542

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. novembra 1990

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenie

Zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy.

§ 2

Výkon štátnej správy v školstve, územnej samosprávy a školskej samosprávy

(1) Štátnu správu na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú:

a) riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia,

b) obec v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával okresný úrad,

c) samosprávny kraj v rozsahu prenesenej pôsobnosti z orgánov štátnej správy podľa tohto zákona, ktorú doteraz vykonával krajský úrad,

d) okresný úrad,

e) krajský úrad,

f) Štátna školská inšpekcia,

g) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

h) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)

(2) Územnú samosprávu podľa tohto zákona vykonáva

a) obec,

b) samosprávny kraj.

(3) Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonáva

a) rada školy a rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“),

b) obecná školská rada,

c) územná školská rada.

§ 3

Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia

(1) Školu riadi riaditeľ školy a školské zariadenie riadi riaditeľ školského zariadenia. Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa tohto zákona (§ 4 ods. 1 a 2, § 4a ods. 1 a 2, § 5 ods. 1 a § 5a ods. 1) na návrh príslušnej rady školy. Zriaďovateľ podľa § 4 ods. 1 a 2 vymenúva a odvoláva riaditeľa rozhodnutím obecného zastupiteľstva,3a) zriaďovateľ podľa § 4a ods. 1 a 2 vymenúva a odvoláva riaditeľa rozhodnutím zastupiteľstva samosprávneho kraja.3aa) Ak ide o súkromnú školu, súkromné školské zariadenie, cirkevnú školu a cirkevné školské zariadenie, riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva a odvoláva zriaďovateľ3ab) po vyjadrení príslušnej rady školy.

(2) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia musí spĺňať

a) požiadavky pedagogickej a odbornej spôsobilosti3ac) pre príslušný druh a typ školy alebo školského zariadenia,

b) požiadavku piatich rokov pedagogickej praxe,

c) absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady okrem riaditeľa základnej umeleckej školy a riaditeľa predškolského zariadenia.

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podľa odseku 1 podáva rada školy na základe výberového konania (§ 7a) do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia. Rada školy prizýva na výberové konanie zástupcu krajského úradu alebo zástupcu okresného úradu s poradným hlasom. Vyjadrenie podľa odseku 1 predkladá rada školy zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia jeho žiadosti o vyjadrenie. Ak príslušná rada školy nepredloží návrh alebo vyjadrenie v ustanovenej lehote, zriaďovateľ môže rozhodnúť o vymenovaní riaditeľa bez návrhu rady školy a aj bez vyjadrenia rady školy.

(4) Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia môže zriaďovateľ podľa odseku 1 odvolať aj bez návrhu rady školy v týchto prípadoch:

a) ak sa zistili závažné porušenia zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom pred rozhodnutím o odvolaní riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia vždy požiada príslušnú radu školy o vyjadrenie, ktoré mu rada školy predloží do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie,

b) na návrh hlavného školského inšpektora [§ 8a ods. 3 písm. e)]; zriaďovateľ si po predložení návrhu vždy vyžiada vyjadrenie príslušnej rady školy, ktoré mu rada školy predloží do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie.

(5) Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi podľa odseku 4 písm. a) a b) v ustanovenej lehote, zriaďovateľ môže rozhodnúť o odvolaní riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia bez vyjadrenia príslušnej školskej rady.

(6) Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy (školského zariadenia), za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy (školského zariadenia) a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy (školského zariadenia).

(7) Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje

a) o prijatí žiaka do školy,

b) o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,

c) o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,

d) o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

e) o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,

f) o povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,

g) o uložení výchovných opatrení,

h) o povolení vykonať opravnú skúšku,

i) o povolení vykonať komisionálnu skúšku,

j) o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

k) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 19).

(8) Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje

a) o prijatí žiaka na školu,

b) o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,

c) o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí,

d) o umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,

e) o povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,

f) o prerušení štúdia,

g) o povolení zmeny študijného alebo učebného odboru, o preradení na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,

h) o povolení opakovať ročník,

i) o uložení výchovných opatrení,

j) o povolení vykonať opravnú skúšku,

k) o povolení vykonať komisionálnu skúšku,

l) o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,

m) o priznaní štipendia,

n) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 19).

(9) Riaditeľ základnej umeleckej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje

a) o prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium,

b) o prerušení štúdia,

c) o povolení postupu do vyššieho ročníka,

d) o predčasnom ukončení štúdia,

e) o povolení opakovať ročník,

f) o povolení vykonať opravnú skúšku,

g) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole (§ 19).

(10) Riaditeľ školského zariadenia vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje

a) o prijatí žiaka do školského zariadenia,

b) o uložení výchovných opatrení,

c) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení (§ 19),

d) o ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)

(11) Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia (odseky 7 až 10) predkladajú rade školy (§ 7 ods. 3) na vyjadrenie najmä

a) návrh na počty prijímaných žiakov,

b) návrh na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,

c) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

d) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,

e) návrh rozpočtu,

f) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy,

h) koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia najmenej na dva roky (§ 7 ods. 3).

(12) Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia spolupracujú s okresným úradom a s krajským úradom pri zabezpečovaní personálneho obsadenia školy alebo školského zariadenia.

(13) Riaditeľ školy určuje zástupcov riaditeľa školy a riaditeľ školského zariadenia určuje zástupcov riaditeľa školského zariadenia.

(14) Ak zákonný zástupca žiaka nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt.

Pôsobnosť krajského úradu a okresného úradu

§ 4

Obec

(1) Obec v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete škôl a školských zariadení.

(2) Obec pri výkone územnej samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení

a) základné umelecké školy,

b) predškolské zariadenia,2)

c) školské kluby detí,2)

d) školské strediská záujmovej činnosti,2)

e) centrá voľného času,2)

f) školské kuchyne a školské jedálne zabezpečujúce stravovanie pre žiakov základných škôl a pre deti v predškolských zariadeniach,2)

g) jazykové školy pri základných školách,2)

h) strediská služieb škole.2)

(3) Obec pred zriadením alebo zrušením školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 požiada ministerstvo o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení. O vyjadrenie k návrhu na zaradenie do siete škôl a školských zariadení a k návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení obec požiada príslušnú obecnú školskú radu a o tomto návrhu informuje okresný úrad.

(4) Obec vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách.

(5) Obec v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje.

(6) Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení (odseky 1 a 2) a na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje

a) priestory a materiálno-technické vybavenie,

b) didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,

c) finančné prostriedky na prevádzku a údržbu,

d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

(7) Obec vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré škole pridelila podľa osobitného predpisu, a kontrolu účelnosti hospodárenia s majetkom obce v správe školy.3ad)

(8) Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.

(9) Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky.

(10) Obec vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v ktorých rozhodol riaditeľ v prvom stupni podľa § 3 ods. 7 okrem písmen f) až k), podľa § 3 ods. 9 okrem písmen b) až f) a podľa § 3 ods. 10 okrem písmen b) a d).

(11) Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je v obci viac základných škôl ako jedna, obec všeobecne záväzným nariadením obce3a) určí školské obvody pre jednotlivé školy. Obec sa môže dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy.3ae) Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy príslušný okresný úrad.

(12) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

(13) V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odseku 11. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad.

(14) Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy3af) a verejnosti.3ag)

(15) Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktoré zriadila, najmä

a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,

b) rozpočet a materiálno-technické podmienky na činnosť školy alebo školského zariadenia,

c) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

d) požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,

e) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

(16) Obec prideľuje finančné prostriedky súkromným školám, cirkevným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu a vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami.3ad)

(17) Obec vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem § 8 ods. 1, v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií štátnu školskú inšpekciu alebo okresný úrad.3ah)

(18) Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.

§ 4a

Samosprávny kraj

(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení a zoznamu stredísk (pracovísk) praktického vyučovania

a) stredné školy,

b) učilištia,

c) strediská praktického vyučovania.

(2) Samosprávny kraj pri výkone územnej samosprávy zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení

a) základné umelecké školy,

b) záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách,

c) domovy mládeže,

d) zariadenia školského stravovania,

e) zariadenia praktického vyučovania,

f) strediská služieb pre školy,

g) školy v prírode,2)

h) centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja.

(3) Samosprávny kraj pred zriadením alebo zrušením škôl a školských zariadení podľa odsekov 1 a 2 požiada ministerstvo o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení, alebo o ich zaradenie do zoznamu stredísk praktického vyučovania, alebo o ich vyradenie zo zoznamu stredísk praktického vyučovania. Samosprávny kraj pri zriaďovaní a zrušovaní stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania požiada o súhlas ministerstvo a o vyjadrenie príslušný ústredný orgán štátnej správy a sociálnych partnerov.3ai) O návrhu na zaradenie do siete škôl a školských zariadení a o návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení samosprávny kraj informuje krajský úrad.

(4) Samosprávny kraj v oblasti investícií zostavuje plán a rozpočet pre školy a školské zariadenia, ktoré zriaďuje.

(5) Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení (odseky 1 a 2) a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje

a) priestory a materiálno-technické vybavenie,

b) didaktickú techniku využívanú vo výchovno-vzdelávacom procese stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, učilíšť (ďalej len „stredná škola“) a školských zariadení,

c) finančné prostriedky na prevádzku a údržbu,

d) investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

(6) Samosprávny kraj vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré škole pridelil podľa osobitného predpisu, a kontrolu účelného hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy.3ad)

(7) Samosprávny kraj prideľuje finančné prostriedky súkromným stredným školám, cirkevným stredným školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitného predpisu, vykonáva kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami.3ad)

(8) Samosprávny kraj zabezpečuje stravovanie a ubytovanie žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach podľa odsekov 1 a 2.

(9) Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy v prvom stupni podľa § 3 ods. 8 okrem písmen a), e), f), g), h), m) a n) a podľa § 3 ods. 9 okrem písmen b) až f) a podľa § 3 ods. 10 okrem písmen b) a d).

(10) Ak ide o vyradenie strednej školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 zo siete škôl a školských zariadení a ich následné zrušenie, samosprávny kraj určí stredné školy alebo školské zariadenia, ktoré budú ďalej plniť úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia podľa odsekov 1 a 2 vo vzťahu k žiakom zrušenej školy alebo školského zariadenia. Pri školských zariadeniach si túto povinnosť samosprávny kraj plní, ak sú na to vytvorené podmienky.

