Nájdených 777
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 21.05.2021
182/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny COVID-19 21.05.2021
146/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 15.06.2020
112/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru SR 15.05.2020
274/2019 Z. z. Vyhláška o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 15.09.2019
202/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny 15.07.2019
107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov 01.05.2019
106/2019 Z. z. Vyhláška poskytovania kompenzácie podnikateľom 01.05.2019
31/2019 Z. z. Vyhláška o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov a cenovej kalkulácie vlastných výkonov 15.02.2019
22/2019 Z. z. Nariadenie o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na účet Národného jadrového fondu 01.02.2019
21/2019 Z. z. Nariadenie vlády o výške odvodu elektriny koncovým odberateľom 01.02.2019
307/2018 Z. z. Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov 01.01.2019
175/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
117/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 21.04.2018
116/2018 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív 21.04.2018
76/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru SR 01.04.2018
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
61/2017 Z. z. Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy 01.04.2017
21/2017 Z. z. Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody 16.02.2017
 
...