Nariadenie vlády č. 29/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

(v znení č. 323/2002 Z. z.)

Čiastka 13/2001
Platnosť od 03.02.2001
Účinnosť od 01.07.2002

29

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. novembra 2000,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Do skupiny určených výrobkov „osobné ochranné prostriedky“ podľa § 9 ods. 1 zákona na účely tohto nariadenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“) patria

a) zariadenia alebo prostriedky určené pre používateľa na nosenie alebo pridržiavanie s cieľom jeho ochrany pred jedným nebezpečenstvom ohrozujúcim jeho bezpečnosť a zdravie alebo viacerými nebezpečenstvami ohrozujúcimi jeho bezpečnosť a zdravie (ďalej len „nebezpečenstvo“),

b) technické zostavy účelovo spojené výrobcom z niekoľkých zariadení alebo prostriedkov na ochranu jednotlivca pred možným jedným pôsobiacim nebezpečenstvom alebo viacerými súčasne pôsobiacimi nebezpečenstvami,

c) ochranné zariadenia alebo prostriedky spojené oddeliteľne alebo neoddeliteľne s osobným výstrojom bez ochranného účinku, ktoré používateľ nosí alebo pridŕža pri vykonávaní určitej činnosti,

d) vymeniteľné súčasti osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na bezpečné fungovanie osobných ochranných prostriedkov a sú určené výhradne pre tieto prostriedky.

(2) Za osobný ochranný prostriedok podľa odseku 1 sa považuje i akékoľvek príslušenstvo uvádzané na trh spoločne s osobným ochranným prostriedkom, ktoré je určené na pripojenie k inému vonkajšiemu alebo prídavnému zariadeniu, a to i vtedy, ak toto príslušenstvo nie je určené na stále nosenie alebo pridržiavanie používateľom po celý čas pôsobenia nebezpečenstva.

§ 2

Do skupiny určených výrobkov „osobné ochranné prostriedky“ podľa § 1 nepatria

a) osobné ochranné prostriedky určené a vyrábané špeciálne pre ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory na služobné zákroky, napríklad prilby a štíty,

b) osobné ochranné prostriedky na sebaobranu, napríklad aerosólové rozprašovače, osobné zastrašujúce prostriedky,

c) osobné ochranné prostriedky určené a vyrobené na súkromné použitie pred

1. nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, napríklad pokrývky hlavy, sezónne odevy, obuv, dáždniky,

2. vlhkosťou a vodou, napríklad rukavice na umývanie riadu atď.,

3. teplom, napríklad rukavice,

d) osobné ochranné prostriedky, ktoré sa nenosia trvale, určené na ochranu alebo záchranu osôb na lodiach alebo v lietadlách,

e) prilby a priezory určené pre používateľov dvojkolesových motorových vozidiel alebo trojkolesových motorových vozidiel,

f) osobné ochranné prostriedky, ktorých uvádzanie na trh je upravené osobitným predpisom.1)

§ 3

(1) Podrobnosti o technických požiadavkách (ďalej len „technická požiadavka"), ktoré majú spĺňať osobné ochranné prostriedky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia, sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Ak sú technické požiadavky konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami podľa § 5 ods. 5 zákona alebo technickými predpismi podľa § 4 zákona a vlastnosti osobných ochranných prostriedkov sú s nimi v zhode, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.

§ 4

Výrobca alebo jeho splnomocnenec pred uvedením osobných ochranných prostriedkov na trh skompletizuje technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 2.

§ 5

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec pred začatím sériovej výroby zabezpečí u autorizovanej osoby podľa § 12 ods. 3 písm. b) zákona posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku (ďalej len „vzorka typu“) s technickými požiadavkami s výnimkou osobných ochranných prostriedkov uvedených v odseku 2.

(2) Osobné ochranné prostriedky jednoduchej konštrukcie, o ktorých výrobca predpokladá, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany poskytovanej pred minimálnymi nebezpečenstvami, ktoré môže včas a bezpečne rozpoznať, sa posudzujú podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona. Do tejto kategórie patria výlučne osobné ochranné prostriedky určené na ochranu používateľa pred

a) mechanickým pôsobením, ktorého účinky sú povrchové, napríklad záhradnícke rukavice, náprstky,

b) slabo agresívnymi čistiacimi prostriedkami, ktorých účinok sa dá ľahko odstrániť, napríklad ochranné rukavice proti zriedeným roztokom detergentov,

c) nebezpečenstvami pri manipulácii s horúcimi predmetmi, ktoré vystavia používateľa teplotám neprevyšujúcim 50 oC alebo ich nebezpečným vplyvom, napríklad rukavice, zástery na profesionálne používanie,

d) vplyvmi počasia, ktoré nie sú mimoriadne ani extrémne, napríklad pokrývky hlavy, sezónne odevy, obuv,

e) slabými nárazmi a vibráciami, ktoré nepostihujú životne dôležité časti tela a ktorých účinky nemôžu spôsobiť trvalé poškodenia, napríklad ľahké pokrývky hlavy proti zachyteniu vlasov, rukavice, ľahká obuv,

f) svetelným a optickým účinkom slnka, napríklad slnečné okuliare.

(3) Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu pred nebezpečenstvami, ktoré môžu ohroziť život alebo trvale a vážne poškodiť zdravie, alebo ktorých účinky používateľ podľa výrobcu nemôže včas rozpoznať, podliehajú postupu uvedenému v odseku 1 a podľa výberu výrobcu i postupu posudzovania zhody podľa § 12 ods. 3 písm. c) alebo § 12 ods. 3 písm. d) zákona. Do tejto kategórie patria výlučne osobné ochranné prostriedky

a) s filtrami na ochranu dýchacích orgánov pred dráždivými, jedovatými, rádioaktívnymi alebo inak nebezpečnými látkami v pevnej alebo kvapalnej forme v aerosóloch alebo pred plynmi,

b) na ochranu dýchacích orgánov zabezpečujúce úplnú izoláciu od okolitej atmosféry vrátane prístrojov na potápanie,

c) poskytujúce len časovo obmedzenú ochranu pred chemickým pôsobením alebo pred ionizujúcim žiarením,

d) na použitie v horúcich prostrediach s účinkami porovnateľnými so vzduchom teploty 100 oC alebo vyššej, kde môže alebo nemusí byť infračervené žiarenie, plamene alebo rozstrek veľkého množstva roztaveného materiálu,

e) na použitie v chladných prostrediach s účinkami porovnateľnými so vzduchom teploty -50 oC alebo nižšej,

f) ochraňujúce pred pádom z výšky,

g) proti nebezpečenstvám vyvolaným elektrinou a nebezpečným napätím alebo prostriedky používané ako izolácia pri práci pod vysokým napätím.

