Nájdených 206
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa 01.07.2007
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie 01.07.2020
72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 01.04.2019
64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 01.04.2019
170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 01.01.2019
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018
106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 13.04.2018
56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 01.04.2018
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 01.01.2016
387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave 01.01.2016
102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 01.05.2014
225/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o bezpečnosti hračiek 15.08.2013
161/2011 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu 01.07.2011
194/2009 Z. z. Požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát 01.06.2009
641/2008 Z. z. Vyhláška o zariadeniach využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier 01.01.2009
406/2008 Z. z. Vyhláška o práci komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách 01.11.2008
253/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek 15.07.2008
109/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov 01.04.2008