Vyhláška č. 29/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991

OBSAH

29

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky

z 15. decembra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko

Federálne ministerstvo hutníctva, strojárstva a elektrotechniky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b) a mení sa interpunkčné znamienko na konci písmena na čiarku.

2. V § 2 ods. 1 sa za novooznačené písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) vyššie dodávky podľa piatej hlavy tejto časti.“.

3. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou sa nahrádza slovami „alebo finálne poddodávky“.

4. V § 2 ods. 3 a 4 sa slová „projektovou dokumentáciou“ nahrádzajú slovom „projektom“.

5. V § 3 ods. 1 sa slová „projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovom „projektu“.

6. V § 3 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú posledné slová „z dovozu“.

7. V § 3 ods. 2 sa slová „projektovej dokumentácii“ nahrádzajú slovom „projekte“.

8. V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

9. § 6 znie:

㤠6

Ak určený vyšší dodávateľ požiada o určenie svojich poddodávateľských organizácií a spôsobu ich dodávok8) najneskôr pred dokončením prác na zadaní, má to dôsledky podľa ustanovení § 9 ods. 1.“.

10. § 7 znie:

㤠7

Stroje a zariadenia alebo súbory z dovozu uvedené v zadaní a špecifikované v projekte nakupujú dodávatelia ako súčasť svojich dodávok za predpokladu, že investor zabezpečí pre dodávateľa potrebné devízové krytie spôsobom určeným Štátnou bankou československou alebo ho dodávatelia obstarávajú na základe zmluvy o obstaraní strojov a zariadení alebo súborov z dovozu (§ 21) v mene a na účet investora.“.

11. § 8 včítane nadpisu znie:

㤠8

Osobitné dodacie podmienky pre prevádzkovo nevyskúšané stroje alebo zariadenia (K § 298 zákona)

(1) Osobitné dodacie podmienky platia pre prevádzkovo nevyskúšané stroje alebo zariadenia, ktoré sú súčasťou dodávky uskutočňovanej vyššou dodávateľskou formou a nemôžu byť vyskúšané inak, než v podmienkach budúcej prevádzky.

(2) Pokiaľ majú byť prevádzkovo nevyskúšané stroje alebo zariadenia alebo prevádzkovo nevyskúšané súbory súčasťou dodávky, musia byť dodávateľom ako také označené v projektových podkladoch alebo v ním spracovanej časti projektu, prerokúvané v priebehu spracovania projektu a dohodnuté v príslušnej zmluve. Dôsledky ich použitia sa riešia podľa týchto dodacích podmienok, pokiaľ nie sú premietnuté do ceny dodávky tvorenej dohodou podľa osobitných predpisov.

(3) Vlastnosti prevádzkovo nevyskúšaných strojov alebo zariadení, ktoré musia byť pri ich vyskúšaní preukázané, sú dojednané v zmluve pre každý prevádzkovo nevyskúšaný stroj alebo zariadenie jednotlivo. Vlastnosti prevádzkovo nevyskúšaných súborov, ktoré musia byť pri ich vyskúšaní preukázané, sú dojednané v zmluve pre súbor ako celok.

(4) Pokiaľ je dodávateľom riešenia prevádzkovo nevyskúšaných strojov alebo zariadení alebo prevádzkovo nevyskúšaného súboru vyšší dodávateľ alebo niektorý z jeho dodávateľov, je vyšší dodávateľ povinný zahrnúť ich do svojej vyššej dodávky a navrhnúť súčasne náhradné riešenie. Pokiaľ je dodávateľom riešenia organizácia na strane odberateľa, včlení ich vyšší dodávateľ do svojej dodávky ako cudzie stroje alebo súbory (§ 3), ktoré prípadne pre odberateľa obstará.

(5) Úspešným použítím prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení sa rozumie, že pri overovacích skúškach sa dosiahnu na ten účel dohodnuté hodnoty vybraných akostne technických ukazovateľov. Pokiaľ tieto hodnoty nemožno dosiahnuť, považuje sa použitie prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení za neúspešné. Pri neúspešnom použití prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, prípadne prevádzkovo nevyskúšaných súborov organizácie dohodnú zmenu dohodnutých akostných technických ukazovateľov a ich hodnôt alebo použijú v zmluve dohodnuté náhradné riešenie.