§ 6

(1) Posúdenie zhody vzorky typu podľa tohto nariadenia vlády je postup, ktorým autorizovaná osoba zisťuje a potvrdzuje, že vzorka typu osobného ochranného prostriedku spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na ňu vzťahujú. Výsledkom posúdenia je certifikát skúšky typu alebo ES certifikát skúšky typu (ďalej len „certifikát typu").

(2) Výrobca alebo jeho splnomocnenec písomne požiada autorizovanú osobu o posúdenie zhody vzorky typu. Žiadosť obsahuje

a) identifikačné údaje výrobcu alebo jeho splnomocnenca (meno a priezvisko, pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby), pri dovážaných výrobkoch údaje o výrobcovi, miesto výroby,

b) technickú dokumentáciu výrobcu vyhotovenú v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie podľa prílohy č. 2,

c) vzorku typu v množstve, ktoré je na posúdenie zhody nevyhnutné,

d) písomné vyhlásenie výrobcu alebo jeho splnomocnenca, že o posúdenie zhody vzorky typu nepožiadal inú autorizovanú osobu.

(3) Autorizovaná osoba, ktorá vykonáva posúdenie technickej dokumentácie,

a) preskúma technickú dokumentáciu z hľadiska jej úplnosti a správnosti s ohľadom na dodržanie harmonizovaných slovenských technických noriem,

b) preskúma vhodnosť technického riešenia použitého výrobcom vo vzťahu k technickým požiadavkám na výrobok, ak harmonizované slovenské technické normy alebo technické normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na osobný ochranný prostriedok vzťahujú, prípadne nie sú uplatnené alebo sú uplatnené len čiastočne.

(4) Autorizovaná osoba pri skúšaní vzorky typu

a) zistí, či vzorka typu bola vyrobená v zhode s technickou dokumentáciou a či sa môže používať na daný účel,

b) vykoná nevyhnutné skúšky na posúdenie zhody vzorky typu s harmonizovanými slovenskými technickými normami,

c) vykoná nevyhnutné skúšky, aby preukázala zhodu vzorky typu s technickými údajmi uvádzanými výrobcom a ich súlad s technickými požiadavkami, ak výrobca neuplatnil alebo čiastočne uplatnil harmonizované slovenské technické normy, alebo ak takéto normy nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na osobné ochranné prostriedky vzťahujú.

(5) Ak vzorka typu zodpovedá technickým požiadavkám, autorizovaná osoba vydá certifikát typu a doručí ho výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi.

(6) Certifikát typu obsahuje výsledky skúšania, podmienky vydania certifikátu, opisy a zobrazenie osobného ochranného prostriedku nevyhnutné na jeho identifikáciu.

(7) Súbor dokladov o certifikácii vzorky typu autorizovaná osoba uschováva počas desiatich rokov.

(8) Ak autorizovaná osoba odmietne vydať certifikát typu, informuje o tom ostatné autorizované osoby, ktoré sú podľa § 11 ods. 1 zákona poverené na vykonávanie posudzovania zhody osobných ochranných prostriedkov.

(9) Ak autorizovaná osoba zruší platnosť vydaného certifikátu typu, informuje o tom Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorý podľa § 8 zákona oznamuje túto skutočnosť Európskej komisii a členským štátom Európskeho spoločenstva.

§ 7

(1) Pri uplatňovaní postupu posudzovania zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona

a) výrobca vykoná všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby výrobný proces vrátane výstupnej kontroly a skúšok konečného výrobku zabezpečil jednotnosť výroby a zhodu výrobkov s typom výrobku certifikovaným autorizovanou osobou a zhodu s technickými požiadavkami,

b) autorizovaná osoba po dohode s výrobcom alebo jeho splnomocnencom najmenej jedenkrát ročne vykonáva kontroly osobných ochranných prostriedkov na preverenie zhody ich vlastností s certifikovaným typom výrobku a technickými požiadavkami.

(2) Autorizovaná osoba odoberie vzorky osobných ochranných prostriedkov a vykoná potrebné skúšky na účely preverenia zhody vlastností výrobkov s certifikovaným typom alebo ich podrobí skúškam uvedeným v harmonizovaných slovenských technických normách, v slovenských technických normách alebo iným skúškam vhodným na posudzovanie zhody s technickými požiadavkami.

(3) Ak autorizovaná osoba uvedená v odseku 1 písm. b) nie je totožná s autorizovanou osobou, ktorá vydala certifikát typu, spolupracuje v prípade potreby pri posúdení zhody výrobku s certifikovaným typom s autorizovanou osobou, ktorá vydala certifikát typu.

(4) Autorizovaná osoba odovzdá výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi protokol o vykonaných skúškach. Ak je v závere protokolu uvedené, že skúšané vzorky osobného ochranného prostriedku nie sú rovnorodé alebo sa nezhodujú s certifikovaným typom, alebo nespĺňajú technické požiadavky, autorizovaná osoba podľa závažnosti zistených nedostatkov postupuje spôsobom ustanoveným v § 11 ods. 10 písm. e) a ods. 11 písm. a) zákona. Výrobca alebo jeho splnomocnenec nevydá vyhlásenie o zhode.

§ 8

(1) Pri uplatňovaní postupu podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona výrobca dohodne s autorizovanou osobou posúdenie zavedeného systému kvality výroby alebo jeho zložiek u výrobcu (ďalej len „systém kvality“).

(2) Žiadosť obsahuje

a) všetky údaje vzťahujúce sa na príslušný druh osobných ochranných prostriedkov vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na certifikované typy,

b) dokumentáciu systému kvality,

c) záruku dodržiavať záväzky vyplývajúce zo systému kvality a udržiavať jeho použiteľnosť a účinnosť.

(3) Dokumentácia systému kvality obsahuje opis systému, organizačné schémy, rozsah zodpovednosti riadiacich zamestnancov a ich právomoci pri zabezpečovaní systému kvality, opis kontrol a skúšok, ktoré sa vykonávajú vo výrobe, opis prostriedkov uplatňovaných pri vnútornej kontrole účinnosti systému riadenia kvality vrátane dokladov o vnútorných kontrolách.

(4) Výrobca v rámci systému kvality podrobuje preskúšaniu vzorku každého typu osobného ochranného prostriedku v rozsahu požadovanom pri posudzovaní zhody podľa § 7 ods. 2.

(5) Autorizovaná osoba posúdi, či systém kvality spĺňa ustanovenia odsekov 3 a 4. Ak je systém kvality zavedený podľa harmonizovaných slovenských technických noriem, považujú sa požiadavky odsekov 3 a 4 za splnené.

(6) Autorizovaná osoba vykoná všetky nevyhnutné objektívne hodnotenia zložiek systému kvality a kontroluje, či systém kvality zabezpečuje zhodu vyrábaných osobných ochranných prostriedkov s certifikovaným typom.

