L 
2987 H biochemik 2878 H    
2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba2878 H 012982 L 041210  
2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu 2878 H 02 2982 L 0812 10  
2987 H 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína 2878 H 03 2982 L 0912 10  
       
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO      
3146 H tkáč 3146 2 01 3139 L 12 12  
6403 L 
3151 H  pletiar 3151 2 3139 L 12 12  
6403 L 
3152 H krajčír      
3152 H 01 krajčír – pánske odevy 3152 2 01 3125 L 12 12  
3152 2 03 6403 L 
3185 2 01 
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 3152 2 02 3125 L 12 12  
3152 2 03 6403 L 
3185 2 01 
       
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI      
3250 H remenár sedlár 3250 2 3248 L 12 12  
6403 L 
3251 H kožušník 3251 2 02 3248 L 12 10  
6403 L 
3274 H obuvník 3272 2 3248 L 12 10  
3274 2 07 6403 L 
3274 2 08 
33 SPRACÚVANIE DREVA       
3355 H stolár 3355 2 3347 L 12 12  
3659 L 
6403 L 
3370 H čalúnnik 3370 2 3347 L 12 12  
6403 L 
       
34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ      
3473 H polygraf      
3473 H 06 polygraf – grafik 3473 2 01 3454 L  
3473 2 02 6403 L 
3473 2 03 
3473 H 07 polygraf – tlačiar  3473 2 04 3454 L  
6403 L 
3473 H 08 polygraf – knihár  3473 2 05 3454 L  
6453 2 6403 L 
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA      
3661 H murár 3661 2 3659 L 12 12  
3664 2 
3665 2 6403 L 
3676 2 
3663 H tesár 3663 2 3659 L 12 12 1) 
6403 L 
3668 H montér suchých stavieb 3668 2 3659 L 12 12  
3676 2 6403 L 
3672 H kamenár 3672 2 3659 L 12 10  
6403 L 
3673 H kachliar 3673 2 3659 L 12 12  
3676 2 6403 L 
3675 H maliar 3675 2 3659 L 12 10  
6403 L 
3678 H inštalatér 3678 2 2414 L 01 12  
3676 2 3659 L 
6403 L 
3679 H sklenár 3679 2 3659 L 12 10  
6403 L 
3680 H podlahár 3680 2 3659 L 12  
3676 2 6403 L 
3684 H strechár 3684 2 3659 L 12 1) 
3676 2 6403 L 
3688 H kominár 3688 2 3659 L 12 10 1) 
6403 L 
       
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE      
3762 H železničiar 3762 2 01 3757 L 12 12  
3762 2 02 
3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy 3763 2 3756 L 12 10  
3766 H lodník 3766 2 3757 L 12 12  
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II      
4524 H agromechanizátor, opravár 2466 2 14 4512 L 10 10  
4524 2 4526 L 
4574 2 6403 L 
4576 2 
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 4529 2 4511 L 12 10  
4512 L 
6403 L 
4561 H poľnohospodár      
4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia 4561 2 01 4526 L 10 10  
4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo 4561 2 02 4512 L 12 12  
4561 H 03 poľnohospodár – služby 4561 2 03 4512 L 12 12  
4562 H lesokrajinár 4562 2 4521 L 12 10  
4567 H poľnohospodár pre služby na vidieku 4567 2 nie je určený 12 10  
4569 H viazač – aranžér kvetín 4569 2 4511 L 12 12  
6403 L 
4571 H záhradník 4571 2 4511 L 12 12  
6403 L 
4575 H mechanizátor lesnej výroby 4575 2 4521 L 10 10  
6403 L 
4578 H rybár 4578 2 4508 L  12  
6403 L 
4580 H chovateľ      
4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo 4580 2 02 4512 L 12  
6403 L 
4580 H 03  chovateľ – chov oviec 4580 2 03 4512 L 12 10  
6403 L 
       
53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH      
5371 H sanitár 5371 3 nie je určený    
       
