Vyhláška č. 379/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z.

Čiastka 156/2000
Platnosť od 17.11.2000 do31.10.2009
Účinnosť od 01.12.2000 do31.10.2009

379

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. októbra 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a podľa § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 6/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa slová „škôl riadených“ nahrádzajú slovami „škôl, školských zariadení a zariadení sociálnych služieb riadených“.

2. V § 4 ods. 2 sa slovo „výchovnú“ nahrádza slovom „výchovno-vzdelávaciu“.

3. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „zníženej o jednu hodinu“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 203/2000 Z. z.“.

5. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a v procese riadenia“.

6. V § 8 odsek 4 znie:

(4) Po absolvovaní II. kvalifikačnej skúšky získa pedagogický zamestnanec osvedčenie o zvýšení odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Absolvovanie II. kvalifikačnej skúšky môže zamestnávateľ zohľadniť v osobnom príplatku pedagogického zamestnanca.“.

7. V § 9 ods. 1 sa slová „Ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky sa uznáva“ nahrádzajú slovami „Po piatich rokoch pedagogickej praxe sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznáva“.

8. V § 9 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte“.

9. V § 9 ods. 1 písm. f) sa za slovo „učebníc“ vkladajú slová „a učebných osnov“.

10. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) umiestnenie na prvom až treťom mieste v celoštátnom kole pedagogického čítania.“.

11. V § 9 ods. 2 sa slová „Ako náhrada II. kvalifikačnej skúšky sa uznáva“ nahrádzajú slovami „Po desiatich rokoch pedagogickej praxe sa ako náhrada II. kvalifikačnej skúšky uznáva“.

12. V § 10 ods. 4 sa za slová „vyučovacej povinnosti“ vkladajú slová „zníženej o jednu hodinu“.

13. V § 10 ods. 4 sa slová „sa nevzťahuje na učiteľov osobitných škôl a pomocných škôl.“ nahrádzajú slovami „sa nevzťahuje na učiteľov špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím.16)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 229/2000 Z. z.“.

14. Slovo „pracovník“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

15. Príloha k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.


Milan Ftáčnik v. r.


Príloha k vyhláške č. 379/2000 Z. z.

I. UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy

2. študijný odbor pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia

3. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika – psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

4. študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika – psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

5. študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy

6. študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

7. študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých

8. študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých

9. študijný odbor predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

10. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo študijný odbor pedagogická škola na strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v kombinácii so študijným odborom učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a bakalárske štúdium v odbore tvorivá dramatika

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy

2. študijný odbor pedagogická škola

3. na vyučovanie cudzích jazykov v materských školách aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a rozširujúceho štúdia jazyka na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte

4. záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi

5. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy

6. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl

7. študijný odbor vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

8. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole zakončené skúškou spôsobilosti

9. skúška spôsobilosti pre materské školy

10. záverečná skúška z 2-ročného študijného kurzu pre vybrané nekvalifikované učiteľky materských škôl

11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

12. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre vzdelávanie učiteľov národných škôl (roky 1951 – 1961)

13. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

II. UČITELIA 1. – 4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy

2. študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy

2. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. – 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch

3. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy

4. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte

5. záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte

6. len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy (pozri III. a V. časť)

7. len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra 2005 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, na Žilinskej univerzite v Žiline (na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline) alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole (jazykovej škole), alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

8. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

9. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Nitre alebo na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, alebo na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku, alebo na Pedagogickej fakulte a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, alebo na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijný odbor náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom s platnou kanonickou misiou príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa. Pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa

10. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

11. len na vyučovanie predmetu hudobná výchova absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore

III. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5. – 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

2. študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu (5. – 9. ročník)

3. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 6. – 9. ročník

2. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. –  9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. – 5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch

3. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole (pre 6. – 9. ročník)

4. štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – študijný odbor učiteľstvo pre 6. – 9. ročník základnej deväťročnej školy

5. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy v kombinácii s aprobačným predmetom

6. doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR 16784/1979-301)

7. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte

8. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 5. ročník základnej deväťročnej školy v kombinácii s jedným predmetom

9. študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu

10. len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov príslušného alebo príbuzného odboru neučiteľské univerzitné vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium

11. len na vyučovanie predmetov filozofia, občianska výchova, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor filozofia a príbuzné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska výchova

12. len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra 2005 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a na filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, na Žilinskej univerzite v Žiline (na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline) alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole (jazykovej škole), alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

13. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské odborné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

14. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy

15. len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie (zložky technické práce a pestovateľské práce) vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobačným predmetom prírodopis alebo vysokoškolské vzdelanie technické alebo poľnohospodárske príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

16. len na vyučovanie predmetu telesná výchova a na vyučovanie športovej prípravy vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor telesná výchova a šport – smer učiteľský a smer trénerský (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)

17. len na vyučovanie predmetov hudobná, telesná a výtvarná výchova vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo vysokoškolské vzdelanie – odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na výtvarnú, hudobnú, telesnú a pracovnú výchovu, ak je táto špecializácia ukončená štátnou záverečnou skúškou pre 5. – 9. ročník základnej školy

18. len na vyučovanie predmetov práca s počítačom, technická výchova, estetická výchova, výtvarné spracovanie materiálu, ekologická výchova, starostlivosť o zdravie, údržba motorových vozidiel, spoločenská výchova vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium

19. len na vyučovanie chémie vysokoškolské vzdelanie technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium

20. len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu

21. len na vyučovanie predmetu aprobácie – študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu

22. len na vyučovanie predmetu hudobná výchova aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia

23. len na vyučovanie predmetu hudobná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova aj vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory Vysokej školy múzických umení alebo Vysokej školy výtvarných umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vykonanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z predmetovej didaktiky

24. len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské odborné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

25. len na vyučovanie predmetu stretnutie s umením – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

26. len na vyučovanie predmetov matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis a chémia aj vysokoškolské vzdelanie technického alebo pôdohospodárskeho zamerania skončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov

27. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, alebo na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku, alebo na Pedagogickej fakulte a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, alebo na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijný odbor náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom s platnou kanonickou misiou príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa. Pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa

28. len na vyučovanie predmetu starostlivosť o zdravie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom prírodopis

29. len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie – odbor pedagogika, špecializácia etická výchova

IV. UČITELIA ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. vysokoškolské vzdelanie požadované na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v ročníkoch 5. – 12. (pozri III. a V. časť)

2. vysokoškolské vzdelanie príslušného alebo príbuzného študijného odboru požadované na vyučovanie odborných umeleckých predmetov (pozri VI. časť písmeno G)

3. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev – hudobná teória absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore

4. vysokoškolské štúdium hudobnej pedagogiky s ukončeným štúdiom konzervatória s absolutóriom

5. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

1. úplné stredné vzdelanie a 3-ročné bakalárske štúdium – študijný odbor hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl

2. úplné stredné vzdelanie a 3-ročné bakalárske štúdium – študijný odbor tanec pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl

3. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj úplné stredné vzdelanie a bakalárske štúdium v odbore tvorivá dramatika

4. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre 1. –  4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika

Vyššie odborné vzdelanie

1. štúdium konzervatória ukončené absolutóriom

2. na vyučovanie na základných umeleckých školách záverečná skúška na vyšších hudobných (hudobno-pedagogických) školách, na Odbornej hudobnej škole pre slepých v Prahe, ak je vysvedčenie opatrené doložkou o spôsobilosti vyučovať na ľudových školách umenia (bývalá základná hudobná škola)

3. vyššie odborné vzdelanie získané na konzervatóriu alebo nadstavbovým štúdiom na strednej hudobnej škole internátnej s chybami zraku

4. na vyučovanie predmetov výtvarného odboru aj vyššie odborné vzdelanie na stredných výtvarných školách (školách úžitkového výtvarníctva) končiacich sa absolutóriom

5. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole, doplnený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení

6. pre tanečný odbor v základných umeleckých školách úplné stredné odborné vzdelanie a 5-semestrálny kurz tanečnej pedagogiky

