Oznámenie č. 515/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa úprava o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl)

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990 do09.06.1992
Zrušený 249/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobaudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a stratil účinnosť 10. júna 1992.

515

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku výnos z 10. októbra 1990 č. 7 175/1990-41, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1984 č. 12 900/1984-44 o odmeňovaní učiteľov vysokých škôl (platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl) v znení výnosu Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 17. júla 1987 č. 7 130/1987-44.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Do uvedeného predpisu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, vysokých školách v Slovenskej republike a Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave.