Vyhláška č. 191/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov

Čiastka 70/1998
Platnosť od 19.06.1998 do31.07.2005
Účinnosť od 01.07.1998 do31.07.2005
Zrušený 322/2005 Z. z.

191

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 2. júna 1998

o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


§ 1

(1) Psychická spôsobilosť žiadateľa o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov (ďalej len „žiadateľ“) sa zisťuje psychologickým vyšetrením pred zaradením žiadateľa do výcviku.

(2) Psychologické vyšetrenie žiadateľa vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia (ďalej len „psychológ“).

§ 2

(1) Psychická spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje psychologickým vyšetrením v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.

(2) Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v jeho zdravotnej dokumentácii.

(3) Závery zo psychologického vyšetrenia psychológ zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa a do dokladu o psychologickom vyšetrení žiadateľa o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Ľubomír Javorský v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 191/1998 Z. z.

Kritériá na zisťovanie psychickej spôsobilosti žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov

I. Pedagogicko-psychická spôsobilosť

1. Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme populačného priemeru.

2. Osobné charakteristiky:

– schopnosť pozitívnej (konštruktívnej) komunikácie s ľuďmi,

– primerané organizačné schopnosti,

– odolnosť voči záťaži a primeraná frustračná tolerancia všeobecne,

– schopnosť empatie ku klientovi a primeraná anticipácia správania klienta,

– primerané asertívne správanie.

II. Dopravno-psychická spôsobilosť

1. Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme populačného priemeru.

2. Dispozície najmenej v pásme priemeru:

– pozornosť v záťaži,

– senzomotorická reaktivita a koordinácia,

– rozhodovacie procesy,

– krátkodobá pamäť,

– priestorová orientácia.

3. Osobnostné charakteristiky:

– zrelosť osobnosti s rozvinutými vyššími citmi,

– primeraná úroveň racionálnej regulácie správania,

– primeraná úroveň sebahodnotenia,

– dobrá schopnosť prispôsobivosti a konštruktívneho sebapresadzovania sa,

– zvládanie zložitých sociálnych situácií.

III. Kontraindikácie psychickej spôsobilosti

1. Všeobecná úroveň intelektu pod pásmom populačného priemeru.

2. Dispozície pod pásmom priemeru:

– pozornosť v záťaži,

– senzomotorická reaktivita a koordinácia,

– rozhodovacie procesy,

– krátkodobá pamäť,

– priestorová orientácia.

3. Osobnostné charakteristiky:

– nezrelosť osobnosti,

– znížená úroveň racionálnej regulácie správania,

– neprimeraná úroveň prestížno-súťaživej orientácie,

– zvýšená pohotovosť k agresívnemu reagovaniu,

– rizikové správanie v záťažových situáciách (napr. impulzivita, explozivita, úzkostné reagovanie),

– sklon k maladaptívnemu správaniu (napr. hostilita, podozrievavosť, vzťahovačnosť),

– neprimerané sebahodnotenie,

– neurotická symptomatológia.

4. Podpriemerná úroveň špecifického okruhu vedomostí:

– právne vedomie,

– motoristické informácie,

– technická orientácia,

– úroveň pedagogických zručností.

5. Anamnestické údaje:

– trestná činnosť,

– problémy v procese socializácie,

– vodičská prax (počet najazdených kilometrov, nehody a pod.),

– zdravotné postihnutia a choroby,

– škodlivé užívanie psychoaktívnych látok,

– úrazy.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 191/1998 Z. z.

Vzor 02