Nájdených 36
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
192/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania 01.06.2021
191/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti 01.06.2021
190/2021 Z. z. Vyhláška o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 01.06.2021
189/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 01.06.2021
188/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž 01.06.2021
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom 01.01.2006
136/2001 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 01.05.2001
273/2019 Z. z. Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
132/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
59/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
32/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
233/2015 Z. z. Úplné znenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže
402/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie 01.01.2012
387/2011 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 01.01.2012
211/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z. 01.06.2010
204/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 15.06.2009
165/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 01.06.2009
578/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
566/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne