Nájdených 1793
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní 03.12.2015
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
192/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania 01.06.2021
191/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti 01.06.2021
190/2021 Z. z. Vyhláška o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 01.06.2021
189/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 01.06.2021
188/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž 01.06.2021
183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 21.05.2021
182/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny COVID-19 21.05.2021
189/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 07.07.2020
67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 04.04.2020
62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 27.03.2020
428/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov 01.01.2020
174/2019 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie 01.01.2020
107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov 01.05.2019
100/2019 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov 20.04.2019
72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 01.04.2019
64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 01.04.2019
41/2019 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní 01.03.2019
126/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení typového schválenia ES dvojkolesových, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 01.05.2018
 
...