7. na vyučovanie predmetov hudobného odboru aj absolvovanie 5-ročného konzervatória ukončeného maturitnou skúškou do roku 1965 alebo 5-ročnej Vyššej hudobnej školy pre vzdelanie učiteľov hudobných škôl ukončenej maturitnou skúškou do roku 1965

8. len na vyučovanie predmetov v literárno-dramatickom odbore vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník (bez ohľadu na aprobáciu) rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva

V. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

2. študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu

3. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte

4. na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov na bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo filozofickej fakulte alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. vzdelanie ukončené štátnou záverečnou skúškou na vysokej škole pedagogickej alebo štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte pre učiteľstvo na bývalých školách III. stupňa (stredných)

2. len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov vysokoškolské vzdelanie (neučiteľské) príslušného alebo príbuzného univerzitného smeru a doplňujúce pedagogické štúdium

3. len na vyučovanie predmetu ekológia, základy ekológie vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijný odbor biológia, geografia, chémia a biochémia a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom biológia alebo geografia

4. len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonomika vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodických centrách

5. len na vyučovanie predmetu filozofia, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor filozofia a príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska náuka

6. len na vyučovanie predmetov psychológia a sociológia vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

7. doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979 -301 v znení úpravy MŠ SSR č.16784/1979-301)

8. len na vyučovanie aprobačných predmetov vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy

9. len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra 2005 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách alebo na filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, na Žilinskej univerzite v Žiline (na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline) alebo absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole (jazykovej škole), alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodických centrách, alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

10. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské odborné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

11. len na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium

12. len na vyučovanie predmetov informatika a výpočtová technika a základy automatizácie vysokoškolské vzdelanie univerzitného, ekonomického alebo technického smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

13. na vyučovanie nepovinného predmetu športové hry a na športovú prípravu v triedach so zameraním na telesnú výchovu vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova s I. alebo II. kvalifikačnou triedou trénera-cvičiteľa príslušnej športovej špecializácie

14. len na vyučovanie predmetu telesná výchova a na vyučovanie športovej prípravy vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor telesná výchova a šport, smer učiteľský a smer trénerský (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)

15. na vyučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie a spoločenskovedných odborov v stredných poľnohospodárskych technických školách, v stredných lesníckych technických školách, stredných odborných lesníckych školách a v stredných odborných poľnohospodárskych a lesníckych učilištiach aj štátna skúška učiteľskej spôsobilosti (smernica MŠ SSR č. 311134/64, úprava MŠ SSR 2051/1974-2/3)

16. na vyučovanie výtvarnej výchovy aj absolutórium špeciálnej školy na bývalej štátnej umeleckopriemyselnej škole doplnené skúškou spôsobilosti pre učiteľstvo na školách II. cyklu

17. len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor pedagogika, špecializácia etická výchova

18. len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s predmetom pre 5. – 12. ročník a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

19. len na vyučovanie predmetu estetická výchova aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium estetickej výchovy v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

20. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského vzdelania na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, alebo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, alebo na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku, alebo na Pedagogickej fakulte a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, alebo na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijný odbor náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom s platnou kanonickou misiou príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa. Pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušného diecézneho alebo dištriktuálneho biskupa

21. na vyučovanie v 1. – 4. ročníku gymnázií s osemročným študijným cyklom, ktorých učebné osnovy sú porovnateľné so zodpovedajúcimi ročníkmi základnej školy, aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník

22. len na vyučovanie predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova a dramatická výchova aj vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení a absolvovanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z odborovej didaktiky

23. na vyučovanie predmetu etická výchova alebo obsahu etická výchova v inom predmete na stredných zdravotníckych školách len učiteľstvo odborných zdravotníckych predmetov a 2-ročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodických centrách

24. len na vyučovanie predmetu pedagogika – študijný odbor pedagogika (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)

VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

A. TECHNICKÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. vysokoškolské vzdelanie – študijné odbory učiteľstvo technických predmetov (elektrotechnických, chemickotechnologických, strojárskych, materiálovo-technologických, hutníckych, stavebných)

2. vysokoškolské vzdelanie technického smeru – študijné odbory elektrotechnickej, chemickotechnologickej, hutníckej, materiálovo-technologickej, strojníckej, stavebnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium

3. vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru – študijné odbory mechanizačnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium

4. vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

5. na vyučovanie odborných predmetov na bilingválnych stredných školách vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru a štátna jazyková skúška na katedre jazykov príslušnej vysokej školy

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. rozširujúce štúdium učiteľstva odborných technických predmetov

2. doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)

3. učiteľstvo odborných predmetov pre učňovské zariadenia (smernica MŠ SSR č. Š 3248/69-VŠ o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách v znení úpravy MŠ SSR č. Š 6474/70-VŠ, smerníc MŠ SSR č. Š 1259/71, MŠ SSR č. Š 2681/73, zošit 11 – 12/1969 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 12 – 13/1970 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 21 – 22/1971 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 4/1973 Zvestí MŠ SSR a MK SSR registrovaná v čiastke 38/1970 Zb. a 28/1973 Zb.)

B. POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium

2. študijný odbor učiteľstvo odborných poľnohospodárskych a lesníckych predmetov

3. študijný odbor učiteľstvo pôdohospodárskych predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre)

4. na vyučovanie odborných predmetov na bilingválnych stredných školách vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru a štátna jazyková skúška na katedre jazykov príslušnej vysokej školy

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. na vyučovanie odborných predmetov zootechnických a veterinárnych aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium

2. rozširujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov poľnohospodárskych a lesníckych

3. doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)

4. vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – príslušný študijný odbor a doplňujúce pedagogické štúdium

5. 6-semestrálne diaľkové štúdium pre pracovníkov štátnych lesov na lesníckej fakulte

C. VETERINÁRNE PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium

2. na vyučovanie odborných predmetov na bilingválnych stredných školách vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru a štátna jazyková skúška na katedre jazykov príslušnej vysokej školy

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

na vyučovanie predmetu veterinárstvo aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor zootechnika a doplňujúce pedagogické štúdium

D. FARMACEUTICKÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor farmaceutické vedy, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax

2. na vyučovanie odborných predmetov na bilingválnych stredných školách vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru a štátna jazyková skúška na katedre jazykov príslušnej vysokej školy

E. ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor lekárske vedy, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax

2. študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii s pedagogikou alebo so psychológiou alebo učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy a najmenej dvojročná odborná prax

3. študijný odbor ošetrovateľstvo, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax

4. študijný odbor rehabilitácia, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax

5. študijný odbor laboratórne vyšetrovacie metódy, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax

6. na vyučovanie odborných predmetov na bilingválnych stredných školách vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru a štátna jazyková skúška na katedre jazykov príslušnej vysokej školy

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor pedagogika s predchádzajúcim skončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole doplnené najmenej dvojročnou odbornou praxou

2. len do 1. septembra 2005 študijný odbor predškolská pedagogika alebo výchova a vzdelávanie dospelých s predchádzajúcim skončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole doplnené dvojročnou odbornou praxou

F. EKONOMICKÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

2. študijný odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov

3. na vyučovanie odborných predmetov na bilingválnych stredných školách vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru a štátna jazyková skúška na katedre jazykov príslušnej vysokej školy

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. vysokoškolské vzdelanie technického, poľnohospodárskeho alebo univerzitného smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

2. vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasnej Ekonomickej univerzity v Bratislave

3. štátna skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie hospodárskych predmetov na bývalých hospodárskych školách a obchodných akadémiách

4. na vyučovanie predmetu technika administratívy a hospodárska korešpondencia, stenografia, sekretárske práce učiteľské vysokoškolské vzdelanie doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov na Ekonomickej univerzite alebo v Štátnom stenografickom ústave v Bratislave

5. doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov – odborov obchod a služby (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)

6. rozširujúce štúdium učiteľstva odborných ekonomických predmetov

7. na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor vnútorný alebo zahraničný obchod a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmet chémia, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie príslušných študijných odborov a doplňujúce pedagogické štúdium

8. na vyučovanie predmetu hospodárska geografia aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušným aprobačným predmetom

9. na vyučovanie predmetu hospodárske výpočty aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom matematika