(7) Autorizovaná osoba odovzdá výrobcovi správu, v ktorej uvedie výsledky posúdenia systému kvality, závery a ich zdôvodnenie.

(8) Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá posúdila systém kvality, o všetkých plánovaných zmenách tohto systému.

(9) Autorizovaná osoba preskúma navrhnuté zmeny. V správe oznámi výrobcovi, či zmenený systém kvality zodpovedá príslušným predpisom. Správa obsahuje výsledky kontroly, závery hodnotenia a ich odôvodnenie.

(10) Autorizovaná osoba vykonáva u výrobcu pravidelné kontroly, ktorých účelom je zistiť, či výrobca dodržiava všetky záväzky vyplývajúce zo systému kvality. Autorizovaná osoba môže vykonávať i nepravidelné kontroly. O výsledkoch kontroly vyhotoví správu, ktorú odovzdá výrobcovi.

(11) Výrobca na účely kontroly umožní vstup autorizovanej osobe do priestorov, v ktorých sa vykonáva výroba, kontrola, skúšanie a skladovanie osobných ochranných prostriedkov, a poskytne mu všetky požadované podklady, najmä dokumentáciu systému kvality, technickú dokumentáciu a príručky kvality.

(12) Výrobca umiestňuje na výrobok značku zhody spolu s identifikačným číslom autorizovanej osoby, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto ustanovenia.

§ 9

Posúdenie zhody s technickými požiadavkami sa nevyžaduje pri výrobkoch, ktoré sa použijú na vystavovanie osobných ochranných prostriedkov na výstavách a veľtrhoch, za predpokladu, že na túto skutočnosť upozorňuje ich zreteľné označenie. Predaj alebo použitie takýchto osobných ochranných prostriedkov je možný až po splnení podmienok uvedenia na trh podľa zákona a tohto nariadenia vlády.

§ 10

(1) Na osobné ochranné prostriedky, ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v § 3 a ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa vydá ES vyhlásenie o zhode. Na osobné ochranné prostriedky, ktorých technické požiadavky uvedené v § 3 boli posúdené podľa § 5 ods. 1, sa ES vyhlásenie o zhode vydá na základe ES certifikátu typu.

Na tieto osobné ochranné prostriedky sa umiestni označenie CE.

(2) Výrobca osobného ochranného prostriedku alebo jeho splnomocnenec vydá vyhlásenie o zhode alebo ES vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona (ďalej len „vyhlásenie o zhode"), ktoré sa vypracúva v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie a obsahuje

a) identifikačné údaje výrobcu alebo jeho splnomocnenca podľa § 6 ods. 2 písm. a),

b) identifikačné údaje o výrobku, najmä názov, značku, typ, výrobné číslo, pri dovážaných výrobkoch aj údaje o výrobcovi a mieste výroby,

c) opis, určenie a ostatné údaje o výrobku, najmä značku, typ, výrobcom určený účel použitia,

d) použitý postup posudzovania zhody,

e) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem, technických noriem a technických predpisov použitých pri posudzovaní zhody,

f) údaje o autorizovanej osobe,1a) ak vykonala posúdenie zhody, číslo certifikátu, dátum vydania certifikátu a protokolu,

g) vyhlásenie výrobcu a jeho splnomocnenca o tom, že výrobok spĺňa technické požiadavky,

h) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode s podpisom zodpovednej osoby výrobcu alebo s podpisom jeho splnomocnenca.

(3) Výrobca alebo jeho splnomocnenec vydá nové vyhlásenie o zhode, ak dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo vydané vyhlásenie o zhode osobného ochranného prostriedku, ak táto zmena môže ovplyvniť vlastnosti osobného ochranného prostriedku z hľadiska technických požiadaviek.

(4) Výrobca alebo jeho splnomocnenec, alebo osoba uvádzajúca osobný ochranný prostriedok na trh zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu2) podľa § 13 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k nebezpečenstvu, ktoré predstavuje osobný ochranný prostriedok.


§ 11

Zrušujú sa položky p. č. 97, 174, 175, 176, 177, 181, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 226, 229, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 284, 446, 447, 456 prílohy k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.

§ 12

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 29/2001 Z. z.

PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

1. Všeobecné požiadavky na osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné prostriedky musia poskytovať primeranú ochranu pred vyskytujúcimi sa nebezpečenstvami.

1.1 Zásady pri navrhovaní

1.1.1 Ergonómia

Osobné ochranné prostriedky sa musia navrhovať a vyrábať tak, aby používateľ mohol v predpokladaných podmienkach používania normálne vykonávať činnosť, pri ktorej je vystavený nebezpečenstvu, a pritom využíval primeranú ochranu najvyššej možnej úrovne.

1.1.2 Úrovne a stupne ochrany

1.1.2.1 Najvyššia možná úroveň ochrany

Najvyššia možná úroveň ochrany je taká optimálna úroveň ochrany, ktorú treba brať pri navrhovaní osobných ochranných prostriedkov do úvahy, aby obmedzenia spôsobené ich používaním nebránili používateľovi pri ich efektívnom využití počas pôsobenia nebezpečenstva alebo pri normálnom výkone činnosti.

1.1.2.2 Stupne ochrany, ktoré zodpovedajú rozdielnym úrovniam nebezpečenstva

Ak sa predpokladané podmienky používania líšia tak, že sa dajú rozlíšiť viaceré úrovne rovnakého nebezpečenstva, musia sa pri návrhu osobných ochranných prostriedkov brať do úvahy i príslušné stupne ochrany.

1.2 Neškodnosť osobných ochranných prostriedkov

1.2.1 Vylúčenie nebezpečných a ďalších obťažujúcich vlastností

Osobné ochranné prostriedky sa musia navrhovať a vyrábať tak, aby sa za predpokladaných podmienok používania vylúčili ich nebezpečné a obťažujúce vlastnosti.

1.2.1.1 Vhodnosť použitých materiálov

Materiály, z ktorých sú vyrobené osobné ochranné prostriedky, vrátane produktov uvoľňovaných pri ich používaní nesmú nepriaznivo pôsobiť na zdravie používateľa.

1.2.1.2 Vhodnosť povrchu všetkých častí osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú v priamom styku s používateľom

Akékoľvek časti osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú pri používaní v styku alebo v možnom styku s používateľom, musia byť bez nerovností, ostrých hrán, výčnelkov a podobne, ktoré by mohli spôsobiť nadmerné dráždenie alebo poranenie používateľa.

1.2.1.3 Najvyššie prípustné obmedzenia pre používateľa

Osobné ochranné prostriedky môžu obmedzovať len v najmenšej možnej miere vykonávané pohyby, polohy tela a zmyslové vnemy. Osobné ochranné prostriedky nesmú nútiť k pohybom, ktoré by ohrozovali používateľa alebo iné osoby.