(6) Informácie alebo projektové podklady, prípadne čiastkové projektové výsledky o prevádzkovo nevyskúšaných strojoch a zariadeniach pre spracovanie zadania, prípadne projektu alebo jeho časti poskytujú dodávatelia v hĺbke, rozsahu a záväznosti zodpovedajúcej súčasnému stavu vedeckého a technického poznania.

(7) Pokiaľ úspešné použitie prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, prípadne prevádzkovo nevyskúšaných súborov nemožno preukázať pred komplexným vyskúšaním alebo v jeho priebehu, organizácie dohodnú v zmluve vykonanie overovacích skúšok v priebehu skúšobnej prevádzky, ktorá je súčasťou dodávky za podmienok obdobného použitia ustanovenia § 50 ods. 5.

(8) Pokiaľ v dôsledku použitia prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, prípadne prevádzkovo nevyskúšaných súborov nemohlo byť komplexné vyskúšanie alebo skúšobná prevádzka, ak je súčasťou dodávky, vykonané v dojednanom čase, pretože neboli dodržané podmienky zmluvného zabezpečenia úlohy vedecko-technického rozvoja, nie je dodávateľ v omeškaní so splnením vyššej dodávky po dobu, po ktorú nebola z týchto dôvodov dodržaná dodacia lehota. To platí, ak dodávateľ preukáže, že na splnení dodávky vynaložil úsilie, ktoré možno od neho požadovať, a preukáže dohodnutými skúškami kvalitu ostatných strojov a zariadení. Dodávateľ takisto nie je v omeškaní po dobu, po ktorú odstraňoval vady spôsobené použitím prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, v ktorých dôsledku nebolo komplexné vyskúšanie úspešné. To platí, ak preukáže, že odstraňovanie vád vykonával so všetkým úsilím, ktoré možno od neho požadovať, a ostatné dodávky sa vykonali riadne a včas.“.

12. § 9 včítane nadpisu znie:

㤠9

Povinnosť uzavierať zmluvy (K § 158 ods. 1 a § 159 ods. 1 zákona)

(1) Organizácie nie sú povinné uzavrieť zmluvu o príprave dodávok pred ukončením prác na zadaní. Pokiaľ dodávateľ požiada o určenie svojich rozhodujúcich dodávateľov a o spôsobe ich dodávok (§ 6),8) uzaviera zmluvu o príprave dodávok bezprostredne po ich určení.

(2) Povinnosť uzavrieť zmluvu o obstaraní strojov a zariadení alebo súborov z dovozu majú pri splnení podmienok podľa § 7 priami dodávatelia, pokiaľ majú povinnosť uzavrieť zmluvu o dodávke.“.

13. § 10 sa vypúšťa.

14. V § 11 sa v prvej vete slová „na vykonávacom projekte, pokiaľ je súčasťou dodávky“ nahrádzajú slovami „na projekte alebo jeho časti, pokiaľ sú súčasťou dodávky“.

15. § 12 včítane nadpisu znie:

㤠12

Náležitosti zmluvy o príprave dodávok (K § 163 zákona)

(1) Zmluvou o príprave dodávok sa organizácie zaväzujú uzavrieť na predpokladaný rozsah dodávky budúcu zmluvu. Zmluva musí obsahovať

a) záväzky na časovo vymedzenú spoluprácu na projekte, prípadne na vykonávacej dokumentácii, zabezpečujúce ich včasné vypracovanie a prerokovanie, alebo záväzky na to, v akých termínoch sa bude spolupráca dodatkom v zmluve vymedzovať,

b) záväzok odberateľa predložiť dodávateľovi v dohodnutej lehote dopyt doložený projektom alebo jeho časťou,

c) záväzok dodávateľa predložiť v dohodnutej lehote po predložení dopytu odberateľovi návrh zmluvy o dodávke, ktorej predpokladaný rozsah a termín začatia a dokončenia je v zmluve o príprave dodávok orientačne uvedený.

