Vyhláška č. 55/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou

Čiastka 16/1994
Platnosť od 21.03.1994 do28.02.2009
Účinnosť od 01.10.2008 do28.02.2009
Zrušený 289/2008 Z. z.

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 22. februára 1994

o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Daňový subjekt1), ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (ďalej len „subjekt“), používa od 1. januára 1995 na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou2) (ďalej len „pokladnica“), a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade v hotovosti. Uvedené sa nevzťahuje na subjekt, ktorý má v obchodnom registri vyznačený vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu.

(2) Subjekt môže používať len typ pokladnice, na ktorý bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky.

(3) Subjekt pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb vydáva kupujúcemu doklad vyhotovený pokladnicou, ktorého kópia sa uchováva na kontrolnej páske v pokladnici, s výnimkou evidencie podľa § 3 ods. 10.

(4) Subjekty, ktoré vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení3a) a predávajú tovar alebo poskytujú služby v tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú pokladnicu. Podľa dohody účastníkov združenia sa spoločná pokladnica zaregistruje na jedného účastníka združenia.

(5) Ak sa podľa osobitného predpisu3b) zaokrúhľuje celková suma platenej ceny, rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia sa neeviduje v pokladnici, ak sa tak subjekt rozhodne.

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) tovarom tovar vyrobený, upravený, nakúpený alebo prevzatý subjektom a ním následne predávaný v spotrebiteľskej úprave,

b) pokladnicou elektronické registračné alebo elektronické registračné váhové zariadenie vybavené tlačiarňou, určené na výpočet a registráciu číselných údajov zadaných klávesnicou alebo pomocou elektronických čítačov čiarkového kódu, alebo magnetických kariet, alebo iným spôsobom,

c) úhradou v hotovosti príjem peňazí v hotovosti, a to bankoviek a mincí platnej meny; za úhradu v hotovosti sa nepovažuje úhrada pohľadávky a úhrada dobierky,

d) daňovým kódom pokladnice kód pridelený príslušným daňovým úradom zápisom do knihy pokladnice pred jej uvedením do prevádzky; pokladnicu uvádza do prevádzky servisný technik. Ak dôjde u subjektu k zmene miestnej príslušnosti, dovtedy príslušný daňový úrad zruší daňový kód pokladnice a nový daňový kód pokladnice pridelí ten daňový úrad, ktorý sa stal miestne príslušným. Pri vyradení pokladnice z majetku subjekt požiada daňový úrad o zrušenie daňového kódu najneskôr do desiatich kalendárnych dní odo dňa jej vyradenia,

e) dňom uvedenia pokladnice do prevádzky dátum uvedenia pokladnice do prevádzky, ktorý zapíše servisný technik do knihy pokladnice v časti Údaje o pokladnici,

f) čistým obratom rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom,

g) hrubým obratom kumulovaný súčet kladných hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici,

h) záporným obratom kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek nablokovaných v pokladnici,

ch) daňovým identifikačným číslom subjektu prevádzkujúceho pokladnicu číslo uvedené v osvedčení o registrácii,3c)

i) identifikačným číslom pre daň subjektu prevádzkujúceho pokladnicu číslo uvedené v osvedčení o registrácii,3d)

j) dokladom vyhotoveným pokladnicou doklad, ktorý obsahuje najmenej tieto údaje:

1. daňový kód pokladnice,

2. daňové identifikačné číslo,3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

3. poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,

4. dátum vystavenia dokladu,

5. názov a množstvo tovaru alebo rozsah služby,

6. cenu tovaru alebo služby,

7. identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

8. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne subjektu, ktorý dodáva tovar alebo poskytuje službu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

9. základ dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

10. sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

11. výšku dane spolu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

12. celkovú cenu,

k) kontrolnou páskou páska, na ktorú sa nezávisle od obsluhy zaznamenáva každý tlačový výstup a každý úkon obsluhy alebo servisného technika a ktorej kópia sa uchováva v pokladnici,

l) službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností,4) pričom pokladnica sa používa len pri týchto službách:

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu

52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

56.10.1 Jedálne

56.10.9 Ostatné účelové stravovanie

56.21 Dodávka jedál

56.29 Ostatné jedálenské služby

56.30 Služby pohostinstiev

74.20 Fotografické činnosti

77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

93.11 Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk

93.13 Fitnescentrá

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.02 Kadernícke a kozmetické služby