(11) Samosprávny kraj spracúva a poskytuje požadované informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy3af) a verejnosti.3ag)
(12) Samosprávny kraj prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti najmä

a) koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,

b) rozpočet a materiálne podmienky na činnosť školy alebo školského zariadenia,

c) personálne a sociálne podmienky zamestnancov školy a školských zariadení,

d) požiadavky samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a v školských zariadeniach a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,

e) návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,

f) správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

(13) Samosprávny kraj vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov stredných škôl a školských zariadení podľa odsekov 1 a 2 okrem § 8 ods. 1, v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský úrad.3ah)

(14) Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.

(15) V spolupráci s krajským úradom samosprávny kraj zabezpečuje ubytovanie zahraničným lektorom pôsobiacim v školách a školských zariadeniach v jeho pôsobnosti.

§ 5

Okresný úrad

(1) Okresný úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení

a) materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

b) základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

c) pedagogicko-psychologické poradne pre základné školy a predškolské zariadenia,

d) školské jedálne a školské kuchyne, kuchyne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení uvedených v písmenách a) a b), ak to vyžadujú osobitné podmienky,

e) centrá výchovnej a psychologickej prevencie.

(2) Okresný úrad pred zriadením alebo zrušením škôl a školských zariadení podľa odseku 1 požiada ministerstvo o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení.

(3) Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nezabezpečuje predškolskú výchovu a osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b) je, že obec nezabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky. V takých prípadoch dieťa navštevuje materskú školu alebo žiak navštevuje základnú školu, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad. Obec odstúpi finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka a uhrádza pomerné náklady na údržbu a opravy materskej školy a základnej školy a ďalšie výdavky na tovary a služby podľa počtu detí alebo žiakov okresnému úradu, ktorý je zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy.

(4) Spory vo veciach úhrady nákladov podľa odseku 3 rozhoduje súd.

(5) Okresný úrad rozhoduje v prvom stupni o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami v zahraničí.3aj)

(6) Okresný úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, ak v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia. V školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom obec, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ podľa § 3 ods. 7 písm. f) až k), § 3 ods. 9 okrem písm. a) a g) a podľa § 3 ods. 10 písm. b) a d).

(7) Okresný úrad vo veciach výchovy a vzdelávania spolupracuje s obcami, orgánmi školskej samosprávy, s inými štátnymi orgánmi, fyzickými osobami a s inými právnickými osobami.

(8) Okresný úrad pre školy a školské zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti

a) zostavuje plán a rozpočet v oblasti miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitných predpisov a prerozdeľuje ich; kontroluje efektívnosť ich využívania,

b) poskytuje metodickú a poradenskú činnosť

1. v oblasti výchovy a vzdelávania,

2. v oblasti školského stravovania,

3. v oblasti informatiky,

4. v oblasti práce s mládežou,

5. v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu,

6. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany,

c) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 8 ods. 1 a v oblasti školského stravovania,

d) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,

e) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení,

f) vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia, ak sú právnické osoby a ak riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia nerozhodne inak; pre školy a školské zariadenia, ktoré nie sú právnickými osobami, ak zriaďovateľ nerozhodne inak.

(9) Okresný úrad vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej

a) zostavuje plán rozvoja a rozpočet týchto škôl,

b) zabezpečuje investičnú výstavbu škôl,

c) zabezpečuje stravovanie žiakov,

d) vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými a materiálnymi prostriedkami,

e) vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o ich zamestnancov.

(10) Okresný úrad poskytuje metodickú a poradenskú činnosť obciam podľa odseku 8 písm. b).

(11) Okresný úrad na požiadanie zabezpečuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení.

(12) Okresný úrad informuje verejnosť, ústredné orgány štátnej správy, obecné školské rady (§ 7 ods. 4) a územnú školskú radu (§ 7 ods. 6) o stave škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti.

(13) Okresný úrad predkladá územnej školskej rade na vyjadrenie

a) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení vo svojom územnom obvode,

b) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení a o úrovni školského stravovania vo svojom územnom obvode,

c) návrh rozpočtu škôl a školských zariadení vo svojom územnom obvode,

d) správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,

e) koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.

(14) Okresný úrad predkladá územnej školskej rade na vyjadrenie návrhy na zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení, na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(15) Okresný úrad vedie evidenciu nezamestnaných pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov vo svojom územnom obvode.

(16) Okresný úrad spolupracuje s riaditeľmi škôl, riaditeľmi školských zariadení a zriaďovateľmi škôl a školských zariadení pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami.

(17) Okresný úrad spolupracuje s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach v ich pôsobnosti.

(18) Okresný úrad zabezpečuje spoluprácu s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov a študentov škôl a školských zariadení v ich pôsobnosti.

(19) Okresný úrad vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov základných škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1 okrem § 8 ods. 1, ak je to potrebné, požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu.3ah)

§ 5a

Krajský úrad

(1) Krajský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete škôl a školských zariadení.

a) špeciálne materské školy,

b) stredné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

c) špeciálne základné školy,

d) špeciálne stredné školy,

e) praktické školy,

f) odborné učilištia,

g) špeciálne výchovné zariadenia,

h) zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva,

i) zariadenia praktického vyučovania, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

j) domovy mládeže, ak to vyžadujú osobitné podmienky,

k) školské jedálne a školské kuchyne, kuchyne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení uvedených v písmenách a) až j),

l) pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy.