10. len na vyučovanie predmetov hospodársky týždeň, výchova k podnikaniu a aplikovaná ekonómia vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodických centrách

G. UMELECKÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo odborných umeleckých predmetov

2. vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru – príslušný študijný odbor a absolvovanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z metodiky hlavného odboru

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. len na vyučovanie teoretických predmetov a zborového spevu v hudobnom odbore – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník s aprobačným predmetom hudobná výchova

2. len na vyučovanie teoretických predmetov v tanečnom, hudobnom a vo výtvarnom odbore vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor vedy a náuky o umení, príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium

3. vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, príslušné aprobačné predmety

4. len na vyučovanie teoretických predmetov v hudobnom a tanečnom odbore vysokoškolské vzdelanie študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12. ročník – príslušný aprobačný predmet

5. vysokoškolské vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasným umeleckým vysokým školám

6. pre základné umelecké školy aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia

7. v hudobno-dramatickom odbore vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor vedy a náuky o umení – príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium

8. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev – hudobná teória na strednej pedagogickej škole, absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore

9. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. – 12. ročník na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore

H. OSTATNÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. na vyučovanie predmetu výpočtová technika, základy automatizácie, informatika a programovanie vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, poľnohospodárskeho a ekonomického smeru – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom výpočtová technika, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov

2. na vyučovanie predmetu aranžovanie vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom výtvarná výchova

3. na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor divadelné a rozhlasové umenie, zameranie bábkarstvo a doplňujúce pedagogické štúdium

4. na vyučovanie odborných predmetov základy botaniky, kvetinárstvo a ovocinárstvo v odborných učilištiach aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník alebo pre stredné školy s aprobačným predmetom prírodopis alebo biológia, alebo základy poľnohospodárskej výroby

5. na vyučovanie predmetov technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl) vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor veterinárne lekárstvo – hygiena potravín alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru – študijný odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – odbory potravinárskej chémie a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmet špecifická príprava dievčat

6. na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy I. alebo II. cyklu rozšírený o 2-ročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení

7. na vyučovanie odborných predmetov výtvarná výchova a aranžovanie vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu – zodpovedajúce aprobačné predmety

8. na vyučovanie predmetu hra na hudobnom nástroji a hudobná výchova na stredných pedagogických školách aj vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia

9. na vyučovanie predmetu riadenie motorových vozidiel vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory Technickej univerzity (Slovenskej technickej univerzity), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre), vodičský preukaz pre príslušnú skupinu motorových vozidiel a učiteľské oprávnenie na toto vyučovanie

10. na vyučovanie predmetu sociálna práca vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor sociálna práca alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor psychológia alebo špeciálna pedagogika doplnené špecializačným kvalifikačným štúdiom v metodických centrách

11. na vyučovanie predmetu športová príprava vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor telesná výchova a šport – smer učiteľský a smer trénerský alebo vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom telesná výchova a s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie, alebo vysokoškolské vzdelanie iného študijného odboru s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie a doplňujúce pedagogické štúdium

12. na vyučovanie odborných predmetov ručné práce, rodinná výchova a vedenie domácnosti, príprava jedál a stravovanie vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom špecifická príprava dievčat alebo vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

13. na vyučovanie odborného predmetu zdravoveda vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor lekárske vedy a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombinácii so všeobecnou pedagogikou, psychológiou alebo somatológiou, alebo študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy

14. na vyučovanie predmetu spoločenská komunikácia učiteľské vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodických centrách alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania v metodických centrách

15. na vyučovanie predmetov právneho charakteru aj vysokoškolské vzdelanie právnické a doplňujúce pedagogické štúdium

16. na vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore vychovávateľstvo – opatrovateľstvo a v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo absolvovanie študijných odborov vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne a vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

17. na vyučovanie predmetu pedagogika a predškolská pedagogika vysokoškolské vzdelanie – študijný odbor pedagogika alebo predškolská pedagogika

18. na vyučovanie predmetov manažment a marketing vysokoškolské vzdelanie – príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

19. na vyučovanie predmetu špeciálna pedagogika vysokoškolské vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika

