Vyhláška č. 28/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb. a vyhlášky č. 107/1981 Zb.

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991

28

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

z 15. decembra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb. a vyhlášky č. 107/1981 Zb.

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb. a vyhlášky č. 107/1981 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V nadpise sa za slovo „strojárskych“ vkladajú slová „a elektrotechnických“.

2. § 1 ods. 1 písm. a) znie:

a) strojárskych a elektrotechnických výrobkov a náhradných dielcov k nim,“.

3. § 3 včítane nadpisu znie:

㤠3

Návrh zmluvy (objednávka) (§ 152 a 165 zákona)

Objednávka, okrem určenia predmetu a času plnenia, obsahuje požiadavku na prvé vybavenie náhradnými dielcami, pokiaľ ho odberateľ uplatňuje.“.

4. § 4 ods. 2 znie:

(2) Pri poddodávkach pre vývozné investičné celky a pre stavby zaradené ako menovité úlohy štátneho plánu, včítane záväzných štátnych zákaziek, pokiaľ sú takto v objednávke označené, je lehota na odmietnutie objednávky naviac 10 dní. Lehoty na vyjadrenie k objednávkam na tieto dodávky sa počítajú odo dňa prijatia objednávky.“.

5. § 4 ods. 4 sa vypúšťa.

6. V § 4 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 4 a vypúšťa sa z neho druhá veta.

7. § 5 sa vypúšťa.

8. V § 6 ods. 2 sa text v zátvorke nahrádza slovami: „alebo príjemca dodávky“ a zátvorka sa vypúšťa.

9. V § 6 ods. 3 sa v poslednej vete vypúšťa slovo „strojárskych“.

10. V § 7 sa vypúšťajú slová: „v plánovacom akte, alebo“.

11. § 9 sa vypúšťa.

12. Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Dodávateľ výrobkov, ktorý je v omeškaní s dodávkou výrobkov určených na predaj občanom a s dodávkou náhradných dielcov určených servisnej organizácii, je povinný zaplatiť odberateľovi za prvý deň omeškania penále vo výške 10 % z ceny nedodaných výrobkov, a ak trvá omeškanie dlhšie ako jeden mesiac, ešte ďalšie penále vo výške 10 % z ceny výrobkov nedodaných ani počas mesiaca po dodacej lehote. Penále, ktoré je dodávateľ povinný zaplatiť za prvý deň omeškania, sa znižuje na 1 % z ceny tých nedodaných výrobkov, ktoré dodal dodávateľ najneskôr do 15 dní po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty.“.

13. § 15 sa vypúšťa.

14. § 16 sa vypúšťa.

15. § 18 ods. 1 znie:

(1) Záručná doba je, pokiaľ v technickej norme nie je určená iná záručná doba, dvanásť mesiacov od splnenia dodávky. Záručná doba pri poddodávkach všetkých stupňov trvá po dobu, po ktorú je odberateľ poddávky povinný plniť svoje záväzky zo zodpovednosti za vady, najdlhšie však 4 roky od splnenia dodávky.“.

16. V § 27 sa vypúšťajú slová „o lehotách na predkladanie objednávok“.

17. V § 34 sa vypúšťajú slová: „o lehotách na predkladanie návrhov zmlúv (objednávok) a“.

18. Za § 34 sa vkladá nová štvrtá A časť, ktorá znie:

Štvrtá A časť

DODÁVKY ORGANIZÁCIÁM VNÚTORNÉHO OBCHODU A SPOTREBNÉHO DRUŽSTEVNÍCTVA

§ 34a

Pre dodávky organizáciám vnútorného obchodu a spotrebného družstevníctva platia ustanovenia vyhlášky, pokiaľ sa v tejto časti neustanovuje inak.

Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení dodávok na vnútorný trh

§ 34b

V záujme prehĺbenia spolupráce medzi výrobnými a obchodnými organizáciami, lepšieho uspokojovania vnútorného trhu, zabezpečenia výroby spotrebného tovaru v potrebnom predstihu a s viacročnou perspektívou a vytvorenia podmienok vo výrobe, uzavierajú organizácie zmluvy o spolupráci podľa § 164 zákona.

§ 34c

Zmluva obsahuje najmä

a) systém, formy a metódy prieskumu spotrebiteľského dopytu tak, aby mohli slúžiť ako podklad pre dlhodobý rozvoj výroby a predaja, pre zostavovanie plánov a pre zabezpečovanie dodávok výrobkov,

b) dojednania o určení záručných podmienok, spôsobe vykonávania záručných opráv a ich vyhodnocovaní,

c) dojednania o propagácii a reklame, zabezpečovaní katalógov a pod.,

d) dojednania o akosti, balení a označovaní výrobkov,

e) kontraktačný poriadok, najmä organizáciu, priebeh a postup pri uzavieraní zmluvy o dodávke výrobkov,

f) dojednanie o tom, že ak sa neskončí kontraktačné konanie uzavretím zmluvy o dodávke výrobkov, uzavrú zúčastnené organizácie túto zmluvu najneskôr do 30 dní po skončení kontraktačného konania pod dohovorenou majetkovou sankciou.“.

19. § 35 ods. 4 sa vypúšťa.


Čl. II

1. Zrušuje sa vyhláška č. 57/1972 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov.

2. Zrušuje sa vyhláška č. 107/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Ing. Vodrážka v. r.