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II      
6424 H manikér-pedikér 6424 2 6403 L 12  
6423 L 
6444 H čašník, servírka 6444 2 6403 L 12 10  
6421 L 
6445 H kuchár 6445 2 6403 L 12 10  
6421 L 
6451 H aranžér 6451 2 6403 L 12 10  
6411 L 
6452 H fotograf 6452 2 6403 L 15 12  
6411 L 
6456 H kaderník 6456 2 6403 L 15 10  
6426 L 
6460 H predavač 6428 2 6403 L 12 10  
6460 2 6411 L 
6475 H technicko-administratívny pracovník 6475 2 6403 L 12 12  
6476 L 
6489 H hostinský, hostinská 6489 2 6403 L 12 10  
6421 L 
       
85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II      
8541 H umelecký kováč a zámočník 8541 2 6403 L  
8501 L 
8545 H zlatník a klenotník 8545 2 6403 L 12 10  
8501 L 
8551 H umelecký štukatér 3665 2 6403 L 12 10  
8551 2 8501 L 
8555 H umelecký rezbár 8555 2 6403 L  
8501 L 
8557 H umelecký stolár 8557 2 6403 L  
8501 L 
8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér 8559 2 6403 L  
8501 L 
8564 H umelecký smaltér 8564 2 6403 L 12 10  
8501 L 
8571 H umelecká vyšívačka 8571 2 6403 L  
8501 L 
8572 H umelecká čipkárka 8572 2 6403 L  
8501 L 
8573 H umelecký keramik 8573 2 6403 L 12 10  
8501 L 
8576 H umelecký parochniar a maskér 8576 2 6403 L 12 10  
8501 L 
8582 H umelecký krajčír 8582 2 6403 L  
8501 L 

Vysvetlivky:

1) V treťom ročníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

2) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac šesť žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

3) Učebný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá štyri roky.