(2) Zmluva ďalej obsahuje najmä

a) v prípadoch, keď dodávateľ bude zabezpečovať dovoz strojov a zariadení podľa § 7, záväzok investora zabezpečiť na základe rozpisu dovozného investičného limitu pre dodávateľa potrebné devízové krytie,

b) v prípadoch, keď dodávateľ bude obstarávať stroje a zariadenia alebo súbory z dovozu, vzájomný záväzok uzavrieť zmluvu o obstaraní strojov a zariadení alebo súborov z dovozu a záväzok investora poskytnúť potrebné údaje na jej prípravu, uzavretie a plnenie.“.

16. § 13 znie:

㤠13

Záväzky na časovo vymedzenú spoluprácu podľa § 12 ods. 1 písm. a) sú najmä záväzky

a) na odovzdávanie východiskových technických údajov pre spracovanie projektových podkladov, prípadne pre vyžiadanú spoluprácu na projekte alebo vykonávacej dokumentácii,

b) na odovzdávanie výkresov, technicko-ekonomických a cenových údajov a iných projektových podkladov včítane údajov o strojoch a zariadeniach, ktoré treba vzhľadom na plánovaný postup výstavby objednať pred uzavretím zmluvy o dodávke včítane poskytovania výsledkov predvýrobnej prípravy pre projekt,

c) na postupné odovzdávanie údajov zodpovedajúcich rozpracovanosti riešenia úloh plánu rozvoja vedy a techniky,

d) na objednanie strojov a zariadení podľa § 15,

e) pri určení požiadaviek, prípadne podmienok na uskutočňovanie stavby,

f) na konzultácie, prípadne na riešenie špeciálnych technických otázok budúcich dodávok.“.

17. § 14 sa vypúšťa.

18. § 15 včítane nadpisu znie:

㤠15

Predobjednávky

(1) V záujme včasného zabezpečenia strojov a zariadení, ktoré treba vzhľadom na plánovaný postup výstavby objednať pred uzavretím zmluvy o dodávke, špecifikovaných na základe zadania a rozpracovaného projektu, objedná odberateľ tieto stroje a zariadenia u dodávateľa, s ktorým uzavrel zmluvu o príprave dodávok, ešte pred dokončením prác na projekte, prípadne jeho časti.

(2) Dodávateľ nesmie odmietnuť uzavrieť na základe včasnej objednávky podľa odseku 1 s odberateľom zmluvu o dodávke výrobkov. Záväzok z tejto zmluvy zaniká uzavretím zmluvy o dodávke podľa § 2 ods. 1, do ktorej je dodávateľ povinný uvedené stroje a zariadenia ako súčasť dodávky zahrnúť.

(3) Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s prípadnými úpravami alebo zmenami vyplývajúcimi z projektu, ako aj iné vzniknuté náklady po odpočítaní nákladov, ktoré dodávateľ postupom odberateľa usporil.“.

19. § 16 sa vypúšťa.

20. V § 17 sa vypúšťajú slová „schváleného úvodného (jednostupňového), prípadne vykonávacieho“ a predložka „zo“ sa nahrádza predložkou „z“.

21. § 18 až 20 sa vypúšťajú.

22. § 23 znie:

㤠23

(1) Príslušnou časťou projektovej dokumentácie (§ 301 zákona) sa rozumie projekt alebo jeho príslušná časť, prípadne vykonávacia dokumentácia, ktorá zodpovedá rozsahu dodávky.

(2) Vykonávaciu dokumentáciu spracúvajú vyšší dodávatelia adresne v súlade s projektom stavby alebo jeho časti v rozsahu potrebnom pre realizáciu vlastnej dodávky a dodávajú prípadne ako súčasť svojej dodávky. Pokiaľ cena vykonávacej dokumentácie nie je premietnutá do ceny dodávky tvorenej dohodou podľa osobitných predpisov, oceňuje sa samostatne obdobne podľa pravidiel pre oceňovanie projektov. Vykonávacia dokumentácia obsahuje podľa potreby dopracovanie projektu včítane postupu realizácie podľa podmienok a nárokov na uskutočňovanie stavby, a ďalej najmä

a) dokumentáciu programového vybavenia,

b) dokumentáciu pre skúšky a uvádzanie do prevádzky.

