Nájdených 1754
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní 03.12.2015
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov 01.05.2019
72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 01.04.2019
41/2019 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní 01.03.2019
126/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení typového schválenia ES dvojkolesových, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 01.05.2018
125/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení o technických požiadavkách typového schválenia ES poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov 01.05.2018
118/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov 20.04.2018
111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 01.05.2018
83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom 15.04.2017
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
14/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody 01.01.2016
13/2016 Z. z. Vyhláška o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti 01.01.2016
328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora 01.02.2017
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
290/2016 Z. z. Zákon o podpore malého a stredného podnikania 01.01.2017
157/2016 Z. z. Vyhláška o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva 18.04.2016
156/2016 Z. z. Vyhláška o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie 18.04.2016
155/2016 Z. z. Vyhláška o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu 18.04.2016
 
...