1.3 Pohodlnosť a účinnosť

1.3.1 Prispôsobenie osobných ochranných prostriedkov postave používateľa

Osobné ochranné prostriedky musia byť navrhované a vyrábané tak, aby uľahčili používateľovi nasadenie do správnej polohy a aby v tejto polohe ostali počas predpokladaného času používania vzhľadom na okolité vplyvy, vykonávané pohyby a polohy tela. Na tento účel musia byť osobné ochranné prostriedky prispôsobiteľné postave používateľa pomocou všetkých vhodných prostriedkov, ako sú nastavovacie a pripevňovacie systémy, alebo musí byť dostatočný výber veľkostí.

1.3.2 Ľahkosť a pevnosť konštrukcie

Osobné ochranné prostriedky musia byť čo najľahšie pri zachovaní konštrukčnej pevnosti a účinnosti. Okrem osobitných požiadaviek, ktoré osobné ochranné prostriedky musia spĺňať podľa bodu 3, aby poskytovali zodpovedajúcu ochranu proti určeným nebezpečenstvám, musia byť tiež schopné odolávať vplyvom okolia za predpokladaných podmienok používania.

1.3.3 Kombinovateľnosť osobných ochranných prostriedkov

Ak výrobca uvádza na trh niekoľko vzorov osobných ochranných prostriedkov rôznych druhov alebo typov na zabezpečenie súčasnej ochrany príslušných častí tela pred rôznymi nebezpečenstvami, musia byť tieto vzory kompatibilné.

1.4 Informácie poskytované výrobcom

Pri uvedení osobných ochranných prostriedkov na trh musí výrobca alebo jeho splnomocnenec vydať a poskytnúť pokyny obsahujúce okrem názvu a adresy výrobcu alebo jeho splnomocnenca všetky dôležité informácie o

a) ich skladovaní, používaní, čistení, údržbe, preskúšavaní a dezinfekcii. Prostriedky na čistenie, údržbu, dezinfekciu odporúčané výrobcami nesmú nepriaznivo pôsobiť na osobné ochranné prostriedky alebo na používateľov, ak sa používajú v súlade s odporúčanými pokynmi,

b) dosahovanej účinnosti určenej na základe technických skúšok potrebných na zaistenie úrovní alebo stupňov ochrany,

c) vhodnom príslušenstve osobného ochranného prostriedku a o charakteristikách náhradných dielcov,

d) stupňoch ochrany zodpovedajúcich rozdielnym úrovniam nebezpečenstva a z toho vyplývajúcich obmedzení používania,

e) dobe skončenia životnosti alebo dobe použiteľnosti osobného ochranného prostriedku alebo jeho jednotlivých častí,

f) spôsobe balenia vhodnom na prepravu,

g) označení a jeho význame (bod 2.12).

Tieto pokyny musia byť presné a úplné. Uvádzajú sa v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

2. Osobitné požiadavky spoločné pre viac druhov alebo typov osobných ochranných prostriedkov

2.1 Osobné ochranné prostriedky so systémami na prispôsobenie

Ak sú osobné ochranné prostriedky vybavené systémami na prispôsobenie, musia byť tieto systémy navrhované a vyrobené tak, aby pri predpokladaných podmienkach používania nedošlo k nesprávnemu nastaveniu bez vedomia používateľa.

2.2 Osobné ochranné prostriedky, ktoré obklopujú chránené časti tela

Osobné ochranné prostriedky, ktoré obklopujú chránené časti tela, musia umožňovať dostatočné vetranie, aby sa obmedzilo potenie vznikajúce pri ich používaní; ak tomu tak nie je, musia byť vybavené prostriedkami na pohlcovanie vlhkosti.

2.3 Osobné ochranné prostriedky na tvár, oči a dýchacie orgány

Akékoľvek obmedzenie zorného poľa používateľa alebo viditeľnosti vplyvom osobných ochranných prostriedkov na tvár, oči alebo dýchacie orgány musí byť znížené na minimum.

Optické vlastnosti týchto osobných ochranných prostriedkov musia zodpovedať príslušným druhom činností používateľa vykonávaných s rôznym stupňom presnosti a dĺžkou trvania.

Osobné ochranné prostriedky musia byť v prípade potreby upravené alebo vybavené prvkami zabraňujúcimi tvorbe vlhkosti.

Vzory osobných ochranných prostriedkov určené pre používateľov, u ktorých je potrebná korekcia zraku, musia umožňovať nosenie okuliarov alebo kontaktných šošoviek.

2.4 Osobné ochranné prostriedky podliehajúce starnutiu

Ak je známe, že starnutie môže významne ovplyvniť navrhované ochranné účinky osobných ochranných prostriedkov, musí sa trvalo na každom kuse osobného ochranného prostriedku alebo vymeniteľnej súčiastke uvádzanej na trh vyznačiť dátum výroby alebo, ak je to možné, doba použiteľnosti takým spôsobom, aby sa vylúčil akýkoľvek nesprávny výklad. Tieto informácie musia byť takisto trvalo vyznačené na obale.

Ak výrobca nie je schopný dať záruku týkajúcu sa životnosti osobných ochranných prostriedkov, musia jeho pokyny obsahovať všetky potrebné informácie umožňujúce zákazníkovi alebo používateľovi určiť jednoznačne dobu použiteľnosti, pričom sa musí vziať do úvahy funkčnosť výrobku a skutočné podmienky skladovania, používania, čistenia a údržby.

Ak sa predpokladá značné a rýchle znehodnotenie účinnosti osobných ochranných prostriedkov spôsobené starnutím vyplývajúcim z pravidelne sa opakujúceho čistiaceho postupu, ktorý odporúča výrobca, musí výrobca, ak je to možné, umiestniť na každom osobnom ochrannom prostriedku uvádzanom na trh označenie udávajúce maximálny počet čistiacich cyklov, ktoré sa môžu vykonať do kontroly alebo do vyradenia. Ak takéto označenie nemožno umiestniť na výrobku, musí výrobca alebo jeho splnomocnenec poskytnúť tieto informácie v pokynoch.

2.5 Osobné ochranné prostriedky, ktoré môžu byť zachytené pohybujúcim sa predmetom počas používania

Ak predpokladané podmienky používania zahŕňajú najmä nebezpečenstvo zachytenia osobného ochranného prostriedku pohybujúcim sa predmetom a tým vznik nebezpečenstva pre používateľa, musí mať osobný ochranný prostriedok takú pevnosť, pri ktorej prekročení sa súčasť poruší a tým sa vylúči vzniknuté nebezpečenstvo.

2.6 Osobné ochranné prostriedky určené na používanie vo výbušnom prostredí

Osobné ochranné prostriedky určené na používanie vo výbušnom prostredí musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa nemohli stať zdrojom elektrického, elektrostatického alebo nárazom spôsobeného oblúka alebo iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie výbušnej zmesi.

2.7 Osobné ochranné prostriedky určené na núdzové použitie alebo na rýchle nasadenie, alebo odstránenie

Osobné ochranné prostriedky tohto druhu musia byť navrhované a vyrobené tak, aby sa znížil na minimum čas potrebný na ich nasadenie a odstránenie.

Akékoľvek neoddeliteľné systémy, ktoré vyžadujú správne nasadenie na používateľa alebo odstránenie z používateľa, musia mať rýchlu a jednoduchú obsluhu.

2.8 Osobné ochranné prostriedky podľa § 5 ods. 3

Pokyny dodávané výrobcom spolu s osobnými ochrannými prostriedkami uvedenými v § 5 ods. 3 musia obsahovať najmä údaje určené výlučné pre kompetentné vyškolené osoby, ktoré sú spôsobilé kvalifikovane im porozumieť a zabezpečiť ich správne použitie.

Pokyny musia tiež opisovať postup, ktorým sa zisťuje, či osobný ochranný prostriedok je správne nastavený a funkčný počas používania.

Ak má osobný ochranný prostriedok signalizačné zariadenie, ktoré signalizuje stratu zodpovedajúceho stupňa poskytovanej ochrany, musí byť toto signalizačné zariadenie navrhnuté a prispôsobené tak, aby ho používateľ vnímal pri určenom používaní.

2.9 Osobné ochranné prostriedky obsahujúce súčasti, ktoré používateľ môže nastavovať alebo odstrániť

Akékoľvek súčasti osobného ochranného prostriedku, ktoré používateľ môže nastavovať alebo odstrániť pri výmene, musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby uľahčovali nastavenie, upevnenie alebo odstránenie bez použitia náradia.

2.10 Osobné ochranné prostriedky určené na pripojenie k inému vonkajšiemu doplnkovému zariadeniu

Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje systém umožňujúci pripojenie k inému doplnkovému zariadeniu, musí byť pripojovací mechanizmus navrhnutý a vyrobený tak, aby umožnil pripojenie len na príslušné zariadenie.

2.11 Osobné ochranné prostriedky obsahujúce tekutinový cirkulačný systém

Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje tekutinový cirkulačný systém, musí sa tento systém navrhnúť a zabudovať tak, aby umožnil postačujúcu výmenu tekutiny v blízkosti všetkých chránených častí tela bez ohľadu na používateľove polohy tela alebo jeho premiestňovanie za predpokladaných podmienok používania.

2.12 Osobné ochranné prostriedky s jednou alebo viacerými identifikačnými alebo rozlišovacími značkami priamo alebo nepriamo súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia

Identifikačné alebo rozlišovacie značky priamo alebo nepriamo súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia, umiestnené na osobných ochranných prostriedkoch, musia mať prednostne podobu piktogramov alebo ideogramov a musia byť dobre čitateľné po celú dobu predpokladanej životnosti osobných ochranných prostriedkov. Tieto značky musia byť úplné, presné a zrozumiteľné, aby nedošlo k ich chybnému výkladu; ak takéto značky obsahujú slová alebo vety, musia byť uvedené v štátnom jazyku.

Ak sú osobné ochranné prostriedky alebo ich časti príliš malé na umiestnenie všetkých značiek alebo nevyhnutných častí značiek, musia byť príslušné údaje uvedené na obaloch a v pokynoch výrobcu.

2.13 Osobné ochranné prostriedky – výstražné s vysokou viditeľnosťou

Osobné ochranné prostriedky s vysokou viditeľnosťou určené na podmienky používania, v ktorých musí byť prítomnosť používateľa viditeľne a samostatne signalizovaná, musia mať jeden alebo viac vhodne umiestnených prostriedkov alebo zariadení, ktoré vyžarujú priame alebo odrazené viditeľné žiarenie dostatočnej svetelnej intenzity so zodpovedajúcimi fotometrickými a kolorimetrickými vlastnosťami.

2.14 Osobné ochranné prostriedky chrániace pred viacerými nebezpečenstvami

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu používateľa pred niekoľkými možnými, súčasne pôsobiacimi nebezpečenstvami musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby uspokojovali najmä osobitné požiadavky špecifické pre každé z týchto nebezpečenstiev uvedené v bode 3.

3. Osobitné požiadavky na osobné ochranné prostriedky podľa jednotlivých nebezpečenstiev

3.1 Ochrana pred mechanickým nárazom

3.1.1 Náraz spôsobený padajúcimi alebo vymrštenými predmetmi a nárazy častí tela na prekážku

Osobné ochranné prostriedky proti mechanickým nárazom musia byť schopné dostatočne absorbovať náraz minimálne na takú úroveň energie nárazu, aby sa zabránilo zraneniu chránenej časti tela najmä rozdrvením alebo prerazením. Nad touto energiou nárazu by už nadmerné rozmery alebo hmotnosť absorpčného zariadenia vylúčili účinné používanie osobných ochranných prostriedkov pri predpokladanom čase nosenia.

3.1.2 Pády

3.1.2.1 Predchádzanie pádom spôsobeným pošmyknutím

Podrážky na obuv určenú na predchádzanie pošmyknutiu musia byť navrhnuté, vyrobené alebo vybavené prídavnými prvkami tak, aby zabezpečili dostatočnú priľnavosť pri došliapnutí a dostatočné trenie so zreteľom na povahu alebo stav povrchu.

3.1.2.2 Predchádzanie pádom z výšky

Osobné ochranné prostriedky určené na predchádzanie pádom z výšky alebo ich dôsledkom musia obsahovať nosný postroj a upevňovací systém, ktorý sa dá pripojiť k spoľahlivému kotviacemu bodu. Musia byť skonštruované tak, aby za predpokladaných podmienok použitia bol vertikálny pokles používateľa znížený na minimum, aby sa zabránilo stretnutiu s prekážkami a aby brzdná sila nedosiahla hraničné hodnoty, pri ktorých prekročení by mohlo dôjsť k fyzickému zraneniu, roztrhnutiu alebo prasknutiu akejkoľvek časti osobného ochranného prostriedku, čo by mohlo spôsobiť pád používateľa.

Osobný ochranný prostriedok musí tiež zabezpečiť, aby sa po zabrzdení používateľ udržal v takej polohe, v ktorej môže očakávať pomoc, ak je to nevyhnutné.

Pokyny výrobcu musia bližšie určovať najmä všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú

a) charakteristík spoľahlivého kotviaceho bodu a nevyhnutnej minimálnej svetlej výšky pod používateľom,

b) spôsobu navlečenia nosného postroja na telo a pripojenie upevňovacieho systému k spoľahlivému kotviacemu bodu.