(2) Krajský úrad pred zriadením alebo zrušením škôl a školských zariadení podľa odseku 1 požiada ministerstvo o ich zaradenie do siete škôl a školských zariadení alebo o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení.

(3) Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b), i) a j) je, že samosprávny kraj nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky, alebo ak ide o školu alebo o školské zariadenie, ktoré boli zriadené na základe medzinárodnej zmluvy alebo dohody.

(4) Krajský úrad rozhoduje v prvom stupni o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných strednými školami v zahraničí.3aj)

(5) Krajský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, ak v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia. V školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom samosprávny kraj, rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ podľa § 3 ods. 8 písm. a), e), f), g), h), m) a n), podľa § 3 ods. 9 okrem písmen a) a g) a podľa § 3 ods. 10 písm. b) a d).

(6) Krajský úrad vo veciach výchovy a vzdelávania spolupracuje s obcami, so samosprávnymi krajmi, s orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými osobami a s fyzickými osobami.

(7) Krajský úrad pre školy a školské zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti

a) zostavuje plán a rozpočet v oblasti miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitných predpisov a prerozdeľuje ich; kontroluje efektívnosť ich využívania,

b) poskytuje metodickú a poradenskú činnosť

1. v oblasti výchovy a vzdelávania,

2. v oblasti školského stravovania,

3. v oblasti informatiky,

4. v oblasti práce s mládežou,

5. v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu,

6. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany,

7. v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania,

c) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 8 ods. 1 a v oblasti školského stravovania,

d) kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,

e) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení.

(8) Krajský úrad vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej

a) zostavuje plán rozvoja a rozpočet týchto škôl,

b) zabezpečuje investičnú výstavbu škôl,

c) zabezpečuje stravovanie žiakov,

d) vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými a materiálnymi prostriedkami,

e) vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o ich zamestnancov,

f) vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení.

(9) Krajský úrad poskytuje metodickú a poradenskú činnosť samosprávnym krajom podľa odseku 7 písm. b).

(10) Krajský úrad na požiadanie zabezpečuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení.

(11) Krajský úrad informuje verejnosť, ústredné orgány štátnej správy a územnú školskú radu (§ 7 ods. 6) o stave škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti.

(12) Krajský úrad územnej školskej rade predkladá na vyjadrenie

a) informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení vo svojom územnom obvode,

b) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení a o úrovni školského stravovania vo svojom územnom obvode,

c) návrh rozpočtu škôl a školských zariadení vo svojom územnom obvode,

d) správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,

e) koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.

(13) Krajský úrad predkladá územnej školskej rade na vyjadrenie návrhy na zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení, na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(14) Krajský úrad spolupracuje s riaditeľmi škôl, riaditeľmi školských zariadení a zriaďovateľmi škôl a školských zariadení pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami.

(15) Krajský úrad spolupracuje s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach v ich pôsobnosti.

(16) Krajský úrad zabezpečuje spoluprácu s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru detí a inú záujmovú činnosť žiakov a študentov škôl a školských zariadení v ich pôsobnosti.

(17) Krajský úrad vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov základných škôl, stredných škôl a školských zariadení uvedených v odseku 1 okrem § 8 ods. 1, ak je to potrebné, požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu.3ah)

§ 6

Ministerstvo

(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky riadi výkon štátnej správy na úseku školstva.

(2) Ministerstvo ďalej zriaďuje a zrušuje

a) rezortné ústavy ako ústredne riadené organizácie na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania,

b) Štátny pedagogický ústav a Štátny inštitút odborného vzdelávania na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu základných pedagogických dokumentov a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,

c) školské výpočtové strediská na zabezpečenie rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií,

d) metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov.

(3) Ministerstvo ďalej najmä

a) po prerokovaní s príslušnými okresnými úradmi a krajskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy určuje sieť škôl a školských zariadení a zoznamy stredísk (pracovísk) praktického vyučovania,

b) určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, funkcií inšpektorov, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva,

c) určuje zásady pre pedagogické riadenie škôl, a to aj škôl zriadených inými zriaďovateľmi,

f) v spolupráci s krajskými úradmi, okresnými úradmi a výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami spracúva koncepciu rozvoja a normatívy priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,

g) v spolupráci s výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami uskutočňuje experimentálne overovanie organizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,

h) poveruje krajský úrad a okresný úrad zriadením školy alebo školského zariadenia, ktorých zriadenie vyplýva z uzatvorenej medzinárodnej zmluvy alebo dohody.

(4) Ministerstvo ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti najmä

a) o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení, stredísk (pracovísk) praktického vyučovania a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej práce,

b) o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, o doplňujúcom pedagogickom štúdiu,

c) o prijímaní na štúdium na stredných školách a o ukončovaní štúdia na stredných školách,

d) o organizácii školského roku na základných a stredných školách,

e) o postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie,

f) o výchovnom poradenstve,

g) o poskytovaní štipendií, odmeňovaní a hmotnom zabezpečovaní žiakov stredných škôl,

h) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania podnikateľskej činnosti školami a školskými zariadeniami a pravidlách rozdeľovania finančného výsledku takejto činnosti,

i) po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe vzdelávania občanov vo výkone trestu odňatia slobody,

j) po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky o výkone ústavnej výchovy a o výške príspevkov na úhradu starostlivosti poskytovanej deťom a mládeži v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy a spôsobe ich úhrady,

k) o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.