(3) Pokiaľ vyšší dodávatelia dodávajú ako súčasť svojich dodávok aj projekt alebo jeho príslušnú časť, spracúvajú vykonávaciu dokumentáciu v podrobnostiach umožňujúcich tiež koordináciu realizácie stavby na strane odberateľa včítane zmien a doplnkov na úrovni dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. To isté platí, ak sa vykonávacia dokumentácia dodáva ako súčasť dodávky vyšších dodávateľov.

(4) Finálnou dodávkou sa rozumie dodávka súboru na úrovni prevádzkového súboru včítane včlenenia cudzích strojov spôsobom uvedeným v § 57.

(5) Generálnou dodávkou sa rozumie dodávka súboru aspoň na úrovni prevádzkového celku včítane včlenenia cudzích súborov, prípadne cudzích strojov spôsobom uvedeným v § 57. Generálnu dodávku tvoria funkčne nadväzujúce finálne dodávky (odsek 4) a môže obsahovať aj dodávky jednotlivých strojov a zariadení, zmontovaných strojov a dodávky montáží.

(6) Finálnou poddodávkou sa rozumie dodávka súboru včítane včlenenia cudzích strojov spôsobom uvedeným v § 57, a to na úrovni čiastkového prevádzkového súboru, prípadne prevádzkovej jednotky pre finálnu dodávku (odsek 4, § 66 ods. 4).“.

23. § 24 včítane nadpisu znie:

㤠24

Predloženie dopytu

(1) Dopyt sa musí dodávateľovi odovzdať najneskôr v lehote dohodnutej v zmluve o príprave dodávok, v zmluve o spolupráci, alebo v inej dohode; ak táto nie je, v lehote umožňujúcej uskutočnenie dodávky v požadovanom termíne.

(2) Pri zmene požiadaviek, prípadne podmienok na uskutočňovanie stavby je dodávateľ oprávnený požadovať ich prepracovanie, ak je dopyt predložený s takým oneskorením, že lehoty v nich uvedené už nemožno dodržať. Odberateľ je povinný bez meškania zabezpečiť prepracovanie podmienok na uskutočňovanie stavby.“.

24. § 25 včítane nadpisu znie:

㤠25

Dopyt

(1) Odberateľ uvedie v dopyte celý rozsah predmetu plnenia, čas plnenia a lehotu, v ktorej žiada od dodávateľa zaslanie návrhu zmluvy, ako aj ďalšie požiadavky a potrebné údaje technickej a obchodnej povahy. Dopyt musí byť doložený údajom o dôležitosti stavby a jej evidenčným číslom. Pokiaľ súčasťou vyššej dodávky bude aj projekt alebo jeho príslušná časť, je súčasťou dopytu zadanie alebo jeho príslušná časť.

(2) Dodávateľ je povinný po tom, čo dostal zadanie, prípadne projekt alebo časť bez zbytočného odkladu najneskôr však pred začatím prác na vykonávacej dokumentácii preveriť, či boli odovzdané všetky ich časti podľa špecifikácie odovzdanej odberateľom, a ďalej, či nevykazujú zrejmé nedostatky, najmä či výsledky výpočtov nie sú v zrejmom rozpore s ustanovenými technickými ukazovateľmi a parametrami; pritom však nie je povinný podrobne preskúmavať správnosť výpočtov alebo také výpočty sám robiť.

(3) Ak dodávateľ zistí nedostatky podľa odseku 2, prípadne iné vady zadania, prípadne projektu alebo jeho časti, je povinný na ne upozorniť. V prípade, že odberateľ aj napriek upozorneniu dodávateľa trvá na vykonaní dodávky podľa takého zadania, prípadne projektu alebo jeho časti dodávateľ za závady dodávky, ktoré majú pôvod vo vadách zadania, prípadne projektu alebo jeho časti, nezodpovedá.