4) Vo štvrtom ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

Oddiel A

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Po-
znám-
ka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1140 N astronómia 1140 6 1)
21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika 2157 6 2)
22 HUTNÍCTVO
2234 M zlievačstvo 2234 6 2)
2235 M hutníctvo 2235 6 2)
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
2381 M strojárstvo 2381 6 2)
2387 M mechatronika 2387 6 2)
26 ELEKTROTECHNIKA
2675 M elektrotechnika 2675 6 2)
28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
2840 M biotechnológia a farmakológia 2840 6 2)
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 2841 6 2)
2848 M chemická informatika 2848 6 2)
2849 M kontrolné analytické metódy 2849 6 2)
2885 M chemická výroba 2885 6 2)
29 POTRAVINÁRSTVO
2940 M potravinárstvo
2940 M 01 potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek 2940 6 01 2)
2940 M 03 potravinárstvo – spracúvanie múky 2940 6 03 2)
2940 M 04 potravinárstvo – kvasná technológia 2940 6 04 2)
2940 M 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka 2940 6 05 2)
2940 6 10
2940 M 06 potravinárstvo – spracúvanie mäsa 2940 6 06 2)
2940 6 07
2940 M 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 2940 6 08 2)
2940 M 09 potravinárstvo – potravinár-kvalitár 2940 6 09 2)
2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 2949 6 2)
2951 M výživa a šport 2951 6 2)
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 M odevníctvo 3125 6 01 2)
3155 6
3158 M styling a marketing 2)
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
3231 M výroba obuvi a galantérneho tovaru 3231 6 2)
33 SPRACÚVANIE DREVA
3336 M drevárstvo a nábytkárstvo
3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 3336 6 01 2)
3383 6
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 3336 6 02 2)
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 3336 6 04 2)
3336 M 06 drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov 3337 6 01 2)
34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ
3431 M polygrafia
3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia 3431 6 01 2)
3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín 3431 6 02 2)
8262 6
3432 M obalová technika 3432 6 2)
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3650 M staviteľstvo 3650 6 01 2)
3650 6 02
3650 6 03
3650 6 04
3650 6 05
3650 6 06
3650 6 07
3650 6 08
3650 6 09
3650 6 10
3692 M geodézia, kartografia a kataster 3692 6 2)
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3739 6 2)
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3760 6 2)
3765 M technika a prevádzka dopravy 3765 6 2)
3767 M dopravná akadémia3767 6 2)
39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
3916 M životné prostredie 3916 6 2)
3917 M technické a informatické služby
3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve 3917 6 02 2)
3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike 3917 6 03 2)
3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii 3917 6 04 2)
3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve 3917 6 06 2)
3917 M 08 technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve 3917 6 08 2)
3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo 3917 6 09 2)
3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo 3917 6 10 2)
3917 M 11 technické a informatické služby – obuvníctvo 3917 6 11 2)
3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva 3917 6 12 2)
3918 M technické lýceum 3918 6 2)
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 3964 6 2)
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 3965 6 2)
3920 M polytechnika 2241 6 2)
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I
4210 M agropodnikanie
4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby 4210 6 02 2)
4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo 4210 6 04 2)
4210 6 12
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 4210 6 08 2)
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 4210 6 11 2)
4210 M 13 agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo 4210 6 13 2)
4210 M 14 agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat 4210 6 07 2)
4210 6 14
4210 6 15
4210 M 16 agropodnikanie – pestovateľstvo 4210 6 09 2)
4210 6 16
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4210 6 17 2)
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 4210 6 18 2)
4211 M záhradníctvo
4211 M 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba 4210 6 10 2)
4211 6 16
4211 6 27
4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 4211 6 17 2)
4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 4211 6 02 2)
4211 6 26
4215 M rybárstvo 4215 6 2)
4219 M lesníctvo
4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka 4219 6 01 2)
4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia 4219 6 02 2)
4227 M vinohradníctvo a ovocinárstvo
4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka 4227 6 01 2)
4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie 4227 6 02 2)
4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 4227 6 03 2)
4228 M záhradnícka výroba a služby 4211 6 01 2)
4211 6 02
4211 6 09
4211 6 18
4211 6 19
4228 6
4236 M ekonomika pôdohospodárstva 4236 6 2)
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva 4243 6 01 2)
4243 6 02
4243 6 03
43 VETERINÁRSKE VEDY
4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 4330 6 04 2), 3)
4336 6 01
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba 4330 6 02 2), 3)
4336 6 02
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat 4330 6 05 2), 3)
4336 6 03
4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov 4336 6 04 2), 3)
4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov 4336 6 05 2), 3)
53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
5304 M asistent výživy 5304 6 2)
5308 M zdravotnícky laborant 5308 6 2)