§ 7

Orgány školskej samosprávy

(1) Školskú samosprávu vykonávajú tieto orgány:

a) rada školy,

b) obecná školská rada,

c) územná školská rada,

d) žiacka rada ako osobitný orgán školskej samosprávy.

(2) Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

(3) Rada školy

a) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia; ak ide o súkromnú školu a súkromné školské zariadenie alebo o cirkevnú školu a cirkevné školské zariadenie, vyjadruje sa ku kandidátom na vymenovanie riaditeľov týchto škôl a školských zariadení,

b) navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje (§ 3 ods. 4) k návrhu na odvolanie riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia; ak ide o súkromnú školu a súkromné školské zariadenie alebo o cirkevnú školu a cirkevné školské zariadenie, vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľov týchto škôl a školských zariadení,

c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 11.

(4) Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej dva školské obvody alebo sú zriadené aspoň dve školy alebo dve školské zariadenia.

(5) Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 3 písm. a) a b), ak príslušná rada školy nie je zriadená. Obecná školská rada sa vyjadruje

a) o činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,

b) o koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení,

c) o rozpočte a materiálno-technických podmienkach na činnosť škôl a školských zariadení,

d) o personálnych, materiálnych a sociálnych podmienkach zamestnancov škôl a školských zariadení,

e) o požiadavkách obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a o spôsobe úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,

f) o správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

(6) Územná školská rada sa zriaďuje v územnom obvode samosprávneho kraja.

(7) Územná školská rada sa vyjadruje

a) o činnosti okresného úradu o skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 13 a 14, o činnosti krajského úradu o skutočnostiach uvedených v § 5a ods. 12 a 13 a o činnosti orgánov obcí a samosprávnych krajov na úseku školstva,

b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení,

c) k rozpočtu a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení,

d) k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,

e) k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,

f) k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,

g) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

Územná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 3 písm. a) a b), ak príslušná rada školy nie je zriadená v školách a v školských zariadeniach uvedených v § 4a ods. 1 a 2 a § 5a ods. 1.

(8) Členmi orgánov školskej samosprávy sú zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, zvolení zástupcovia rodičov, delegovaní zástupcovia samosprávnych orgánov obcí a samosprávnych krajov, delegovaní zástupcovia okresného úradu, krajského úradu a zástupcovia iných právnických osôb a fyzických osôb, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní vrátane odborovej organizácie zamestnancov. Na strednej škole sú členmi orgánov školskej samosprávy aj žiaci príslušnej školy. Pri spojenej základnej škole s materskou školou1) sa ustanoví nová rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy.

(9) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva,

c) v prípadoch podľa odseku 15,

d) vtedy, ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

e) vtedy, ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov (zákonných zástupcov) žiakov školy prestane byť žiakom školy,

f) vtedy, ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,

g) odvolaním člena, ktorý je zástupcom iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní vrátane odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,

h) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

i) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(10) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby3ak) do výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

(11) Rada školského zariadenia2) sa zriaďuje v

a) predškolských zariadeniach,

b) liečebno-výchovných sanatóriách,

c) diagnostických centrách,

d) reedukačných detských domovoch,

e) reedukačných domovoch pre mládež,

f) domovoch mládeže.

(12) Rada školského zariadenia podľa odseku 11 písm. b) až e) sa zriaďuje bez zástupcov rodičov.

(13) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia.

(14) Obecná školská rada má 11 členov a územná školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej školskej rady zodpovedá obec a za ustanovenie územnej školskej rady zodpovedá samosprávny kraj.

(15) Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca a zástupcovia okresného úradu a krajského úradu. Členom obecnej školskej rady nemôže byť starosta obce (primátor mesta); starosta alebo primátor má právo zúčastňovať sa a vystúpiť na zasadnutiach obecnej školskej rady. Členom územnej školskej rady nemôže byť predseda samosprávneho kraja, vedúci zamestnanec okresného úradu a vedúci zamestnanec krajského úradu.

(16) Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.

(17) V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení do vymenovania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia podľa § 3 ods. 1 a 2 túto funkciu vykonáva osoba vymenovaná zriaďovateľom. V tejto škole alebo v školskom zariadení sa rada školy alebo rada školského zariadenia ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy alebo školského zariadenia.

(18) Náklady na činnosť rady školy alebo rady školského zariadenia sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia alebo z rozpočtu zriaďovateľa školy alebo zriaďovateľa školského zariadenia, náklady na činnosť obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce a náklady na činnosť územnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja.

(19) Dĺžka funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy je štyri roky.

(20) Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 7a

Výberové konanie

(1) Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia vyhlasuje príslušný zriaďovateľ.

(2) Vyhlásenie výberového konania zriaďovateľ zverejní vhodným spôsobom zvyčajným v mieste školy alebo školského zariadenia najneskôr 30 dní pred jeho konaním. Vyhlásenie výberového konania obsahuje

a) názov a adresu vyhlasovateľa výberového konania,

b) názov funkcie, na ktorú sa výberové konanie uskutočňuje,

c) kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie podľa osobitného predpisu,3d)

d) osobnostné a špeciálne predpoklady uchádzačov na výkon funkcie (napríklad špecializačné druhy štúdia, publikačná činnosť, autorstvo učebníc, znalosť vyučovacieho jazyka a pod.),

e) zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania,

f) požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,

g) termín podania prihlášky.

