25

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 16. januára 1998,

ktorou sa vykonáva zákon o súkromných bezpečnostných službách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 6, § 14, § 16 ods. 3, § 32 ods. 7, § 34 ods. 6, § 40 ods. 5, § 44 ods. 3, § 47 ods. 2, § 53 ods. 2 a § 78 ods. 4 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Kvalifikačná skúška (k § 10 ods. 6 zákona)

§ 1

Náklady na kvalifikačnú skúšku

Paušálna výška nákladov na kvalifikačnú skúšku je 2 000 Sk. Uhrádza sa na osobitný účet ministerstva najneskôr ku dňu konania kvalifikačnej skúšky.

§ 2

Termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky

Termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku (ďalej len „uchádzač“) najmenej 30 dní pred jej konaním; ministerstvo súčasne zašle uchádzačovi obsahové zameranie kvalifikačnej skúšky so zoznamom študijnej literatúry.

§ 3

Rozhodovanie skúšobnej komisie

Skúšobná komisia sa uznáša väčšinou hlasov.

§ 4

Priebeh kvalifikačnej skúšky

(1) Kvalifikačná skúška sa vykonáva ústne.

(2) Uchádzač o kvalifikačnú skúšku si vyberá dve skúšobné otázky; na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Ústna skúška môže trvať najdlhšie 30 minút.

(3) Vedomosti sa hodnotia takto:

a) vyhovel, ak preukázal odborné vedomosti v potreb-nom rozsahu,

b) nevyhovel, ak nepreukázal odborné vedomosti v potrebnom rozsahu.

(4) Skúšobná komisia vypracuje o priebehu kvalifikačnej skúšky protokol, v ktorom uvedie titul, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu uchádzača a výsledok kvalifikačnej skúšky.

§ 5

Opravná kvalifikačná skúška

O opravnej kvalifikačnej skúške platia primerane ustanovenia § 1, 3, 4, 6 a 7.

§ 6

Neúčasť na kvalifikačnej skúške

(1) Uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku, ktorý sa na skúšku nemohol dostaviť zo závažných dôvodov a tieto doložil alebo svoju neúčasť riadne ospravedlnil, určí ministerstvo náhradný termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky, a to najmenej 30 dní pred jej konaním.

(2) Uchádzač o kvalifikačnú skúšku, ktorý sa na skúšku nedostavil bez riadneho a včasného ospravedlnenia, môže vykonať kvalifikačnú skúšku iba na základe novej prihlášky.

Vzory žiadostí a dokladov a podmienky vyobrazenia a označovania rovnošiat

§ 7 (k § 14 zákona)

Vzor žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnych služieb alebo detektívnych služieb (ďalej len „bezpečnostné služby“) je uvedený v prílohe č. 1.

§ 8 (k § 14 a § 53 ods. 2 zákona)

Farebné vyobrazenie rovnošaty musí obsahovať pohľad na rovnošatu z prednej strany, z obidvoch bočných strán a zo zadnej strany na kontrastnom pozadí; vyobrazenie musí mať minimálny rozmer 9 x 13 cm. Ak má rovnošata rôzne obmeny, napríklad letná, zimná a podobne, farebné vyobrazenie musí obsahovať všetky možné obmeny.

§ 9 (k § 16 ods. 3 zákona)

Vzory licencií sú uvedené v prílohách č. 2 až 7.

§ 10 (k § 34 ods. 6 zákona)

(1) Identifikačný preukaz je tlačivo s rozmermi 99 x 68 mm, ktoré je po vyplnení ustanovených údajov a nalepení fotografie zatavené v priehľadnej termoplastickej fólii. Identifikačný preukaz obsahuje obchodný názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá preukaz vydala, jej sídlo, druh služby, číslo licencie, priezvisko a meno držiteľa, dátum vystavenia, odtlačok pečiatky a podpis. Fotografia je zhotovená na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3 x 3,5 cm a zobrazuje skutočnú podobu občana v trojštvrťovom profile. Vzor identifikačného preukazu je uvedený v prílohe č. 8.