5310 N zubný technik 5310 6 1)
5311 M farmaceutický laborant 5311 6 2)
5312 M očný optik 5312 6 2)
5314 M ortopedický technik 5314 6 2)
5315 N zdravotnícky záchranár 5315 6 1)
5356 M zdravotnícky asistent 5356 6 2)
5358 M zubný asistent 2)
5370 M masér 5370 6 2)
5376 M masér pre zrakovo hendikepovaných 5376 6 2)
62 EKONOMICKÉ VEDY
6292 N hospodárska informatika 6292 6 1)
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
6308 N verejná správa 6308 6 1)
6314 N cestovný ruch 6314 6 1)
6317 M obchodná akadémia 6317 6 2)
6317 6 09
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 6317 6 74 2)
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6324 6 2)
6325 M ekonomické lýceum 6325 6 2)
6328 M ekonomické a obchodné služby 6328 6 01 2)
6329 M obchodné a informačné služby
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6329 6 01 2)
6341 M škola podnikania 6341 6 2)
6317 6 09
6352 M obchod a podnikanie 6352 6 2)
6354 M služby a súkromné podnikanie
6354 M 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo 6354 6 01 2)
6354 M 04 služby a súkromné podnikanie – marketing 6354 6 04 2)
6355 M služby v cestovnom ruchu 6355 6 2)
6362 M kozmetička a vizážistka 6360 6 2)
6362 6
68 PRÁVNE VEDY
6851 N sociálno-právna činnosť 6851 6 1)
72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
7237 M informačné systémy a služby 7237 6 2)
76 UČITEĽSTVO
7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 7646 6 2), 4)
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7649 6 2), 4)
7661 M sociálno-výchovný pracovník 7661 6 2), 4)
7662 Manimátor voľného času 7662 62), 4)
7667 N starostlivosť o seniorov v sociálnych službách 7667 6 1), 4)
82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
8221 M dizajn
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn 8221 6 05 2), 3)
8231 6
8221 M 09 dizajn – fotografický dizajn 8221 6 09 2), 3)
8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn 8221 6 11 2), 3)
8221 M 14 dizajn – odevný dizajn 8221 6 14 2), 3)
8222 M úžitková maľba 8222 6 2), 3)
8223 M úžitková fotografia 8223 6 2), 3)
8233 M výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov
8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8233 6 01 2), 3)
8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo 8233 6 02 2), 3)
8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov 8233 6 03 2), 3)
8233 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie 8233 6 04 2), 3)
8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 8234 6 2), 3)
8235 M výtvarné spracúvanie skla
8235 M 02 výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla 8235 6 02 2), 3)
8235 M 03 výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla 8235 6 03 2), 3)
8235 M 04 výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie skla 8235 6 04 2), 3)
8235 M 07 výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie 8235 6 07 2), 3)
8235 M 09 výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky 8235 6 09 2), 3)
8235 M 11 výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže 8235 6 11 2), 3)
8236 M textilné výtvarníctvo 8236 6 01 2), 3)
8236 6 02
8236 6 03
8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 6 2), 3)
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 8240 6 2), 3)
8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov 8244 6 2), 3)
8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo
8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 8245 6 01 2), 3)
8264 6 03
8245 M 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov 8245 6 02 2), 3)
8245 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba 8245 6 05 2), 3)
8264 6 05
8245 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky 8245 6 07 2), 3)
8245 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby 8264 6 01 2), 3)
8247 M ladenie klavírov 8247 6 2), 3)
8248 M kameňosochárstvo 8248 6 2), 3)
8259 M animovaná tvorba 8259 6 2), 3)
8260 M propagačné výtvarníctvo 8260 6 2), 3)
8261 M propagačná grafika 8261 6 2), 3)
8267 M štukatérstvo 8267 6 2), 3)
8269 M tvorba nábytku a interiéru 8249 6 2), 3)
8269 6
8270 M scénická kostýmová tvorba 8270 6 2), 3)
8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 8273 6 2), 3)
8278 M maskérska tvorba 8278 6 2), 3)
8279 M dizajn a tvarovanie dreva 8249 6 2), 3)
8279 6
8283 Mreklamná tvorba 8283 6 2), 3)
8288 Mscénické výtvarníctvo
8288 M 01scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba8288 6 2), 3)
8288 M 02scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba8288 6 2), 3)
8288 M 03scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba8288 62), 3)
8288 M 04scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba8288 6 2), 3)
8288 M 05scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva8288 62), 3)
8289 M keramický dizajn8289 6 2), 3)
8294 M obrazová a zvuková tvorba
8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk strih8294 6 2), 3)
8294 M 02 obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia8294 6 2), 3)
8294 M 03obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika8294 6 2), 3)
8295 M tvorba vitrážového skla a smaltu 8295 6 2), 3)
8296 M grafický dizajn 8296 6 2), 3)
8297 M fotografický dizajn 8297 6 2), 3)
8298 M odevný dizajn 8298 6 2), 3)
92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9210 N bezpečnostná služba
9210 N 01 bezpečnostná služba – základná policajná príprava 9210 6 01 1), 5)
9210 N 02 bezpečnostná služba – poriadková polícia 9210 6 02 1), 5), 6)
9210 N 03 bezpečnostná služba – dopravná polícia 9210 6 03 5), 6)
9210 N 04 bezpečnostná služba – ochrana objektov 9210 6 04 5), 6)
9210 N 05 bezpečnostná služba – hraničná a cudzinecká polícia 9210 6 05 5), 6)
9210 N 06 bezpečnostná služba – kriminálna polícia 9210 6 06 1), 5), 6)
9210 N 07 bezpečnostná služba – služby osobitného určenia 9210 6 07 5), 6)
9210 N 09 bezpečnostná služba – ochrana určených osôb 9210 6 09 5), 6)