3.1.3 Vibrácie

Osobné ochranné prostriedky určené na predchádzanie účinkom vibrácií musia zabezpečiť taký útlm vibrácií pre ohrozenú časť tela, aby efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií prenášaných na používateľa neprekročila najvyššiu prípustnú hodnotu určenú vzhľadom na predpokladanú maximálnu dennú expozíciu ohrozených častí tela.

3.2 Ochrana pred statickým tlakom na časti tela

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu časti tela pred statickým namáhaním tlakom musia dostatočne stlmiť jeho účinok, aby zabránili vážnemu zraneniu alebo chronickému ochoreniu.

3.3 Ochrana pred povrchovými poraneniami (odreniny, bodnutia, rezné rany, pritlačenia)

Použité materiály a časti osobných ochranných prostriedkov určených na ochranu celého tela alebo jeho častí pred povrchovými zraneniami, ako sú odreniny, bodnutia, rezné rany alebo pritlačenia, spôsobenými strojovým zariadením, musia byť zvolené alebo navrhnuté a usporiadané tak, aby sa zabezpečilo, že tieto druhy osobných ochranných prostriedkov poskytnú dostatočnú ochranu pred uvedenými poraneniami za predpokladaných podmienok používania.

3.4 Ochrana pred utopením (záchranné plávacie vesty, záchranné rukávy a záchranné obleky)

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu pred utopením musia byť schopné vyniesť na hladinu používateľa, ktorý môže byť vyčerpaný alebo v bezvedomí po páde do kvapalného prostredia, tak rýchlo, ako je to možné, bez ohrozenia jeho zdravia a udržať ho na hladine v polohe, ktorá mu umožňuje dýchanie pri čakaní na pomoc.

Osobné ochranné prostriedky môžu byť úplne alebo len čiastočne vyplnené nadnášajúcim materiálom alebo môžu byť nafúknuté plynom ručne, automaticky alebo ústami.

Pri dodržaní predpokladaných podmienok používania

a) osobné ochranné prostriedky musia byť bez negatívneho vplyvu na svoju funkčnosť, schopné odolať účinkom nárazu pri páde do kvapalného prostredia a samotným účinkom tohto prostredia,

b) nafukovacie osobné ochranné prostriedky musia byť prispôsobené na rýchle a plné nafúknutie.

Ak to určité predpokladané podmienky používania vyžadujú, musia určité typy osobných ochranných prostriedkov taktiež vyhovovať jednej alebo viacerým týmto osobitným požiadavkám:

a) všetky nafukovacie zariadenia uvedené v druhom odseku musia mať vhodné signalizačné zariadenie (svetelné, zvukové),

b) musia mať zariadenie na upevnenie a pripútanie tela, ktorým sa umožní vyzdvihnutie používateľa z kvapaliny,

c) musia byť vhodné na dlhodobé používanie po celý čas činnosti, ktorá vystavuje používateľa, pravdepodobne oblečeného, nebezpečenstvu pádu do kvapalného prostredia alebo ktorá vyžaduje ponorenie doň.

3.4.1 Plávacie pomôcky

Oblečenie zabezpečujúce účinný stupeň vztlaku v závislosti od predpokladaného používania, je také oblečenie, ktoré je pri použití bezpečné a poskytuje spoľahlivú podporu vo vode. V predpokladaných podmienkach používania tieto osobné ochranné prostriedky nesmú obmedzovať používateľa vo voľnosti pohybu, ale musia mu umožňovať plávanie alebo únik z nebezpečenstva, alebo zachraňovanie iných osôb.

3.5 Ochrana pred škodlivými účinkami hluku

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu pred škodlivými účinkami hluku musia byť schopné utlmiť hluk na takú úroveň, že ekvivalentné hladiny zvuku vnímané používateľom počas zmeny neprevýšia za žiadnych okolností najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitným predpisom.

Na každom osobnom ochrannom prostriedku musí byť označenie stupňa útlmu hluku, a ak to nie je možné, musí byť takéto označenie umiestnené na obale.

3.6 Ochrana pred teplom a ohňom

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkami tepla a ohňa musia mať tepelnú izolačnú kapacitu a mechanickú pevnosť primeranú predpokladaným podmienkam použitia.

3.6.1 Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti

Použité základné materiály na osobné ochranné prostriedky a ich ostatné časti vhodné na ochranu pred sálavým a konvekčným teplom musia mať príslušný koeficient prestupu dopadajúceho tepelného toku a musia byť dostatočne nehorľavé, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo samovznietenia za predpokladaných podmienok použitia.

Ak musí vonkajšia strana týchto materiálov a častí odrážať teplo, táto schopnosť odrážania musí byť primeraná intenzite tepelného toku spôsobeného radiáciou v infračervenej oblasti.

Materiály a ostatné časti osobného ochranného prostriedku určeného na krátkodobé použitie v prostrediach s vysokou teplotou a osobné ochranné prostriedky, ktoré môžu byť postriekané horúcimi látkami, ako je veľké množstvo roztaveného materiálu, musia tiež mať dostatočnú tepelnú kapacitu, aby zadržali väčšinu akumulovaného tepla, kým používateľ neopustí nebezpečnú oblasť a neodloží svoj osobný ochranný prostriedok.

Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti, ktoré môžu byť postriekané veľkým množstvom horúcich látok, musia tiež mať dostatočnú schopnosť pohlcovať mechanické nárazy (bod 3.1).

Stupeň nehorľavosti materiálov použitých na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti, ktoré môžu náhodne prísť do kontaktu s plameňom, a tých materiálov, ktoré sa používajú na výrobu protipožiarneho výstroja, musí zodpovedať úrovniam nebezpečenstva pri predpokladanom používaní. Nesmú sa taviť, ak sú vystavené účinkom plameňa, ani prispievať k šíreniu plameňa.

3.6.2 Kompletný osobný ochranný prostriedok pripravený na použitie

Za predpokladaných podmienok používania

a) množstvo tepla prepusteného osobným ochranným prostriedkom musí byť dostatočne nízke, aby sa predišlo za akýchkoľvek okolností dosiahnutiu prahu bolesti v ohrozenej časti tela alebo ohrozeniu zdravia teplom akumulovaným v priebehu nosenia,

b) osobný ochranný prostriedok musí, ak je to nevyhnutné, zabraňovať prieniku kvapaliny alebo pary a nesmie spôsobovať popáleniny v dôsledku kontaktu medzi ochrannou vrstvou a používateľom.

Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje ochladzovacie zariadenie na absorpciu dopadajúceho tepla vyparovaním kvapaliny alebo sublimáciou pevnej látky, musí byť jeho konštrukcia taká, aby sa akékoľvek uvoľnené prchavé látky odvádzali za vonkajšiu ochrannú vrstvu a nie smerom k používateľovi.

Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje dýchací prístroj, musí tento prístroj riadne plniť určenú ochrannú funkciu pri dodržaní predpokladaných podmienok použitia.