(2) Vzor rovnošatového znaku, ktorým sa označuje, že ide o súkromnú bezpečnostnú službu, je uvedený v prílohe č. 9.

(3) Rovnošatový znak je elipsovitého tvaru s pozdĺžnou osou minimálne 7 cm a maximálne 9 cm a zvislou osou minimálne 5 cm a maximálne 6 cm. Na okraji rovnošatového znaku je po celom obvode farebne oddelený pás, v ktorého hornej časti je nápis SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA. V strede rovnošatového znaku je veľkými písmenami zobrazená skratka SBS, pod ktorou môže byť uvedený názov súkromnej bezpečnostnej služby. Názov súkromnej bezpečnostnej služby nemôže byť napísaný väčšími písmenami ako skratka SBS. Nápisy musia byť v kontrastnom odlíšení od podkladu.

(4) Rovnošatový znak uvedený v odseku 2 musí byť

a) viditeľne umiestnený na ľavej strane rovnošaty v oblasti pŕs,

b) v kontrastnom vyhotovení k rovnošate,

c) určenej veľkosti.

Skúšky odbornej spôsobilosti osôb, ktoré majú byť poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania (k § 32 ods. 7 zákona)

§ 11

Prihláška na skúšku

(1) Akreditovaná osoba žiadajúca o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti zamestnancov bezpečnostných služieb zašle ministerstvu hromadnú prihlášku na skúšku. Prihláška obsahuje

a) zoznam osôb, ktoré sa prihlásili na skúšku, s uvedením mena, priezviska, titulu, rodného priezviska, dátumu a miesta narodenia, rodného čísla a miesta trvalého pobytu,

b) čas a miesto konania kurzu odbornej prípravy,

c) miesto konania skúšky.

(2) Poradie žiadosti o vykonanie skúšky sa určuje dňom, keď bola žiadosť doručená ministerstvu.

§ 12

Vykonanie skúšky

(1) Skúška má dve časti, písomný test a ústnu skúšku. Obidve časti skúšky sa konajú v jednom dni. Predpokladom absolvovania ústnej skúšky je úspešné zvládnutie písomného testu.

(2) Pred začatím každej časti skúšky overí skúšobná komisia totožnosť skúšanej osoby, či absolvovala odbornú prípravu a poučí ju o spôsobe vykonania skúšky.

§ 13

Písomný test

Písomný test obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých jedna je správna. Čas na vypracovanie testu je 40 minút. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie testu je potrebné získať najmenej 80 % bodov z maximálneho počtu bodov.

§ 14

Ústna skúška

(1) Ústna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Na ústnu skúšku si skúšaný vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Ústna skúška môže trvať najdlhšie 30 minút.

(2) Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých skúšajúcich schvaľuje skúšobná komisia hlasovaním; uznáša sa väčšinou hlasov.

§ 15

Hodnotenie skúšky

(1) Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal najmenej 80 % bodov z písomného testu a pri ústnej skúške preukázal odborné vedomosti.

(2) Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky.

§ 16

Preukaz odbornej spôsobilosti

Preukaz odbornej spôsobilosti je tlačivo s rozmermi 99 x 68 mm. Vzor preukazu odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 10.

§ 17

Opravná skúška

(1) Ak uchádzač nevyhovie na skúške, môže vykonať opravnú skúšku najskôr po uplynutí troch mesiacov od konania skúšky.

(2) Ak uchádzač nevyhovie ani na druhej opravnej skúške, možno mu povoliť ďalšiu skúšku po opakovanom absolvovaní kurzu odbornej prípravy.

(3) Na podanie prihlášky na opravnú skúšku platí primerane § 11.