(3) Prihlášky uchádzačov o vymenovanie za riaditeľa školy alebo za riaditeľa školského zariadenia, ktoré prišli v ustanovenej lehote, zriaďovateľ spolu s dokladmi uvedenými v odseku 2 písm. c) až f) bezodkladne odstúpi príslušnej rade školy.

(4) Rada školy vo výberovom konaní posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním. Zriaďovateľ môže na účely výberového konania vymenovať dvoch svojich zástupcov, ktorí sa zúčastňujú na práci rady školy pri výberovom konaní s poradným hlasom. Rada školy prizýva na výberové konanie zástupcu krajského úradu alebo okresného úradu s poradným hlasom. Rada školy sa osobitne vyjadrí, či kandidát na riaditeľa spĺňa kritériá podľa § 3 ods. 5. V prípade nesplnenia kritérií uvedených v § 3 ods. 5 zástupca okresného úradu alebo krajského úradu informuje o tejto skutočnosti Štátnu školskú inšpekciu.

(5) Výsledky výberového konania rada školy bezodkladne odovzdá zriaďovateľovi s návrhom kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy alebo za riaditeľa školského zariadenia. O výsledku výberového konania zriaďovateľ oboznámi uchádzačov najneskôr do piatich dní od jeho skončenia.

(6) Návrh rady školy, ktorý je podpísaný predsedom rady školy a jej členmi, obsahuje

a) zoznam kandidátov, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní, a ich poradie podľa jeho výsledkov,

b) návrh kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy alebo za riaditeľa školského zariadenia.

(7) Ak príslušná rada školy nie je ustanovená alebo vo veci nekoná, výberové konanie podľa odsekov 3 až 6 vykoná príslušná obecná školská rada (§ 7 ods. 4 a 5) a územná školská rada (§ 7 ods. 6)

(8) Členovia príslušnej rady školy pri výberovom konaní sú povinní zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.3e)

(9) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vyhlasuje výberové konanie3f) na ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia vykonávajúcich funkcie, za ktoré im patrí príplatok za riadenie.3g) Za vedúceho pedagogického zamestnanca môže byť vymenovaná len osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.3h)

(10) Na vyhlásenie a na obsah výberového konania podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 2.

(11) Prihlášky uchádzačov o vymenovanie do funkcií ostatných vedúcich pedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré prišli v ustanovenej lehote, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia spolu s dokladmi uvedenými v odseku 2 písm. c) až f) bezodkladne odstúpi výberovej komisii.3f)

(12) Výsledky výberového konania výberová komisia bezodkladne odovzdá riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia s návrhom kandidáta na vymenovanie do funkcie. O výsledku výberového konania riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia oboznámi uchádzačov najneskôr do desiatich dní od jeho skončenia.

(13) Návrh výberovej komisie, ktorý je podpísaný predsedom výberovej komisie a jej členmi, obsahuje

a) zoznam kandidátov, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní, a ich poradie podľa jeho výsledkov,

b) návrh kandidáta na vymenovanie do funkcie.

§ 7b

Žiacka školská rada

(1) Osobitným orgánom školskej samosprávy strednej školy je žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“), ktorá ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

(2) Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.

(3) Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách. Členstvo v rade školy je čestné.

(4) Žiacka rada

a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,

d) volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

(5) Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

(6) Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

(7) Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane obmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút.

Školská inšpekcia

§ 8

Úlohy školskej inšpekcie

(1) Školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach,1) v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania, v strediskách odbornej praxe a vo vzdelávacích ustanovizniach. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti,3ah) podnety a petície.

(2) Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 8a) prostredníctvom školských inšpektorov na základe poverenia hlavného školského inšpektora.

(3) Poverenie na výkon školskej inšpekcie musí obsahovať meno a priezvisko školského inšpektora, predmet inšpekčnej činnosti, označenie školy alebo školského zariadenia, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného školského inšpektora.

(4) Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie podľa odseku 3.

(5) Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov škôl a školských zariadení, nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení, vyžadovať od orgánov štátnej správy v školstve [§ 2 ods. 1 písm. a) až e), g) a h)] a od obce a samosprávneho kraja [§ 2 ods. 2 písm. a) a b)] informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh. Na činnosť školských inšpektorov podľa tohto zákona a na ich oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa primerane vzťahujú osobitné predpisy.3f)

(6) Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:

a) odporúčanie,

b) upozornenie,

c) prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,

d) uloženie opatrení,

e) uloženie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov,

f) zastavenie rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia pri porušení všeobecne záväzných právnych predpisov.

(7) Výsledky zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch formou záznamu a protokolu. Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby formou správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií.

(8) Výstupné inšpekčné materiály obsahujú označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas inšpekčného výkonu, predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú. Záznam a protokol podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného subjektu po prerokovaní najneskôr do 14 dní po skončení inšpekcie.

(9) Výstupné inšpekčné materiály sú uložené v škole alebo v školskom zariadení a v príslušnom školskom inšpekčnom centre Štátnej školskej inšpekcie.