(4) Ak odberateľ nemôže odstrániť nedostatky, prípadne vady (odseky 2 a 3) do jedného týždňa po tom, čo dostal upozornenie dodávateľa, dojedná s dodávateľom lehotu na ich odstránenie a postup do tej doby; ustanovenie § 24 ods. 2 sa použije primerane.“.

25. § 26 včítane nadpisu znie:

㤠26

Náležitosti zmluvy

(1) V návrhu zmluvy uvedie dodávateľ okrem náležitostí potrebných pre vznik zmluvy20) spravidla aj

a) lehoty odovzdania technologických a stavebných podkladov, prípadne čiastkových projektových výsledkov pre vykonávaciu dokumentáciu,

b) lehoty odovzdania projektu alebo jeho časti, prípadne vykonávacej dokumentácie tvoriacej súčasť dodávky,

c) vymedzenie montážneho pracoviska v rámci staveniska,

d) rozsah a termíny pripravenosti stavebných prác na montáž (stavebná pripravenosť) a ďalšie spolupôsobenie odberateľa a povinnosti dodávateľa, od ktorých závisí splnenie dodacích lehôt, rozsah a termíny pripravenosti pre dokončovanie stavebných prác (montážna pripravenosť), pri finálnych dodávok aj termíny a rozsah vzájomných pripraveností nadväzujúcich súborov pre plynulé pokračovanie montážnych prác,

e) podmienky a lehoty poskytovania cudzích strojov, pokiaľ ich sám neobstaráva,

f) rozsah, lehoty a podmienky poskytnutia vykonávacej dokumentácie,

g) špecifikáciu vykonávacej dokumentácie, prípadne aj dokumentácie investora podmieňujúcich komplexné vyskúšanie, prípadne garančné skúšky a termíny ich odovzdania,

h) spôsob vykonania a podmienky komplexného vyskúšania, prípadne prípravy naň,

i) dohodu o častiach dodávok, ktoré sa budú samostatne odovzdávať, preberať a prevádzkovať,

j) podmienky skúšobnej prevádzky a dodávateľovej účasti na nej,

k) hodnoty akostných technických ukazovateľov na vykonanie garančných skúšok a dôsledky ich nedodržania,

l) podmienky vykonávania garančných skúšok,

m) osobitné podmienky pre prevádzkovo nevyskúšané stroje alebo zariadenia, prípadne prevádzkovo nevyskúšané súbory,

n) podrobnosti o výkone technického dozoru investora a autorského dozoru generálneho projektanta a o vedení montážneho denníka,

o) v prípadoch, keď neuzaviera zmluvu o zariadení staveniska, aj požiadavky na zariadenia staveniska v súlade s projektom,

p) záväzok na dodávku náhradných dielcov (§ 4) požadovaných odberateľom v dopyte,

r) podmienky zabezpečovania alebo obstarávania strojov a zariadení z dovozu,

s) podmienky, ktoré musí organizácia zabezpečiť pre plynulý a neprerušený postup montážnych prác v prípade, že v súlade s požiadavkami, prípadne podmienkami na uskutočňovanie stavby dôjde na montážnom pracovisku k súbehu prác dvoch alebo viacerých dodávateľov,

t) lehoty pre odoslanie faktúry,

u) lehotu pre odovzdanie tej časti projektu, ktorá podľa osobitných predpisov podlieha schváleniu,

v) lehotu pre odovzdanie tej časti projektu, ktorá sa prikladá podľa osobitného predpisu k žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo iného obdobného povolenia.

(2) Ak odberateľ požaduje ako súčasť dodávky časť projektu, je súčasťou návrhu zmluvy jeho časť spracovaná v rozsahu potrebnom pre uzavretie zmluvy. Práce vynaložené na rozpracovanie projektu alebo jeho časti sa považujú za práce podľa § 282 ods. 3 zákona.“.

26. V § 27 sa za slovo „splátku“ vkladajú slová „alebo preddavok“.

27. V § 28 sa vypúšťajú odseky 1 a 2 a zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

28. V § 30 sa vypúšťajú slová „ak ich použitie dodávateľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a“ a slová na konci „náklady dodávky“ sa nahrádzajú slovami „rozpočty, prípadne cena dodávky“. Slová „projektovou dokumentáciou“ sa nahrádzajú slovom „projektom“.