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov,

m) poskytovaním služieb poskytovanie služieb, ktoré sa vykonávajú na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť,5) s výnimkou služieb poskytovaných

1. držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S,

2. vo vysokohorských zariadeniach bez priameho napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,

3. v rámci odbornej výučby žiakov,

4. prostredníctvom automatov,

n) knihou pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá obsahuje identifikačné údaje a servisné záznamy, je nerozoberateľná, umiestnená na predajnom mieste spolu s pokladnicou a môže obsahovať aj výkazy denných a mesačných obratov,

o) výkazmi denných a mesačných obratov výkazy, do ktorých sa zaznamenávajú denné a mesačné obraty z pásky dennej a mesačnej uzávierky a do ktorých sa pripevňujú pásky dennej a mesačnej uzávierky. Výkazy denných a mesačných obratov môžu byť súčasťou knihy pokladnice, ale môžu sa viesť aj samostatne ako rozoberateľné listy so vzostupne číslovanými stranami. Ak sa výkazy vedú samostatne, nemusia byť na predajnom mieste spolu s pokladnicou, avšak na požiadanie kontrolného orgánu ich subjekt predloží v určenom termíne,

p) páskou dennej a mesačnej uzávierky páska, na ktorú sa zaznamenávajú údaje dennej a mesačnej uzávierky a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výkazu,

r) predajným miestom miesto, kde sa tovar predáva alebo služba poskytuje za úhradu v hotovosti,

s) názvom tovaru pomenovanie predávaného tovaru, ktoré dostatočne vyjadruje vecný obsah tovaru, je spravidla vyjadrené podstatným menom, ku ktorému sa môžu pripojiť ďalšie slová vyjadrujúce najmä vlastnosti tovaru; názvom tovaru je aj jeho skrátený názov, z ktorého je zrejmá identifikácia predávaného tovaru,

t) predajom tovaru predaj, ktorý sa vykonáva na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť,5) s výnimkou predaja

1. cenín, lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej a periodickej tlače,

2. pamätných a príležitostných mincí v bankách a na filatelistických a numizmatických burzách,

3. tovaru prostredníctvom automatov,

4. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovanými službami pošty,

5. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb v prostriedkoch železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy,

6. tovaru držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP-S,

7. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,

8. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez priameho napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,

9. tovaru vyrobeného v rámci odbornej výučby žiakov,

u) servisnou organizáciou pre pokladnice organizácia, ktorá má uzavretú platnú zmluvu o vykonávaní servisu s dovozcom, výrobcom alebo s distribútorom pokladníc, na ktoré bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky, je vybavená potrebnou servisnou dokumentáciou a náhradnými dielcami potrebnými na zabezpečenie servisného zásahu do piatich rokov pozáručného servisu a má schopnosť servisného zásahu do 36 hodín od nahlásenia poruchy.

§ 3

(1) Subjekt vedie evidenciu tržieb na základe dennej a mesačnej uzávierky vyhotovenej pokladnicou prostredníctvom denného a mesačného výkazu obratov (ďalej len „výkaz“) osobitne za každú pokladnicu.

(2) Súčasťou výkazu je páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou, ktorá pre platiteľa dane z pridanej hodnoty obsahuje najmenej tieto údaje:

a) daňový kód pokladnice,

b) identifikačné číslo pre daň,3d)

c) priebežný počet vydaných zostáv dennej uzávierky,

d) dátum vyhotovenia,

e) poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,

f) kumulovaný súčet hrubého obratu,

g) kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý pozostáva zo súčtu storno položiek, zliav a záporných položiek,

h) kumulovaný súčet čistého obratu,

ch) denný a mesačný súčet čistého obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty,

i) denný a mesačný súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb.

(3) Pre subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 okrem údajov podľa odseku 2 písm. b) a i) a daňové identifikačné číslo.3c)

(4) Dennú uzávierku vyhotovuje subjekt len za tie dni, v ktorých mal príjem; v prípade nočných a nepretržitých prevádzok subjekt vyhotovuje dennú uzávierku po skončení alebo po striedaní zmien. Mesačnú uzávierku vyhotovuje subjekt raz za mesiac, a to najneskôr k prvému dňu nasledujúceho mesiaca. K tomuto dňu subjekt do výkazu pripevní pásky denných uzávierok a pásku mesačnej uzávierky. Po vyhotovení uzávierky k 31. decembru príslušného roku môže subjekt pokračovať v evidencii tržieb na pokladnici bez vynulovania kumulatívnych obratov (grandtotálov) alebo po vynulovaní kumulatívnych obratov (grandtotálov), ktoré môže vykonať len servisný technik; tento úkon zaznačí v knihe pokladnice v časti Servisný záznam.