Vysvetlivky:

1) Iba kvalifikačné pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného pomaturitného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „M“ nahrádza písmenom „N“.

3) Študijný odbor nemožno študovať externou formou.

4) Študijný odbor nemožno študovať dištančnou formou štúdia.

5) V študijnom odbore možno študovať len na policajných stredných odborných školách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

6) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.

Oddiel B

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Najvyšší počet žiakov
na jedného majstra
odbornej výchovy/učiteľa
odbornej praxe
Po-
znám-
ka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie 1. ročník 2. až 4. ročník
22 HUTNÍCTVO
2262 K hutník operátor 2262 4 12 12 1), 2)
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
2411 K mechanik nastavovač 2411 4 12 12 1), 2)
2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 2412 4 12 8 1), 2)
2413 K mechanik strojov a zariadení 2413 4 12 12 1), 2)
2419 K operátor ekologických zariadení 2419 4 12 12 1), 2)
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 2426 4 12 12 1), 2)
2447 K mechanik hasičskej techniky 2447 4 12 12 1), 2)
26 ELEKTROTECHNIKA
2679 K mechanik – mechatronik 2679 4 12 10 1), 2), 4)
2682 K mechanik počítačových sietí 2682 4 12 10 1), 2)
2697 K mechanik elektrotechnik 2697 4 12 10 1), 2)
28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby 2859 4 15 12 1), 2)
2860 K chemik operátor 2860 4 01 12 12 1), 2)
2860 4 02
2860 4 03
2860 4 04
2880 K chémia a životné prostredie 2880 4 12 12 1), 2)
2888 K operátor farmaceutickej výroby 2888 4 12 12 1), 2)
29 POTRAVINÁRSTVO
2960 K operátor potravinárskej výroby 2960 4 12 12 1), 2)
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3137 K operátor odevnej výroby 3137 4 01 12 12 1), 2)
3137 4 02
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
3243 K operátor kožiarskej výroby 3243 4 12 10 1), 2)
3244 K operátor kožušníckej výroby 3244 4 12 10 1), 2)
3247 K technik obuvníckej výroby 3247 4 12 10 1), 2)
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 4 12 12 1), 2)
34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ
3434 K operátor obalových materiálov 3434 4 7 7 1), 2)
3446 K grafik tlačových médií 3446 4 12 12 1), 2)
3471 4
3447 K grafik digitálnych médií 3447 4 12 12 1), 2)
3457 K operátor tlače 3453 4 7 7 1), 2)
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3656 K operátor stavebnej výroby 3656 4 12 12 1), 2)
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3658 4 12 7 1), 2)
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 3758 4 12 12 1), 2)
3759 K komerčný pracovník v doprave 3759 4 12 12 1), 2)
3776 K mechanik lietadiel
3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika 3776 4 01 12 12 1), 2)
3776 K 02 mechanik lietadiel – avionika 3776 4 02 12 12 1), 2)
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 3778 4 12 12 1), 2)
3795 K klientsky manažér pošty3792 K 10 10
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 10 10 1), 2)
4556 K operátor lesnej techniky 4556 4 10 10 1), 2)
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
6323 K hotelová akadémia 6323 6 12 10 1), 2), 3), 5)
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
6405 K pracovník marketingu 6405 4 12 12 1), 2)
6441 N kníhkupec 6441 4 12 12 1), 6)
6442 K obchodný pracovník 6442 4 12 10 1), 2)
6444 K čašník, servírka 6444 4 12 10 1), 2)
6445 K kuchár 6445 4 12 10 1), 2)
6446 K kozmetik 6446 4 15 10 1), 2)
85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
8503 K umeleckoremeselné spracúvanie kovov
8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce 8503 4 01 6 6 1), 2)
8503 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce 8503 4 03 6 6 1), 2)
8503 K 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce 8503 4 04 6 6 1), 2)
8504 K umeleckoremeselné spracúvanie dreva
8504 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce 8504 4 01 6 6 1), 2)
8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce 8504 4 02 6 6 1), 2)
8504 K 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – čalúnnické a dekoratérske práce 8504 4 03 6 6 1), 2)
8513 K umeleckoremeselné spracúvanie kože 8513 4 6 6 1), 2)

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore štátny vzdelávací program určuje možnosť získania výučného listu.

2) Ak sa vyučovanie organizuje formou kvalifikačného pomaturitného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „K“ nahrádza písmenom „N“.

3) Študijný odbor strednej odbornej školy, ktorého štúdium trvá päť rokov.

4) V piatom ročníku desať žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

5) V piatom ročníku osem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe.

6) Iba kvalifikačné pomaturitné štúdium podľa § 47 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.

