Vyhláška č. 679/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov

Čiastka 259/2006
Platnosť od 29.12.2006 do28.02.2009
Účinnosť od 01.01.2007 do28.02.2009
Zrušený 289/2008 Z. z.

679

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 353/1996 Z. z. a vyhlášky č. 735/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. ch) sa na konci pripájajú tieto slová: „v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty“.

2. V § 3 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „v členení podľa sadzieb“.

3. Prílohy č. 2 a 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ján Počiatek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 679/2006 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 55/1994 Z. z.

DENNÝ VÝKAZ OBRATOV PLATITEĽA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Vzor 02

Príloha č. 2 k vyhláške č. 679/2006 Z. z.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 55/1994 Z. z.

MESAČNÝ VÝKAZ OBRATOV PLATITEĽ A DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Vzor 03