(5) Vo výkaze subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, zaznamenáva najmenej údaje uvedené v odseku 2.

(6) Subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, zaznamenáva vo výkaze najmenej údaje uvedené v odseku 3.

(7) Vzory knihy pokladnice a výkazov sú uvedené v prílohách č. 1 až 4, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.

(8) Kniha pokladnice a výkaz sa uchovávajú po dobu desiatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom boli vyhotovené; kontrolná páska sa uchováva po dobu troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bola vyhotovená.

(9) Pokladničné siete sa budú posudzovať individuálne, pričom súčasťou certifikátu budú podmienky, ktoré musí používateľ pokladničnej siete dodržať a podľa ktorých sa tieto siete certifikovali.

(10) Údaje kontrolnej pásky sa môžu uchovávať aj na elektronickom nosiči dát, ktorým je len streamer, magneticko-optický disk, optický disk CD ROM. Na požiadanie kontrolného orgánu subjekt z archívneho média vytlačí kontrolnú pásku za ľubovoľný časový úsek predaja po dobu troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bola vyhotovená.

(11) Stornovaný doklad subjekt pripojí k páske dennej uzávierky a dôvod stornovania vyznačí na stornovanom doklade.

§ 3a

(1) Ak nemožno použiť pokladnicu pre prerušenie dodávky elektrickej energie alebo pre iný závažný dôvod bez zavinenia subjektu, subjekt túto skutočnosť ihneď zaznamená v knihe pokladnice. Po skončení dôvodov, pre ktoré sa pokladnica nemohla používať, subjekt túto skutočnosť ihneď zaznamená v knihe pokladnice.

(2) V prípade poruchy pokladnice subjekt zaznamená v knihe pokladnice okrem skutočností uvedených v odseku 1 aj dátum a hodinu nahlásenia poruchy servisnej organizácii. Poruchu pokladnice nahlási servisnej organizácii bez zbytočného odkladu.

(3) Záznamy podľa odsekov 1 a 2 zaznamená subjekt v knihe pokladnice v časti Servisný záznam v dolnej časti stĺpca Záznam daňových orgánov.

§ 3b

(1) Subjekt, ktorý dočasne nemôže použiť pokladnicu z dôvodov uvedených v § 3a, môže použiť

a) vlastnú náhradnú pokladnicu, na ktorú bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky, ktorej bol pridelený daňový kód pokladnice a ktorá nemá určené stále miesto prevádzky,

b) náhradnú pokladnicu, na ktorú bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky, ktorej bol pridelený daňový kód pokladnice a ktorú poskytne servisná organizácia.

(2) Subjekt zaznačí v knihe pokladnice tej pokladnice, ktorá je mimo prevádzky, obdobie dočasného použitia náhradnej pokladnice (vlastnej alebo poskytnutej od servisnej organizácie) podľa § 3a ods. 3.

(3) Servisná organizácia zaznačí v knihe pokladnice podľa § 3a ods. 3 obdobie, na ktoré bola náhradná pokladnica poskytnutá, a subjekt, ktorému sa dočasne poskytla, samostatne za každé zapožičanie.

(4) Páska dennej uzávierky vyhotovená náhradnou pokladnicou sa pripevní do denného výkazu pokladnice, ktorú dočasne nemožno použiť. Pri vypĺňaní denného výkazu sa pred číslo dennej uzávierky uvedie písmeno N.

(5) Od okamihu, keď nemožno z dôvodov podľa § 3a použiť pokladnicu do doby použitia náhradnej pokladnice alebo do doby odstránenia poruchy, subjekt eviduje tržby ručným vystavovaním dokladov o predaji (ďalej len „paragón“). Paragón sa vystavuje dvojmo, pričom kópiu si ponechá subjekt. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú najmenej tieto údaje:

a) identifikáciu subjektu,

b) daňový kód pokladnice pridelený pokladnici, ktorá má poruchu,

c) daňové identifikačné číslo,3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

d) identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

e) poradové číslo dokladu,

f) dátum vystavenia dokladu,

g) názov a množstvo tovaru alebo rozsahu služby,

h) cenu tovaru alebo cenu služby,

i) celkovú cenu.