§ 18

Odborná príprava

(1) Akreditovaná osoba zabezpečí odbornú prípravu najmenej v tomto rozsahu:

a) základy o práve Slovenskej republiky 4 hodiny

b) Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny

c) právne predpisy v oblasti súkromných bezpečnostných služieb 4 hodiny

d) základy trestného práva a kriminalistiky 8 hodín

e) zákon o priestupkoch a správny poriadok 4 hodiny

f) zákon o Policajnom zbore, zákon o obecnej polícii, zákon o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky a zákon o Vojenskej polícii 4 hodiny

g) zdravotnícka príprava 6 hodín

h) zásahy proti páchateľom, právne a taktické aspekty pri vykonávaní zásahov 6 hodín

i) požiarna príprava 2 hodiny.

(2) Odbornú prípravu vykonáva,

a) ak ide o predmety uvedené v odseku 1 písm. a) až f) a písm. h), iba osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo bezpečnostné služby s päťročnou praxou v týchto odboroch,

b) ak ide o predmety uvedené v odseku 1 písm. g), iba zdravotnícky inštruktor Slovenského červeného kríža alebo absolvent lekárskej fakulty,

c) ak ide o predmety uvedené v odseku 1 písm. i), iba technik Zboru požiarnej ochrany s desaťročnou praxou v tomto odbore.

(3) O skončení kurzu sa absolventovi vydá potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Evidencie vedené bezpečnostnými službami

§ 19

Evidencia objednávok a zmlúv (k § 40 ods. 5 zákona)

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v evidencii objednávok a zmlúv vedie

a) číslo objednávky,

b) zmluvu a pri detektívnej službe aj záverečnú správu o plnení objednávky,

c) druh služby a dátum poskytovania služby,

d) meno, priezvisko a číslo identifikačného preukazu zamestnanca, ktorý plnil objednávku,

e) druh a identifikačné čísla vecných bezpečnostných prostriedkov alebo iných technických prostriedkov používaných pri plnení objednávky.

§ 20

Evidencia osôb [k § 44 ods. 1 písm. b) a § 47 ods. 1 písm. c) zákona]

(1) Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby vedie v samostatnej evidencii osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania najmä tieto údaje:

a) meno, priezvisko, titul, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, dátum prijatia do pracovného pomeru, miesto výkonu práce dojednané v pracovnej zmluve, dátum a dôvod skončenia pracovného pomeru,

b) číslo preukazu odbornej spôsobilosti,

c) číslo identifikačného preukazu zamestnanca; rovnaké číslo nesmie byť pridelené inej osobe (zamestnancovi) poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania.

(2) Evidencia osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je vedená po celú dobu činnosti bezpečnostnej služby. Osoba, ktorá skončila pracovný pomer v bezpečnostnej službe, je vedená v evidencii osôb týchto služieb ešte po dobu päť rokov.

§ 21

Evidencia používaných vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov [k § 44 ods. 1 písm. c) a § 47 ods. 1 písm. d) zákona]

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby vedie v evidencii používaných vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov najmä

a) jednotlivé druhy vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov určených na plnenie úloh fyzickej ochrany alebo pátrania,

b) dátum zaobstarania každého z týchto prostriedkov, dátum skončenia jeho používania; v prípade predaja alebo darovania (ďalej len „prevod“) dátum prevodu, meno, priezvisko, titul, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo a obchodné meno právnickej osoby, na ktorú bol prostriedok prevedený,

c) identifikačné číslo vecného bezpečnostného prostriedku a iného technického prostriedku, ktoré musí byť nezmazateľne vyznačené (napríklad vyryté, vypálené, vyleptané, navarené, vyrazené) na tomto prostriedku,

d) číslo identifikačného preukazu zamestnanca povereného výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorému bol vecný bezpečnostný prostriedok alebo iný technický prostriedok pridelený na používanie, dátum a čas jeho pridelenia a vrátenia.