Oddiel C

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách pre absolventov učebných odborov, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
21 BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
2153 L baníctvo 2153 4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
2414 L strojárstvo
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2414 4 01
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov 2414 4 02
2414 L 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 2414 4 03
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby 2414 4 04
2415 L plynárenstvo 2415 4
2417 L prevádzka strojov a zariadení 2417 4
26 ELEKTROTECHNIKA
2675 L elektrotechnika
2675 L 01 elektrotechnika – energetika 2675 4 01
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 2675 4 02
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 2675 4 03
2676 L zariadenia oznamovacej techniky 2676 4
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2737 L sklársky a keramický priemysel 2737 4
28 TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
2890 L chemický a farmaceutický priemysel 2890 4
29 POTRAVINÁRSTVO
2952 L výroba potravín 2952 4
2982 L potravinárska výroba
2982 L 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba 2982 4 01
2982 4 05
2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 2982 4 02
2982 L 04 potravinárska výroba – mliekarenská výroba 2982 4 04
2982 L 06 potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba 2982 4 06
2982 L 07 potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka – špeciálne techniky 2982 4 07
2982 L 08 potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd 2982 4 08
2982 L 09 potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov 2982 4 09
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 L odevníctvo 3125 4
3139 L textilný priemysel 3139 4 01
3139 4 02
3139 4 03
32 SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
3248 L kožiarstvo 3248 4
33 SPRACÚVANIE DREVA
3347 L drevárska a nábytkárska výroba 3347 4
34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ
3454 L polygrafický priemysel 3454 4
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3659 L stavebníctvo 3659 4
3660 L vodné hospodárstvo 3660 4
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3756 L poštová prevádzka 3756 4
3757 L dopravná prevádzka 3757 4 01
3757 4 05
3757 4 06
3757 4 08
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
4508 L rybárstvo a životné prostredie 4508 4
4511 L záhradníctvo 4511 4
4512 L poľnohospodárstvo 4512 4
4521 L lesné hospodárstvo 4521 4
4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4526 4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
6403 L podnikanie v remeslách a službách 6403 4
6411 L prevádzka obchodu 6411 4 01
6411 4 02
6443 4
6421 L spoločné stravovanie 6421 4
6423 L starostlivosť o ruky a nohy 6423 4
6426 L vlasová kozmetika 6426 4
6476 L technicko-ekonomický pracovník 6476 4
85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
8501 L umeleckoremeselné práce 8501 4

Príloha č. 6 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava skupín študijných odborov a študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných školách, ktorých absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov  
Po-
znám-
ka
 
Študijný odbor 
Študijný odbor – zameranie 
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I   
2381 Q strojárstvo 2381 7 01  1), 2) 
2381 7 02 
2381 7 08 
2381 7 09 
    
26 ELEKTROTECHNIKA   
2675 Q elektrotechnika 2675 7 06  1) 
2675 6 13 
2695 Q počítačové systémy 2695 7  2) 
    
29 POTRAVINÁRSTVO   
2940 Q potravinárstvo   
2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín 2940 7 01 1) 
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE   
3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave 3764 7 2) 
    
39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY   
3963 Q požiarna ochrana 3963 7 1,) 3) 
    
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I   
4210 Q agropodnikanie   
4210 Q 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu 4210 7 02 1) 
4220 Q  lesníctvo a lesnícky manažment4220 72) 
4221 Q vidiecka turistika 4221 7 2) 
4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny 4223 7 2) 
    
53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH   
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut 5317 7 2) 
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra 5325 7 2) 
5333 Q diplomovaný rádiologický asistent 5333 7 2) 
5335 Q diplomovaný optometrista 5335 7 2) 
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I   
6310 Q financie 6310 7 2) 
6314 Q cestovný ruch 6314 7 2) 
6318 Q manažment hotelov a cestovných kancelárií 6318 7 01 2) 
6318 7 02 
6318 7 03 
6332 Q daňové služby 6332 7 1) 
6335 Q medzinárodné podnikanie 6335 7 2) 
    
68 PRÁVNE VEDY   
6851 Q sociálno-právna činnosť 6851 7 2) 
    
75 PEDAGOGICKÉ VEDY   
7518 Q špeciálna pedagogika 7518 7 1) 
    
82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I   
8218 Q reštaurovanie textílií 8218 7 1) 
8235 Q výtvarné spracúvanie skla 8235 7 2) 
8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov 8237 7 2) 
8238 Q ručné výtvarné spracúvanie textílií 8238 7 1) 
8276 Q produktová tvorba8276 7 1) 
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií 8293 7 1) 

Vysvetlivky:

1) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou špecializačného pomaturitného štúdia.

2) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou vyššieho odborného štúdia.

3) V študijnom odbore možno študovať len na stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Sústava študijných odborov a zameraní študijných odborov na konzervatóriách

Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Nadväznosť podľa
doterajších právnych
predpisov
Po-
znám-
ka
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
8226 Q hudobno-dramatické umenie 8226 7 1)
8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie – muzikál8226 7 011)
8227 Q tanec 1)
8227 Q 01 tanec – klasický tanec 8227 7 01 2)
8227 Q 02 tanec – ľudový tanec 8227 7 02 2)
8227 Q 03 tanec – moderný tanec 2)
8228 Q spev 8228 7 1)
8228 Q 11 spev – stará hudba 8228 7 111)
8228 Q 12 spev – komorná hudba 8228 7 121)
8229 Q hudba
8229 Q 01 hudba – skladba 8229 7 01 1)
8229 Q 02 hudba – dirigovanie 8229 7 02 1)
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri 8229 7 03 1)
8229 Q 04 hudba – hra na organe 8229 7 04 1)
8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 8229 7 05 1)
8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 8229 7 06 1)
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne 8229 7 07 1)
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba 8229 7 08 1)
8229 Q 09 hudba – hra na ľudových hudobných nástrojoch 8229 7 09 1)
8229 Q 11 hudba – stará hudba8229 7 11 1)
8229 Q 12 hudba – komorná hudba8229 7 12 1)

Vysvetlivky:

1) V študijnom odbore možno študovať len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.

2) V študijnom odbore možno študovať len na tanečnom konzervatóriu.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom

Skupina študijných odborov
a učebných odborov
Vecná pôsobnosť stavovskej organizácie alebo
profesijnej organizácie
11 Fyzikálno-matematické vedynie je určená
21 Baníctvo, geológia a geotechnikaSlovenská banská komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov
22 HutníctvoRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba ISlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so Slovenskou živnostenskou komorou a Republikovou úniou zamestnávateľov
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba IISlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so Slovenskou živnostenskou komorou a Republikovou úniou zamestnávateľov
26 ElektrotechnikaSlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Republikovou úniou zamestnávateľov
27 Technická chémia silikátovAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou
28 Technická a aplikovaná chémiaAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
29 PotravinárstvoSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a so Slovenskou živnostenskou komorou
31 Textil a odevníctvonie je určená
32 Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuviSlovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojovRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
34 Polygrafia a médiáAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Republikovou úniou zamestnávateľov
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografiaRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Slovenskou živnostenskou komorou a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
37 Doprava, pošty a telekomunikácieAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a s Republikovou úniou zamestnávateľov
39 Špeciálne technické odborynie je určená
42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka ISlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
43 Veterinárske vedySlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka IISlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou a s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školáchSlovenská komora laborantov, asistentov a technikov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora ortopedických technikov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora zubných technikov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
62 Ekonomické vedyRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby IRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby IIRepubliková únia zamestnávateľov v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou
68 Právne vedynie je určená
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácienie je určená
75 Pedagogické vedynie je určená
76 Učiteľstvonie je určená
82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba ISlovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Republikovou úniou zamestnávateľov
85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba IISlovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a Republikovou úniou zamestnávateľov
92 Bezpečnostné službynie je určená

Príloha č. 9 k vyhláške č. 282/2009 Z. z.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sú:

a) 5310 N zubný technik,

b) 5315 N zdravotnícky záchranár,

c) 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,

d) 5370 M masér,

e) 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,

f) 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

g) 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,

h) 7902 J 77 gymnázium – šport,

i) skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,

j) skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II,

k) triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,

l) triedy športových škôl,

m) športové triedy v stredných školách.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

1a) § 27 a 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

2) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 237/2006 Z. z.).