Vyhláška č. 107/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb.

Čiastka 32/1981
Platnosť od 05.12.1981 do31.03.1990
Účinnosť od 01.01.1982 do31.03.1990
Zrušený 28/1990 Zb.

107

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu

z 30. októbra 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb.

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva, Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu po dohode so zúčastnenými ministerstvami ustanovujú podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva č. 135/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov, v znení vyhlášky č. 57/1972 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 písm. a) znie:

a) strojárskych výrobkov a náhradných dielcov k nim,“.

2. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Náhradné dielce

(1) Dodávateľ je povinný na včas predložený návrh odberateľa uzavrieť zmluvu o dodávke nevyhnutných náhradných dielcov v zodpovedajúcom množstve a sortimente k výrobkom, ktoré dodal.

(2) Za účelom uvedeným v odseku 1 organizácie spravidla uzavierajú zmluvu o príprave dodávok.

(3) Povinnosť dodávať náhradné dielce trvá po čas, po ktorý je obvyklé a účelné výrobky opravovať; ak tento čas nie je určený alebo dohodnutý, trvá táto povinnosť 10 rokov od skončenia výroby výrobku, pre ktorý sú náhradné dielce určené.

(4) Povinnosť podľa odseku 1 môže dodávateľ splniť aj tak, že zabezpečí dodávky náhradných dielcov prostredníctvom iného dodávateľa.

(5) Dovozný gestor1) nie je povinný uzavrieť zmluvu o dodávke náhradných dielcov, pokiaľ nebude uvoľnené devízové krytie na úhradu nákladov v zahraničí,2) bez vynaloženia ktorých nemožno dodávku náhradných dielcov uskutočniť.

3. Ustanovenie § 34f ods. 2 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.


Minister hutníctva a ťažkého strojárstva ČSSR:

Ing. Saul v. r.

Minister všeobecného strojárstva ČSSR:

Ing. Bahyl v. r.

Minister elektrotechnického priemyslu ČSSR:

Prof. Ing. Kubát DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 239 Hospodárskeho zákonníka.

2) § 14 ods. 1 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve. § 21 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve. § 23 ods. 3 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.