CH. PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium, na špeciálnych školách aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte

VII. MAJSTRI ODBORNEJ VÝCHOVY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

vyučenie v odbore a úplné stredné vzdelanie a 3-ročné bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy na pedagogickej fakulte

Úplné stredné odborné vzdelanie

úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, najmenej 3-ročná prax v odbore vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte alebo na vysokých školách technických, alebo úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, najmenej 3-ročná prax v odbore vyučenia a doplňujúce pedagogické štúdium na pedagogickej fakulte, alebo do 1. septembra 2005 špecializačné kvalifikačné štúdium v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia; v špeciálnych školách aj rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte alebo do 1. septembra 2005 špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky realizované v metodických centrách pre majstrov odbornej výchovy na špeciálnych školách bez doplňujúceho pedagogického štúdia

VIII. UČITELIA ŠPECIÁLNYCH MATERSKÝCH ŠKÔL

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy

2. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri I. časť)

3. študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených

4. študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých

5. študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých

6. študijný odbor predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých

7. študijný odbor špeciálna pedagogika pre učiteľov materských škôl pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)

2. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

3. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a študijný odbor logopédia

4. študijný odbor liečebná pedagogika

5. študijný odbor pedagogika – psychológia (učiteľský smer) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

6. študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených

7. študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

2. študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

3. záverečná skúška na bývalej pedagogickej škole pre učiteľov národných škôl (vrátane vychovávateľskej vetvy) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky

4. záverečná skúška na bývalom pedagogickom gymnáziu pre vzdelanie učiteľov národných škôl doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky

5. skúška dospelosti na bývalom učiteľskom ústave (učiteľskej akadémii, štátnej pedagogickej akadémii) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky

6. skúška spôsobilosti pre bývalé školy I. stupňa (národné, obecné) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky

7. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

IX. UČITELIA ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL

ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1. – 4. ROČNÍK

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)

2. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť a individuálne logopedické cvičenia v špeciálnych základných školách študijný odbor logopédia pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 5. – 9. ROČNÍK

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

2. formy vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)

3. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) v kombinácii s aprobačným predmetom

4. na vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti v 5. – 9. ročníku základnej školy pre sluchovo postihnutých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky sluchovo postihnutých – surdopédie alebo z logopédie – študijný odbor logopédia, na vyučovanie predmetu individuálna tyflopedická starostlivosť v 5. – 9. ročníku základnej školy pre slabozrakých aj študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník špeciálnych škôl a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z pedagogiky zrakovo postihnutých – tyflopédie

5. na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť a individuálne logopedické cvičenia v špeciálnych základných školách študijný odbor logopédia

ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

2. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)

3. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov bez ohľadu na aprobačný predmet rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. na vyučovanie predmetu individuálna logopedická starostlivosť štátna záverečná skúška z logopédie alebo študijný odbor logopédia

2. študijný odbor pedagogika mentálne postihnutých

3. pre špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a triedy s individuálnym vzdelávacím programom študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

4. pre špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a triedy s individuálnym vzdelávacím programom študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

ŠPECIÁLNE STREDNÉ ŠKOLY (STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA, GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

požadované formy vysokoškolského vzdelania pre učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. a VI. časť)

ODBORNÉ UČILIŠTIA

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. požadované formy vysokoškolského vzdelania pre učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. a VI. časť)

2. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

3. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. – 9. ročník bývalej základnej deväťročnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)

X. VYCHOVÁVATELIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo

2. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy (pozri II. časť)

3. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodických centrách

2. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

3. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

4. študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)

5. študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

6. študijný odbor špeciálna pedagogika

7. študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

8. študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského vzdelania

1. úplné stredné vzdelanie a 3-ročné bakalárske štúdium vychovávateľov detí a mládeže na pedagogickej fakulte

2. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalárske štúdium v odbore tvorivá dramatika

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo

2. študijný odbor pedagogická škola

3. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo

4. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov

5. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných zariadeniach

6. záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej a sociálno-právnej škole

7. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských zariadení v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

8. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium

9. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961

10. študijný odbor pre učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

DOMOVY MLÁDEŽE

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo

2. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)

3. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy (pozri II. časť)

4. študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)

5. študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov (pozri VI. časť)

6. študijný odbor liečebná alebo špeciálna pedagogika

7. študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených

8. študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

2. vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a doplňujúce pedagogické štúdium

3. študijný odbor liečebná pedagogika

4. študijný odbor psychológia alebo pedagogika bez doplňujúceho pedagogického štúdia

5. študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

6. študijný odbor špeciálna pedagogika

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

úplné stredné vzdelanie a 3-ročné bakalárske štúdium vychovávateľov detí a mládeže na pedagogickej fakulte

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo

2. študijný odbor pedagogická škola

3. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška zo študijného odboru vychovávateľstvo

4. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium

5. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov absolvované v metodických centrách skončené do 1. septembra 2005

6. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU, ŠKOLSKÉ STREDISKÁ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI, ŠKOLSKÉ KLUBY DETÍ

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy (pozri II. časť)

2. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)

3. študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov (pozri VI. časť)

4. študijný odbor pedagogika alebo pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špeciálne školy (pozri IX. časť)

2. študijný odbor liečebná pedagogika alebo pedagogika emocionálne a sociálne narušených

3. študijný odbor vychovávateľstvo alebo vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

4. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

5. študijný odbor pedagogika – psychológia (učiteľský smer)

6. študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

7. študijný odbor špeciálna pedagogika

8. len pre oblasť spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – spoločenskovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie – spoločenskovedné odbory vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium

9. len pre oblasť prírodných vied vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – prírodovedné odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru zamerané na chémiu, fyziku a iné im príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie – študijné odbory poľnohospodársko-lesnícke, veterinárne vedy a náuky a doplňujúce pedagogické štúdium

10. len pre oblasť techniky vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) absolventov fyzikálno-matematických predmetov prírodovedeckej fakulty a matematicko-fyzikálnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských technických škôl a doplňujúce pedagogické štúdium

11. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) – – študijný odbor vedy o telesnej kultúre bez doplňujúceho pedagogického štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium

12. len pre oblasť umenia vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijné odbory publicistika, knihovníctvo, vedecké informácie a vedy o umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru – študijný odbor architektúra a doplňujúce pedagogické štúdium

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

1. úplné stredné vzdelanie a 3-ročné bakalárske štúdium – študijný odbor pedagogika voľného času na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte

2. len pre oblasť spoločenských vied úplné stredné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalárske štúdium v odbore tvorivá dramatika

3. úplné stredné vzdelanie a trojročné bakalárske štúdium – študijný odbor vychovávateľstvo detí a mládeže

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo

2. študijný odbor pedagogická škola

3. len pre oblasť umenia úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním na kultúrno-výchovnú prácu a doplňujúce pedagogické štúdium

4. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky formy úplného stredného vzdelania v oblasti telesnej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium

5. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného odboru v oblasti spoločenských vied, prírodných vied, techniky, telesnej výchovy, športu, turistiky a umenia a doplňujúce pedagogické štúdium

6. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

XI. VYCHOVÁVATELIA ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL A ŠPECIÁLNYCH VÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ

ŠKOLSKÉ KLUBY PRI ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH, INTERNÁTNE ŠPECIÁLNE ŠKOLY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

2. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

3. študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených

4. študijný odbor liečebná pedagogika

5. študijný odbor sociálna práca

6. študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)

2. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. a V. časť)

3. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer

4. študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

5. študijný odbor psychológia alebo školská alebo mimoškolská pedagogika – pedagogika voľného času (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

6. vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky

7. študijný odbor logopédia len pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

8. študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

9. študijný odbor špeciálna pedagogika

10. študijný odbor vychovávateľstvo absolvované do roku 1986

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalárske štúdium v odbore tvorivá dramatika

Vyššie odborné vzdelanie

2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

2. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a doplnková maturitná skúška zo študijného odboru vychovávateľstvo

3. študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

4. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia skončené do 1. septembra 2005

5. študijný odbor vychovávateľstvo – opatrovateľská činnosť rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

6. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

ZARIADENIA VÝCHOVNEJ PREVENCIE

CENTRUM VÝCHOVNEJ A PSYCHOLOGICKEJ PREVENCIE, LIEČEBNO-VÝCHOVNÉ SANATÓRIUM, DIAGNOSTICKÉ CENTRUM

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy), špecializácia liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer

2. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

3. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

4. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy (pozri II. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

5. študijný odbor učiteľstvo pre 5. – 9. ročník základnej školy (pozri III. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

6. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

7. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika

8. študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika, alebo pedagogika voľného času

9. študijný odbor pedagogika špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika v kombinácii s iným predmetom

10. študijný odbor vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

11. študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

12. študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených

13. študijný odbor sociálna pedagogika na fakultách akreditovaných v príslušnom študijnom odbore

14. študijný odbor sociálna práca

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia

2. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (pozri I. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

3. vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky

4. študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

5. študijný odbor špeciálna pedagogika

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

úplné stredné vzdelanie a 3-ročné bakalárske štúdium špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte

Vyššie odborné vzdelanie

2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

2. študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

3. študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

4. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia skončené do 1. septembra 2005

5. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

ZARIADENIA NÁHRADNEJ VÝCHOVY

REEDUKAČNÉ DETSKÉ DOMOVY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

2. študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

3. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

4. študijný odbor liečebná pedagogika – terapeutickovýchovný smer alebo liečebná pedagogika

5. študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených

6. študijný odbor sociálna práca

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

2. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

3. študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia

4. vysokoškolské vzdelanie neučiteľského zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky

5. študijný odbor špeciálna pedagogika

6. študijný odbor vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených

7. študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

úplné stredné vzdelanie a 3-ročné bakalárske štúdium špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte

Vyššie odborné vzdelanie

2-ročné špecializačné pomaturitné štúdium špeciálnej pedagogiky pre absolventov študijných odborov učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo, pedagogická škola, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

2. študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

3. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte

4. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky v metodických centrách bez doplňujúceho pedagogického štúdia skončené do 1. septembra 2005

5. študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

XII. VYCHOVÁVATELIA V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

ako vysokoškolské vzdelanie požadované na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské

ako vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie požadované na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)

Obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

ako obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia zameraná na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)

Úplné stredné odborné vzdelanie

ako úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)

XIII. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ZARIADENÍ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť – špeciálne školy (pozri IX. časť) a päť rokov odbornej praxe

2. študijný odbor liečebná pedagogika a päť rokov odbornej praxe

3. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť) a päť rokov odbornej praxe

4. študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. časť) a päť rokov odbornej praxe

5. študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy (pozri VIII. časť) a päť rokov odbornej praxe

6. študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (pozri XI. časť) a päť rokov odbornej praxe

7. študijný odbor telesná výchova pre zdravotne oslabených a päť rokov odbornej praxe

8. študijný odbor telesná výchova a šport – rehabilitácia rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a päť rokov odbornej praxe

9. študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a päť rokov odbornej praxe

Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie

1. študijný odbor logopédia a päť rokov odbornej praxe

2. študijný odbor pedagogika emocionálne a sociálne narušených a päť rokov odbornej praxe

3. študijný odbor vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne a päť rokov odbornej praxe

4. študijný odbor špeciálna pedagogika

XIV. PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI V CENTRÁCH PRE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNO-METODICKÉ RIADENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru – aprobačného predmetu požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo druh školského zariadenia (pozri I. – XII. časť), sedem rokov pedagogickej praxe, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania10)

XV. VEDÚCI PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Požadované vzdelanie:

pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení, špeciálnych školských zariadení a zariadení sociálnych služieb len vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo druh školského zariadenia alebo pre riaditeľov základných umeleckých škôl aj vyššie odborné vzdelanie, pre riaditeľov materských škôl aj úplné stredné odborné vzdelanie, pre hlavných majstrov odbornej výchovy úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore a najmenej 3-ročná odborná prax alebo úplné stredné vzdelanie, vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej 5-ročná odborná prax