(10) Ak školský inšpektor zistí, že sa neodstránili nedostatky zistené školskou inšpekciou alebo sa neutvorili podmienky na výkon inšpekčnej činnosti, môže uložiť zodpovednému zamestnancovi poriadkovú pokutu vo výške od 500 Sk do 1 000 Sk. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa nesplnenia povinnosti. Príjmy z pokút sú príjmami štátneho rozpočtu.

(11) Školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 8a

Štátna školská inšpekcia

(1) Zriaďuje sa Štátna školská inšpekcia ako orgán štátnej správy v školstve; jej organizačnou súčasťou sú školské inšpekčné centrá. Štátna školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá, riadi sa zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Štátna školská inšpekcia je rozpočtová organizácia4) so sídlom v Bratislave zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

(3) Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva na päťročné funkčné obdobie. Hlavný školský inšpektor

a) predkladá ministrovi školstva plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok,

b) predkladá ministrovi školstva správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach za príslušný školský rok na základe inšpekčných zistení,

c) predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete škôl pri zistení závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese [§ 6 ods. 3 písm. a)] po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom,

d) vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon školskej inšpekcie,

e) navrhuje zriaďovateľovi po zistení závažných nedostatkov odvolanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia,

f) utvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaďovateľmi.

(4) Hlavného školského inšpektora môže minister školstva odvolať, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) neplní si povinnosti podľa tohto zákona,

c) poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné v oblasti školstva.

(5) Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a spôsob jej vykonávania, o činnosti hlavného školského inšpektora a školských inšpektorov pri vykonávaní školskej inšpekcie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 9

Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení

(1) Školy a školské zariadenia môžu vykonávať podnikateľskú činnosť pre organizácie, občanov a zahraničné subjekty. Podnikateľská činnosť sa nesmie vykonávať v rozpore s poslaním školy alebo školského zariadenia. Podnikateľskou činnosťou sa získavajú doplnkové mimorozpočtové zdroje na financovanie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

(2) Podrobnosti o podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 10

Plnenie povinnej školskej dochádzky a vzdelávanie na školách mimo územia Slovenskej republiky

(1) Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať na školách mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „osobitný spôsob školskej dochádzky“).

(2) Podrobnosti o osobitnom spôsobe školskej dochádzky ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 11

Hodnotenie, klasifikácia a vysvedčenie

(1) Výsledky hodnotenia a klasifikácie sa oznamujú žiakovi formou vydania vysvedčenia.

(2) Vysvedčenia sa žiakom základných škôl a žiakom stredných škôl vydávajú v štátnom jazyku.4a) Žiakom základných škôl a žiakom stredných škôl,4b) v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa vydávajú dvojjazyčné vysvedčenia, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Žiakom škôl,4c) v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku, sa popri vysvedčeniach v štátnom jazyku môže vydať aj vysvedčenie v príslušnom cudzom jazyku, ak je to potrebné na ich prijatie na štúdium v zahraničí podľa príslušných medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(3) Stredné školy, špeciálne stredné školy, praktické školy a odborné učilištia poskytujú osobné údaje4d) o žiakoch denného štúdia týchto škôl ich rodičom alebo zákonným zástupcom vrátane dochádzky do školy, výsledkov hodnotenia, klasifikácie a výsledkov maturitnej skúšky alebo záverečnej skúšky.

(4) Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov základných škôl, stredných škôl, stredísk praktického vyučovania, špeciálnych škôl, ako aj druhy a náležitosti vysvedčení vrátane spôsobu ich evidencie a archivácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 11a

Pedagogická dokumentácia

(1) Pedagogická dokumentácia sa v školských zariadeniach, základných školách a v stredných školách vedie v štátnom jazyku.4a) V školských zariadeniach a školách,4b) v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

(2) Školy a školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje4e) o deťoch a žiakoch týchto škôl týkajúce sa

a) identifikácie osoby:

1. meno a priezvisko,

2. dátum a miesto narodenia,

3. bydlisko,

4. rodné číslo,

5. štátna príslušnosť,

6. národnosť,

b) zdravia,

c) mentálnej identity vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.

(3) Osoby oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje majú povinnosť mlčanlivosti; a to aj po ukončení pracovnoprávneho vzťahu.4f) V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.4g)

(4) Podrobnosti o pedagogickej dokumentácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 12

Výchovné opatrenia

(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, vedúceho strediska praktického vyučovania, pokarhanie od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia.

(2) Pravidlá správania žiakov a podrobnosti o druhoch a stupňoch výchovných opatrení a postupoch pri ich ukladaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 13

Prerušenie štúdia

(1) Riaditeľ strednej školy môže žiakovi z vážnych osobných dôvodov, predovšetkým zdravotných, prerušiť štúdium.

(2) Podrobnosti o prerušovaní štúdia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 14

Zmena študijného alebo učebného odboru a prestup na inú školu

(1) Zmenu študijného alebo učebného odboru na strednej škole alebo prestup na inú školu povoľuje riaditeľ školy.

(2) Podrobnosti o zmenách študijného alebo učebného odboru na strednej škole a o prestupe na inú školu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 15

Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami

(1) Vysvedčenia o maturitnej alebo obdobnej skúške vydané zahraničnou školou možno uznať len vtedy, ak je na takej obsahovej úrovni, akú poskytujú príslušné školy v Slovenskej republike.