§ 22

Evidencia služieb [k § 44 ods. 1 písm. d) zákona]

Prevádzkovateľ strážnej služby vedie v evidencii služieb najmä tieto údaje:

a) dátum služby, druh služby, časové vymedzenie služby,

b) miesto výkonu služby (označenie objektu, stanovište),

c) meno, priezvisko, titul a číslo identifikačného preukazu zamestnanca povereného výkonom fyzickej ochrany,

d) druh a identifikačné čísla vecných bezpečnostných prostriedkov alebo iných technických prostriedkov pridelených na zabezpečenie výkonu služby.

§ 23

Evidencia zásahov proti narušiteľovi chránených záujmov [k § 44 ods. 1 písm. e) a § 47 ods. 1 písm. e) zákona]

(1) Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby vedie evidenciu zásahov a v nej najmä tieto údaje:

a) dátum služby a druh služby členenej podľa § 3 písm. a) a b) zákona,

b) presný čas a dôvod zásahu,

c) meno, priezvisko, titul a číslo identifikačného preukazu zamestnanca povereného výkonom fyzickej ochrany, ktorý zásah vykonal alebo sa na ňom zúčastnil,

d) vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky použité pri zásahu a ich identifikačné čísla,

e) meno, priezvisko, titul a rodné číslo osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ak táto osoba bola zistená,

f) výsledok zásahu,

g) dátum a čas oznámenia zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru; číslo identifikačného preukazu zamestnanca povereného výkonom fyzickej ochrany, ktorý zásah oznámil.

(2) O zásahu, pri ktorom boli použité vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky, prípadne pri ktorom došlo k poraneniu osoby, musí zakročujúci zamestnanec vyhotoviť a vlastnoručne podpísať záznam, v ktorom uvedie priebeh zásahu a všetky skutočnosti ustanovené v odseku 1.

§ 24

Spoločné ustanovenie

Evidencie podľa § 19 až 23 sa vedú v knihách, z ktorých nemožno vyberať listy, vkladať do nich nové listy a jednotlivé strany sú v nich očíslované.

Akreditácia (k § 78 ods. 4 zákona)

§ 25

Žiadosť o udelenie akreditácie

(1) Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie,

b) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu riaditeľa školiaceho zariadenia,

c) dátum začatia vykonávania odbornej prípravy,

d) dátum skončenia vykonávania odbornej prípravy, ak žiadateľ mieni vykonávať túto činnosť po dobu určitú,

e) miesto vykonávania odbornej prípravy,

f) kapacitu školiaceho zariadenia a výšku poplatkov za jednu osobu.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 je potrebné pripojiť

a) doklad osvedčujúci jeho užívacie právo k stavbe, v ktorej sa má vykonávať odborná príprava,

b) záväzný prísľub osôb (§ 18 ods. 2), ktoré budú vykonávať odbornú prípravu,

c) koncepciu odbornej prípravy a učebný plán,

d) doklad o zaplatení správneho poplatku.1)

§ 26

Akreditačná komisia

(1) Ministerstvo na vykonanie akreditačného konania vymenúva akreditačnú komisiu.

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba žiadajúca o udelenie akreditácie odôvodní pri akreditačnom konaní predloženú koncepciu odbornej prípravy a učebných plánov.

(3) Akreditačná komisia rozhoduje o stanovisku k udeleniu akreditácie tajným hlasovaním. Na schválenie stanoviska je potrebný súhlas väčšiny členov komisie.


§ 27

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Gustáv Krajči v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostných služieb

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. F S

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. P S

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby č. F D

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby č. P D

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Licencia na prevádzkovanie vlastnej ochrany č. F V

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Licencia na prevádzkovanie vlastnej ochrany č. P V

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Vzor identifikačného preuzkazu strážnej služby / detektívnej služby

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Vzor rovnošatového znaku

Vzor 09-1

Vzor 09-2

Vzor 09-3

Príloha č. 10 k vyhláške č. 25/1998 Z. z.

Preukaz odbornej spôsobilosti

Vzor 10

Poznámky pod čiarou

1) Položka 111a bod 2 prílohy k zákonu č. 1/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.