Vyhláška č. 571/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva

Čiastka 94/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 28.12.1990

571

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 30. novembra 1990

o odmeňovaní učiteľov náboženstva

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 a § 239b Zákonníka práce po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje odmeňovanie pracovníkov, ktorí v pracovnom pomere k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti1) (ďalej len „cirkev“) alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzavretých s cirkvou vyučujú náboženstvo (ďalej len „učiteľ náboženstva“).

§ 2

(1) Učiteľovi náboženstva, ktorý vykonáva túto činnosť v pracovnom pomere, prislúcha pri ustanovenom týždennom pracovnom čase a pri vyučovacej povinnosti 21 vyučovacích hodín týždenne základný plat v rozpätí 2000 až 3000 Kčs mesačne.2) Výšku základného platu v rámci rozpätia ustanoví cirkev s prihliadnutím na kvalifikáciu učiteľa náboženstva a na jeho osobné schopnosti.

(2) Učiteľovi náboženstva, ktorý vykonáva túto činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prislúcha odmena v rozpätí 20 až 35 Kčs za jednu vyučovaciu hodinu výukovej činnosti zodpovedajúcej svojou náplňou výuke na základných a stredných školách. Pokiaľ učiteľ náboženstva vykonáva výukovú činnosť zodpovedajúcu svojou náplňou výuke na vysokých školách, prislúcha odmena v rozpätí 30 až 50 Kčs za jednu vyučovaciu hodinu. Výšku odmeny v rámci rozpätia dojedná cirkev s prihliadnutím na kvalifikáciu učiteľa náboženstva a na jeho osobné schopnosti.

§ 3

Cirkev môže zo svojich prostriedkov poskytovať učiteľovi náboženstva k základnému platu odmeny; podmienky pre poskytovanie týchto odmien a ich výšku ustanoví príslušná cirkev.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Miller v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb.

2) § 86 ods. 1 posledná veta a § 116 Zákonníka práce.