Oznámenie č. 98/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 31/2015
Platnosť od 19.05.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. mája 2015.

98

OZNÁMENIE


Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 11. mája 2015 č. 1/2015, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Výnos nadobudol účinnosť 15. mája 2015.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2015 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.