(2) Podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 16

Zaraďovanie a preraďovanie detí do špeciálnych materských škôl a do špeciálnych škôl

(1) O zaradení a preradení dieťaťa do špeciálnej školy a do špeciálnej materskej školy rozhoduje riaditeľ školy alebo materskej školy, do ktorej má byť dieťa zaradené alebo preradené.

(2) Podrobnosti o zaraďovaní a preraďovaní detí do špeciálnych škôl a do špeciálnych materských škôl ustanovuje ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

Príspevky na úhradu nákladov ústavnej výchovy a ochrannej výchovy

§ 17

(1) Na úhradu starostlivosti poskytovanej deťom a mládeži v školských zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy prispievajú príspevkom rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

(2) Výšku príspevkov a spôsob ich úhrady ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 18

(1) Mládeži s nariadenou ústavnou výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou sa poskytuje ošatenie a vreckové a pri jej skončení vecná pomoc.

(2) Výšku vreckového, normy ošatenia a vecnej pomoci ustanoví ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 19

Príspevky na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o deti a mládež v školách a školských zariadeniach

(1) Ak sa v škole, predškolskom zariadení alebo školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotná starostlivosť o deti a mládež, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou.

(2) Rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo účastníci, prispievajú na úhradu nákladov spojených so záujmovým štúdiom v školských zariadeniach.

(3) Výšku príspevku podľa odseku 1 a 2 a spôsob jeho úhrady ustanoví ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 20

Príspevky na školské stravovanie a ubytovanie v domovoch mládeže

(1) Na úhradu nákladov za stravovanie detí a mládeže v školských jedálňach a jedálňach pri internátnych zariadeniach a na ubytovanie žiakov v domovoch mládeže prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú vyživovaciu povinnosť.

(2) Výšku príspevkov a podrobnosti o organizácii a prevádzke školských jedální a jedální pri internátnych zariadeniach ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 22

Rozsah pôsobnosti zákona

(1) Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, školy Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a školy Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

(2) Na cirkevné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 17 a 18; ustanovenia § 3, 5, 5a, 6, 11, 11a,12 a 16 sa na ne vzťahujú primerane.

(3) Na súkromné školy sa nevzťahujú ustanovenia § 9, 12, 14, 17, 18, 19 a 20; ustanovenia § 3, 5, 5a, 6, 11, 11a, 13 a 16 sa nevzťahujú primerane.

(4) Na rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 3 ods. 7, 8, 9 a 10 okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom a podmienečného vylúčenia zo štúdia a § 16 ods. 1) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5)

(5) Pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov zostáva nedotknutá.6)


§ 22a

Prechodné ustanovenia

(1) Orgánom školskej samosprávy ustanoveným pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa skončí ich funkčné obdobie ustanovením nových samosprávnych orgánov, a to najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov školských inšpektorov okresných úradov, krajských úradov a ministerstva, ktoré vznikli podľa doterajších právnych predpisov, prechádzajú od 1. januára 2000 na Štátnu školskú inšpekciu.

(3) Súčasne od 1. januára 2000 prechádzajú priestory a materiálne a technické vybavenie, ktoré slúžili školskej inšpekcii okresných úradov, krajských úradov a ministerstva, na Štátnu školskú inšpekciu, a to v rozsahu, v akom sa dohodne v delimitačnom protokole uzavretom medzi ministerstvom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(4) Zriaďovateľská pôsobnosť okresných úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným v § 4 prechádza od 1. júla 2002 na obce.

(5) Zriaďovateľská pôsobnosť krajských úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným v § 4a prechádza od 1. júla 2002 na samosprávne kraje.

(6) Od 1. júla 2002 vznikajú metodicko-pedagogické centrá z doterajších metodických centier. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov metodických centier, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, ostávajú nedotknuté a od 1. júla 2002 prechádzajú na metodicko-pedagogické centrá.

(7) Okresnej školskej rade a krajskej školskej rade sa funkčné obdobie končí ustanovením nových samosprávnych orgánov, a to najneskôr 30. júna 2002.

(8) Strediská služieb školy a centrá voľného času zriadené okresnými úradmi podľa doterajších predpisov prechádzajú od 1. júla 2002 do zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v ktorej majú strediská služieb školy a centrá voľného času sídlo.

(9) Centrá voľného času zriadené krajskými úradmi podľa doterajších predpisov prechádzajú od 1. júla 2002 do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, na ktorého území majú centrá voľného času sídlo.

§ 23

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve,

2. Čl. I zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach.

§ 24

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

3) § 53 až 57 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

3a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3aa) Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

3ab) § 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

3ac) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

3ad) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

3ae) § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3af) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

3ag) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

3ah) Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.

3ai) § 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

3aj) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami.

3ak) § 116 Občianskeho zákonníka.

3b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

3c) § 4 písm. a) zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

3d) § 4 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

3e) Zákon č.52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

3f) § 4 zákona č. 313/2001 Z. z.

3g) § 21 zákona č. 313/2001 Z. z.

3h) § 51 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

4a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4b) § 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4c) § 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

4d) § 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

4e) Zákon č. 52/1998 Z. z.

4f) § 12 zákona č. 52/1998 Z. z.

4g) § 34 ods. 2 písm. b) zákona č. 52/1998 Z. z.

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.