Pokyny výrobcu pripojené ku každému osobnému ochrannému prostriedku určenému na krátkodobé používanie v prostredí s vysokými teplotami musia obsahovať najmä všetky príslušné údaje o maximálne prípustnom vystavení používateľa účinkom tepla, ak sa používa v súlade s určeným účelom.

3.7 Ochrana pred chladom

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkom chladu musia mať tepelnú izolačnú kapacitu a mechanickú pevnosť primeranú predpokladaným podmienkam používania, na ktoré sú určené.

3.7.1 Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti

Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti vhodné na ochranu pred chladom musia mať koeficient prestupu dopadajúceho tepelného toku taký nízky, aký sa požaduje za predpokladaných podmienok používania.

Ohybné materiály a ostatné súčasti osobných ochranných prostriedkov určené na použitie v prostredí s nízkymi teplotami si musia zachovať stupeň pružnosti požadovaný na nevyhnutné pohyby a polohy tela.

Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti, ktoré môžu byť postriekané veľkým množstvom studených látok, musia mať tiež dostatočnú schopnosť pohlcovania mechanických nárazov (bod 3.1).

3.7.2 Kompletné osobné ochranné prostriedky pripravené na použitie

Pri dodržaní predpokladaných podmienok použitia

a) prestup chladu cez osobný ochranný prostriedok musí byť dostatočne nízky, aby sa predišlo za akýchkoľvek okolností dosiahnutiu prahu bolesti alebo ohrozeniu zdravia chladom akumulovaným v priebehu nosenia v akomkoľvek bode ohrozenej časti tela vrátane končekov prstov (na rukách alebo nohách),

b) osobný ochranný prostriedok musí čo možno najviac zabraňovať prieniku kvapalín, ako je dažďová voda, a nesmie spôsobovať zranenie v dôsledku kontaktu ochrannej vrstvy pred chladom s používateľom.

Ak osobný ochranný prostriedok obsahuje dýchací prístroj, musí tento prístroj riadne plniť určenú ochrannú funkciu pri dodržaní predpokladaných podmienok používania.

Pokyny výrobcu pripojené ku každému vzoru osobného ochranného prostriedku určeného na krátkodobé použitie v prostredí s nízkymi teplotami musia obsahovať najmä všetky dôležité údaje o maximálne prípustnom vystavení používateľa účinkom chladu prepusteného prostriedkom.

3.8 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred účinkami elektrického prúdu musia dostatočne izolovať proti napätiam, ktorým má byť používateľ vystavený za najnepriaznivejších predpokladaných podmienok používania.

Na tento účel sa musia použité materiály a ostatné súčasti týchto druhov osobných ochranných prostriedkov zvoliť alebo navrhnúť a zabudovať tak, aby zabezpečili, že zvodový prúd meraný cez ochranné vrstvy za skúšobných podmienok pri napätiach podobných tým, ktoré prichádzajú do úvahy pri používaní, je znížený na minimum a je v každom prípade pod maximálnou, obvykle prípustnou hodnotou, ktorá rešpektuje tolerančný prah.

Osobné ochranné prostriedky určené výhradne na práce alebo činnosti na elektrických zariadeniach, ktoré sú alebo môžu byť pod napätím, a ich obaly musia mať označenie určujúce najmä ich stupeň ochrany, zodpovedajúce pracovné napätie, výrobné číslo a dátum výroby; na vonkajšej strane ochrannej vrstvy takýchto osobných ochranných prostriedkov musí byť tiež voľné miesto na vpísanie dátumu uvedenia do užívania a dátumov potrebných pravidelných skúšok a prehliadok.

Pokyny výrobcu musia uvádzať najmä používanie, na ktoré sú osobné ochranné prostriedky výhradne určené, povahu a početnosť dielektrických skúšok, ktorým sa majú podrobiť v priebehu svojej životnosti.

3.9 Ochrana pred žiarením

3.9.1 Neionizujúce žiarenie

Osobné ochranné prostriedky určené na predchádzanie akútnemu alebo chronickému poškodeniu očí (ďalej len „ochranné okuliare“) zdrojom neionizujúceho žiarenia musia byť schopné absorbovať alebo odrážať väčšinu energie vyžiarenej v škodlivých vlnových dĺžkach bez výrazného ovplyvnenia prenosu neškodnej časti viditeľného spektra, vnímania kontrastu a schopnosti rozoznávať farby, ak sa to požaduje pri dodržaní predpokladaných podmienok používania.

Ochranné okuliare navrhnuté a vyrobené na tento účel musia mať pre všetky škodlivé vlnové dĺžky také činitele spektrálnej priepustnosti, aby hustota žiarivej energie osvetlenia schopná zasiahnuť oko používateľa cez filter bola znížená na minimum a za žiadnych okolností neprevyšovala maximálnu prípustnú hodnotu expozície.

Okrem toho ochranné okuliare nesmú pri dodržaní predpokladaných podmienok používania zhoršovať alebo strácať svoje vlastnosti v dôsledku emitovaného žiarenia a všetky na trh uvádzané výrobky musia byť označené číslom ochranného faktora, ktorý závisí od spektrálnej distribučnej krivky a ich priepustnosti.

Ochranné okuliare vhodné pre zdroje žiarenia rovnakého typu musia byť klasifikované vo vzostupnom poriadku ich čísel ochrany a pokyny výrobcu musia uvádzať najmä krivky priepustnosti, ktoré umožnia výber najvhodnejšieho osobného ochranného prostriedku pri rešpektovaní takých zodpovedajúcich vplyvov pri praktickom používaní, ako je vzdialenosť od zdroja a spektrálne rozloženie vyžarovanej energie v tejto vzdialenosti.

Príslušné číslo ochrany musí výrobca vyznačiť na všetkých kusoch filtračných okuliarov.

3.9.2 Ionizujúce žiarenie

3.9.2.1 Ochrana pred vonkajšou kontamináciou

Použité materiály na osobné ochranné prostriedky a ostatné časti určené na ochranu celého tela alebo jeho častí pred rádioaktívnym prachom, plynmi, kvapalinami alebo ich zmesami sa musia zvoliť alebo navrhnúť tak, aby zabezpečili, že tieto prostriedky účinne zabránia ich prieniku pri dodržaní predpokladaných podmienok používania.

V závislosti od podstaty alebo stavu rádioaktívnych látok sa môže potrebná tesnosť dosiahnuť neprestupnosťou ochranných vrstiev alebo akýmikoľvek vhodnými prostriedkami, ako sú vetracie a pretlakové systémy konštruované tak, aby zabránili ich spätnému rozptylu.

Dekontaminačné opatrenie, ktorým sú osobné ochranné prostriedky podrobené, nesmie nepriaznivo ovplyvniť ich ďalšie prípadné použitie počas ich predpokladanej životnosti.

