Nájdených 108
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, odpadmi a palivom 01.03.2012
431/2011 Z. z. Vyhláška o systéme manažérstva kvality 01.01.2012
656/2004 Z. z. Zákon o energetike 01.01.2005
541/2004 Z. z. Atómový zákon 01.12.2004
96/2004 Z. z. Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri práci s horľavinami 01.03.2004
143/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív 01.01.1979
26/1973 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov 01.04.1973
58/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia a verejných čerpacích staníc pre pohonné hmoty. 01.07.1961
546/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2012
437/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie 10.12.2011
429/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
372/2011 Z. z. Vyhláška o výpočte ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 15.11.2011
350/2011 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie 01.11.2011
256/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2011
94/2011 Z. z. Štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve 01.04.2011
493/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov 01.01.2011
428/2010 Z. z. Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a náročnosti 01.12.2010
415/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o zjednodušenom postupe pri preprave minerálneho oleja pevným potrubím v pozastavení spotrebnej dane
402/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2008 Z. z. 15.10.2010
362/2010 Z. z. Vyhláška o požiadavkach na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách 15.09.2010