Vyhláška č. 30/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991

30

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

z 15. decembra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a na dodávky kovového odpadu národným podnikom Zberné suroviny“.

2. § 2 ods. 2 sa vypúšťa včítane poznámky č. 1. Súčasne sa doterajšie odseky 3 a 4 označujú ako odseky č. 2 a 3.

3. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

4. V § 3 ods. 1 sa slová „prípadne na tlačivách poskytnutých dodávateľom“ nahrádzajú slovami „pokiaľ nedohodol s dodávateľom inak“.

5. § 3 ods. 2 znie:

(2) V objednávke uvádza odberateľ svoju potrebu jedného druhu výrobku v jednej akosti a rozmere pre jedno miesto určenia a spravidla na jeden kalendárny štvrťrok. Pri objednávkach predkladaných odbytovej organizácii možno na jednu objednávku uviesť aj rôzne akosti a rozmery. Objednávku predkladá odberateľ dodávateľovi najneskôr v lehote uvedenej v prílohe č. 1 tejto vyhlášky. Lehoty uvedené v prílohe č. 1 nemožno predĺžiť jednostranným vyhlásením. Predkladanie objednávok odbytovej organizácii na výrobky špecifikované v prílohe č. 2 nie je časovo obmedzené.“.

6. V § 3 ods. 3 v prvej odrážke sa vypúšťajú slová „nadriadeného stredného článku riadenia a ústredného orgánu“.

7. § 4 sa vypúšťa.

8. V § 7 ods. 1 sa odkaz na „§ 201 ods. 3“ zákona mení na „§ 201 ods. 5“ zákona.

9. V § 8 ods. 1 sa v poslednej vete vkladajú za slová „číslo zmluvy a“ nové slová „podľa možnosti aj číslo“.

10. V § 8 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

11. Poznámka č. 4 k § 14 ods. 3 znie:

4) ČSN 44 1812 Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metódy odberu a príprava vzoriek pre chemický rozbor a určenie obsahu vlhkosti.“.

12. V § 16 sa vypúšťajú v prvej vete slová „národným podnikom Východoslovenské železiarne Košice“ a celá druhá veta.

13. V § 20 sa vypúšťajú odseky 1, 2 a 3. Doterajšie odseky 4, 5, 6, 7 a 8 sa označujú ako odseky 1, 2, 3, 4 a 5.

14. V § 20 ods. 4 v prvej vete sa slová „Určené organizácie“ nahrádzajú slovami „Organizácie oprávnené na výkup a dodávky kovového odpadu (ďalej len „oprávnené organizácie“).

15. V § 20, 22, 23, 25, 26 sa slová „určených“, „určené“, „určenej“, „určená“, „určenými“ nahrádzajú slovami „oprávnených“, „oprávnené“, „oprávnenej“, „oprávnená“, „oprávnenými“.

16. V § 20 a 26 sa slovo „šrot“ nahrádza slovom „odpad“.

17. V § 24 ods. 4 poznámka č. 7 znie:

7) Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 4/1986 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.“.

18. V § 24 ods. 5 sa poznámka č. 8 dopĺňa slovami „oceľový a liatinový odpad“.

19. § 27 ods. 5 znie:

(5) U veľkých spotrebiteľov s ročným odberom prevyšujúcim 100 000 ton kovového odpadu môže dodávateľ ustanoviť svojho stáleho zástupcu, ktorý má funkciu výstupnej technickej kontroly; za jeho účasti sa zisťujú vady dodávok kovového odpadu dodaného niektorou oprávnenou organizáciou. Títo spotrebitelia sú povinní vytvoriť podmienky pre riadny výkon stáleho zástupcu. Podrobnosti o výkone tejto funkcie organizácie dohodnú.“.

20. Príloha vyhlášky č. 82/1977 Zb. sa zrušuje a nahrádza sa Prílohou č. 1 vyhlášky č. 30/1990 Zb., ktorej znenie sa pripája.

21. Dopĺňa sa nová Príloha č. 2 vyhlášky č. 30/1990 Zb., ktorej znenie sa pripája.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Ing. Vodrážka v. r.


Příloha 01

Príloha č. 1 vyhlášky č. 30/1990 Zb.

Příloha 01

Příloha 02

Príloha č. 2 vyhlášky č. 30/1990 Zb.

Zoznam výrobkov objednávaných bez lehôt (priebežne) v odbytovej organizácii Ferona1)
Odbor podľa JKPOV Druh výrobku Poznámka
132 11 Oceľové tyče jemné s kruhovým prierezom do priemeru 32 mm Výrobky odborov JKPOV 132 až 134 sa dodávajú vo výrobných dĺžkach, obvyklých akostiach ocele, v prírodnom alebo normalizačné žíhanom stave materiálu2)
132 2 Oceľové tyče jemné ploché
Oceľové tyče jemné s prierezom L
132 31 rovnoramenného L do 45 x 45 mm
132 32 nerovnoramenného L do 56 x 36 mm
132 8 Oceľové tyče pre výstuž do betónu (betonárska oceľ)
133 11 Oceľové tyče stredné s kruhovým prierezom s priemerom nad 32 mm pod 100 mm
133 2 Oceľové tyče stredné ploché
Oceľové tyče stredné s prierezom L
133 31 rovnoramenného L 50 x 50 až 110 x 110 mm
133 32 nerovnoramenného L 60 x 40 až 140 x 90 mm
133 5 Pásová oceľ valcovaná za tepla vo zvitkoch
133 8 Oceľové tyče stredné s prierezom I a U do 160 mm
133 92 Banské koľajnice
134 11 Oceľové tyče hrubé s kruhovým prierezom s priemerom od 100 do 210 mm
134 3 Oceľové tyče hrubé s prierezom L
134 8 Oceľové tyče hrubé s prierezom I a U nad 160 mm
138 1 Hladké pozinkované plechy v tabuliach
138 6 Pocínované plechy v tabuliach
143 2 Závitové zvárané oceľové rúrky Dodávajú sa vo výrobných dĺžkach
151 4 Pásová oceľ valcovaná za studená, klasická obalová
Hrubé skrutky
309 001 so šesťhrannou hlavou
309 003 so šesťhrannou hlavou
so závitom k hlave
311 1011 Hrubé korunové matice
311 13 Hrubé šesťhranné matice
311 21 Oceľové podložky
314 110 Stavebné klince

1) Týka sa objednávok, ktorých objem dosahuje maximálne horné množstvové pásmo „b“ podľa cenníka OPS 22/5/89. Objednávky s vyšším objemom treba predkladať
v lehotách podľa prílohy č. 1.
2) Ide o stav materiálu podľa príslušných technických noriem, ktorý sa vyjadruje v číselnej značke materiálu prvou doplnkovou číslicou 0 a 1.