(6) Kópie paragónov vyhotovené podľa odseku 5 sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky podľa § 3 ods. 2 a 3. Na ručne vyhotovenú pásku dennej uzávierky subjekt uvedie aj počet paragónov vydaných za deň. Vo výkaze v časti určenej na pripevnenie pásky dennej uzávierky subjekt uvedie, že páska dennej uzávierky je vyhotovená ručne. Na základe údajov z dennej uzávierky subjekt vyplní denný výkaz, pričom pred číslo dennej uzávierky uvedie písmeno R. Ručne vystavené paragóny (kontrolná páska) sa uchovávajú po dobu uvedenú v § 3 ods. 8.

(7) Chybne vystavené paragóny subjekt stornuje a dôvod stornovania vyznačí na stornovaný paragón; stornované paragóny pripojí k ručne vyhotovenej páske dennej uzávierky spolu so všetkými paragónmi, z ktorých sa denná uzávierka vyhotovila.

(8) Ak subjekt po dobu, v ktorej nepoužíva pokladnicu alebo náhradnú pokladnicu, nevedie evidenciu tržieb ani podľa odsekov 5 až 7, správca dane určí výšku dennej tržby za toto obdobie priemerom podľa dosiahnutej výšky tržieb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace. Ak subjekt nevykonával činnosť počas týchto troch predchádzajúcich mesiacov, správca dane určí výšku dennej tržby priemerom podľa dosiahnutej výšky tržieb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace u porovnateľných daňovníkov.

§ 3c

Subjekt, ktorý má skladovú evidenciu prepojenú na evidenciu tržieb vedenú pokladnicou a pokladnicu nemôže použiť z dôvodov podľa § 3a, postupuje podľa § 3b. Údaje z kontrolnej pásky vystavenej náhradnou pokladnicou alebo z ručne vystavených paragónov môže subjekt dodatočne nablokovať do pokladnice, ktorá bola mimo prevádzky.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Pri činnostiach, na ktoré sa do účinnosti tejto vyhlášky nevyžadovalo vedenie evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou s tlačiarňou, sa postup podľa tejto vyhlášky uplatní od 1. júla 1997.


Július Tóth v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.

KNIHA POKLADNICE

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 55/1994 Z. z.

DENNÝ VÝKAZ OBRATOV PLATITEĽA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 55/1994 Z. z.

MESAČNÝ VÝKAZ OBRATOV PLATITEĽ A DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

Vzor 03

Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.

Vzor 04

Vysvetlivky k dennému a mesačnému výkazu obratov neplatiteľa dane z pridanej hodnoty

1. Dátum - uvedie sa dátum vykonania uzávierky.

2. Číslo zmeny - uvedie sa číslo pracovnej zmeny, ktorá vykonala uzávierku.

3. Číslo uzávierky - uvedie sa poradové číslo uzávierky.

4. Kumulatívny obrat hrubý (GT1) - uvedie sa kumulovaný súčet hrubého obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet absolútnych hodnôt tržieb nablokovaných v pokladnici.

5. Kumulatívny obrat čistý (GT2) - uvedie sa kumulovaný súčet čistého obratu, ktorý predstavuje rozdiel medzi hrubým obratom a záporným obratom.

6. Kumulatívny obrat záporný (GT3) - uvedie sa kumulovaný súčet záporného obratu, ktorý predstavuje kumulovaný súčet storno položiek, zliav a záporných položiek.

7. Storno - uvedie sa výdavok z pokladnice za vrátený tovar.

Zľavy - uvedú sa množstvové zľavy.

Záporné položky – uvedie sa suma za vykúpené zálohované fľaše a iné zálohované obaly.

8. Denný čistý obrat spolu - uvedie sa celkový čistý obrat za deň na základe dennej uzávierky.

9. Podpis osoby – podpis osoby, ktorá vykonala uzávierku.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

2) § 97 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3a) § 829 Občianskeho zákonníka.

3b) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.

3c) § 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

3d) § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

5) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.