3.9.2.2 Ochrana pred vonkajším ožiarením

Osobné ochranné prostriedky určené na úplnú ochranu používateľa pred vonkajším ožiarením alebo, ak to nie je možné, na jeho primerané zoslabenie, musia byť určené len na ochranu pred slabým elektrónovým žiarením (napr. žiarenie beta) alebo nízkoenergetickým fotónom (napríklad röntgenové žiarenie, žiarenie gama).

Použité materiály a ostatné časti týchto druhov osobných ochranných prostriedkov sa musia zvoliť alebo navrhnúť a usporiadať tak, aby poskytovali stupeň ochrany používateľa požadovaný predpokladanými podmienkami použitia, bez predlžovania doby expozície v dôsledku obmedzenia pohybov, polôh tela alebo premiestňovania používateľa (bod 1.3.2).

Osobné ochranné prostriedky musia mať označenie udávajúce typ a hrúbku použitých materiálov, ktoré zodpovedajú predpokladaným podmienkam použitia.

3.10 Ochrana pred nebezpečnými látkami a pred pôvodcami prenosných ochorení

3.10.1 Ochrana dýchacích orgánov

Osobné ochranné prostriedky určené na ochranu dýchacích orgánov musia byť schopné dodávať používateľovi dýchateľný vzduch, ak je vdychované ovzdušie znečistené alebo má nedostatočnú koncentráciu kyslíka.

Osobné ochranné prostriedky zabezpečujú ich používateľovi dýchateľný vzduch vhodným spôsobom, napr. filtráciou znečisteného ovzdušia ochranným zariadením alebo prístrojom alebo dodávkou vzduchu z neznečisteného zdroja.

Použité materiály a ostatné časti týchto osobných ochranných prostriedkov sa musia zvoliť alebo navrhnúť a usporiadať tak, aby zabezpečili používateľovi primerané dýchanie a ochranu dýchacích orgánov počas používania v predpokladaných podmienkach.

Tesnosť lícnicovej časti a pokles tlaku pri vdychovaní a v prípade filtračných zariadení i filtračná kapacita musia byť také, aby udržovali prienik škodlivín zo znečisteného ovzdušia dostatočne nízky bez toho, aby ohrozili zdravie používateľa.

Osobný ochranný prostriedok musí mať identifikačnú značku výrobcu a podrobnosti o špecifických charakteristických vlastnostiach tohto typu prostriedku, ktoré v spojení s pokynmi na používanie umožnia školenému a kvalifikovanému používateľovi jeho správne použitie.

Pokyny výrobcu musia v prípade filtračných zariadení tiež udávať dobu skladovania a podmienky uchovávania filtra v jeho pôvodnom balení.

3.10.2 Ochrana pokožky a očí

Osobné ochranné prostriedky určené na predchádzanie povrchovému kontaktu celého tela alebo jeho častí s nebezpečnými látkami a pôvodcami prenosných ochorení musia zabrániť prenikaniu alebo presakovaniu takých látok ochrannou vrstvou pri dodržaní predpokladaných podmienok používania, na ktoré sú určené.

Na tento účel sa musia použité materiály a ostatné časti týchto druhov osobných ochranných prostriedkov zvoliť alebo navrhnúť a usporiadať tak, aby zabezpečili úplnú tesnosť, ktorá bude v prípade potreby umožňovať dlhotrvajúce denné používanie, alebo, ak to nie je možné, obmedzenú tesnosť vyžadujúcu obmedzenie času nosenia.

Ak nebezpečné látky alebo pôvodcovia prenosných ochorení na základe svojej povahy a predpokladaných podmienok použitia majú vysokú schopnosť prenikania, ktorá obmedzuje čas ochrany poskytnutý osobným ochranným prostriedkom, musí sa tento osobný ochranný prostriedok podrobiť potrebným skúškam klasifikujúcim jeho účinnosť. Osobný ochranný prostriedok, ktorý spĺňa podmienky skúšok, musí mať označenie, ktoré uvádza najmä názvy alebo kódy zlúčenín použitých pri skúškach a zodpovedajúci čas určenej ochrany. Pokyny výrobcu musia obsahovať najmä vysvetlenie kódov (ak je to nevyhnutné), podrobný opis skúšok a všetky príslušné informácie na určenie maximálne možného času ochrany za rôznych predpokladaných podmienok používania.

3.11 Ochranné prvky potápačského výstroja

1. Dýchací prístroj

Dýchací prístroj musí byť schopný dodávať používateľovi dýchateľnú plynnú zmes za predpokladaných podmienok používania a rešpektovania maximálnej hĺbky ponorenia.

2. Ak to predpokladané podmienky používania vyžadujú, prostriedky musia zahŕňať

a) odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) a pred chladom (bod 3.7), alebo odev, ktorý chráni používateľa pred tlakom vyvolaným hĺbkou ponorenia (bod 3.2) alebo pred chladom (bod 3.7),

b) výstražné zariadenie navrhnuté tak, aby poskytovalo používateľovi okamžitú výstrahu blížiaceho sa zlyhania dodávky dýchateľnej plynnej zmesi (bod 2.8),

c) záchranný oblek umožňujúci používateľovi návrat na hladinu (bod 3.4.1).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 29/2001 Z. z.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

1. Technická dokumentácia, ktorú výrobca alebo jeho splnomocnenec skompletizuje podľa § 4, musí obsahovať všetky dôležité údaje výrobcu o osobnom ochrannom prostriedku, ktoré sú potrebné na posúdenie zhody jeho vlastností s technickými požiadavkami.

2. Technická dokumentácia osobných ochranných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 musí obsahovať najmä

a) všeobecný opis výrobku,

b) celkové a podrobné výkresy osobného ochranného prostriedku doplnené o výpočty a výsledky skúšok vzorky, ak sú potrebné na posúdenie zhody s technickými požiadavkami,

c) zoznam technických požiadaviek, harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických riešení uplatnených pri navrhovaní osobného ochranného prostriedku,

d) opis kontrolných a skúšobných zariadení použitých výrobcom na zabezpečenie zhody vlastností osobných ochranných prostriedkov s technickými požiadavkami a na zachovanie ich kvality pri výrobe,

e) výtlačok pokynov výrobcu podľa prílohy č. 1 bod 1.4.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 29/2001 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich s osobnými ochrannými prostriedkami v znení smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993, smernice Rady č. 93/95/EHS z 29. októbra 1993 a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 96/58/ES z 3. septembra 1996, Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 399, uverejnená 30. decembra 1989, strana 0018 až 0038, L 220, uverejnená 30. augusta 1993, strana 0001 až 0022, L 276, uverejnená 9. novembra 1993, strana 0011 až 0012, L 236, uverejnená 18. septembra 1996, strana 0044 až 0044.

2. Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie.

1a) § 11 ods. 6 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.