Vyhláška č. 27/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení vyhláška č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991

OBSAH

27

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

z 15. decembra 1989,

ktorou sa mení vyhláška č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva č. 136/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov, sa mení takto:

1. V nadpise sa za slovo „strojárskych“ vkladajú slová „a elektrotechnických“.

2. V § 1 ods. 1 sa za slovo „strojárskych“ vkladajú slová „a elektrotechnických“.

3. § 2 ods. 1 sa vypúšťa. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

4. § 3 ods. 1 sa vypúšťa. Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 1, 2 a 3.

5. V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v lehotách určených metodickými pokynmi; ak nie sú v nich lehoty určené, predkladá ju“.

6. § 14 sa vypúšťa.

7. V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová: „pri tých strojoch, pri ktorých ho metodické pokyny určujú, ako aj“.

8. V § 21 ods. 1 písm. b) sa slová „ústredným orgánom nadriadeným dodávateľovi“ nahrádzajú slovami „orgánom hospodárskeho riadenia“.

9. V § 22 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do 15 dní po lehote určenej na rozoslanie rozpisu plánu na príslušný rok“.

10. V § 36 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

11. § 39 sa vypúšťa.

12. V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vo svojom konečnom spresnení“.

13. V § 40 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

14. V § 41 sa vypúšťajú slová „v metodických pokynoch, prípadne v zozname výrobkov vydaných Ministerstvom stavebníctva alebo“.

15. V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „metodické pokyny neurčujú alebo“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Ing. Vodrážka v. r.