Nájdených 78
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
238/2010 Z. z. Nariadenie o nadobúdaní nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom 01.06.2010
237/2010 Z. z. Nariadenie o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov 01.06.2010
66/2009 Z. z. Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami 01.03.2009
504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov 01.01.2004
180/1995 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.09.1995
541/1992 Zb. Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku 08.12.1992
229/1991 Zb. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 24.06.1991
62/1951 Zb. Nariadenie o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku 27.10.1945
109/1950 Zb. Vyhláška o úplnom znení dekrétu prezidenta republiky o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu 26.07.1950
192/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o novej pozemkovej reforme 25.07.1949
120/1948 Zb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami. 01.01.1948
46/1948 Zb. Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 14.04.1948
547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.12.2011
168/2011 Z. z. Nariadenie o prenajímaní, predaji, zámene a nadobúdaní nehnuteľností 15.06.2011
83/2011 Z. z. Podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní pozemkov 01.04.2011
560/2010 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
559/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.03.2011
499/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 01.01.2010
r2/c157/2009 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 396/2009 Z. z.
396/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2009