Nájdených 292
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
229/2013 Z. z. Nariadenie vlády o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť 01.09.2013
347/2012 Z. z. Vyhláška o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zozname dokumentov 20.11.2012
346/2012 Z. z. Vyhláška o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu 20.11.2012
303/2012 Z. z. Vyhláška o udelení výnimky a dokladoch prikladaných k žiadosti 10.10.2012
292/2012 Z. z. Vyhláška o spôsobe výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny 01.10.2012
275/2012 Z. z. Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny 15.09.2012
271/2012 Z. z. Vyhláška o technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy a siete 15.09.2012
270/2012 Z. z. Vyhláška o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike 15.09.2012
269/2012 Z. z. Vyhláška o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu 15.09.2012
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 01.09.2012
30/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, odpadmi a palivom 01.03.2012
430/2011 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť 01.01.2012
373/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie 15.11.2011
295/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej výroby 01.10.2011
219/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 15.07.2011
182/2011 Z. z. Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov 20.07.2011
158/2011 Z. z. Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel 15.06.2011
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
283/2010 Z. z. Rozsah nákladov odberateľa a spôsob ich výpočtu 01.07.2010