29. V názve § 31 sa odkaz na „§ 125 ods. 5“ zákona mení na „§ 125 ods. 4“ zákona.

30. V § 31 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťajú slová „v súlade s časovým plánom výstavby“, v tretej vete sa slová „plánu organizácie výstavby“ nahrádzajú slovami „dojednaným podmienkam“ a v piatej vete sa slová „v termínoch podľa časového plánu výstavby“ nahrádzajú slovami „v dojednaných termínoch“.

31. V § 31 ods. 6 sa odkaz na „§ 125 ods. 5“ zákona mení na „§ 125 ods. 4“ zákona.

32. V názve § 33 sa odkaz na „§ 125 ods. “ zákona mení na „§ 125 ods. 4“ zákona.

33. V § 33 ods. 2 sa odkaz na „§ 125 ods. 5“ zákona mení na „§ 125 ods. 4“ zákona.

34. V § 34 ods. 4 písm. b) sa slová „projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovom „projektu“.

35. V § 34 ods. 4 písm. e) znie:

e) zoznam zmien a doplnkov projektu, prípadne jeho časti,“.

36. V § 34 ods. 6 sa slová „projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovom „projektu“.

37. V § 34 ods. 11 sa v druhej vete slová „dohody o odbytových nákladoch“ nahrádzajú slovami „rozpočtových nákladov, prípadne zmluvnej ceny“, vypúšťa sa odkaz na poznámku 24, ktorá sa zároveň zrušuje, a slová „projektovú dokumentáciu“ sa nahrádzajú slovom „projekt“.

38. V § 35 ods. 1 sa slová „schválenej dokumentácie“ nahrádzajú slovom „projektu“.

39. V § 36 ods. 1 sa slová „spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.25)“ nahrádzajú slovami „na základe zmluvy o obstaraní zariadenia staveniska“.

40. V § 38 ods. 1 sa v druhej vete slová „podľa časového plánu výstavby“ nahrádzajú slovami „podľa požiadaviek a podmienok na uskutočňovanie stavby“.

41. V § 39 ods. 7 sa vypúšťa odkaz na poznámku 28, ktorá sa zároveň zrušuje.

42. V § 42 ods. 2 sa v prvej vete slová „schválenej dokumentácie“ nahrádzajú slovom „projektu“.

43. V § 43 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „vykonávací“ a na záver sa dopĺňajú slová „pokiaľ je súčasťou jeho dodávky, prípadne dohodnutú vykonávaciu dokumentáciu,“.

44. V § 43 ods. 2 písm. a) sa slová „schválenej projektovej dokumentácii“ nahrádzajú slovom „projektu“.

45. V § 45 ods. 4 sa nahrádza slovo „ucelených“ slovom „dokončených“ a vypúšťa sa časť vety na konci odseku „[§ 10 ods. 2 písm. d)]“.

46. § 46 sa vypúšťa.

47. § 48 ods. 1 znie:

(1) Ak sa odberateľ, prípadne s jeho súhlasom prevádzkovateľ dohodne s dodávateľom, že neprevzatá dodávka sa má celkom alebo sčasti predčasne prevádzkovať (používať), súčasne organizácie dojednajú podrobnosti najmä o predmete a spôsobe predčasného používania, bezpečnostné a ostatné opatrenia a podmienky, ktoré pre toto predčasné používanie organizácia vytvorí. Predčasné používanie musí byť časovo obmedzené na nevyhnutné minimum a určený termín jeho ukončenia.“.

48. V názve § 49 sa odkaz v zátvorke na „§ 295 ods. 8“ zákona mení na „§ 295 ods. 9“ zákona.

49. V § 49 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťa slovo „vykonávacieho“.

50. V § 50 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak je súčasťou dodávky aj skúšobná prevádzka, v ktorej má dodávateľ preukázať dosiahnutie všetkých hodnôt akostných technických ukazovateľov na ten účel dojednaných, dohodnú organizácie aj rozsah a podmienky odberateľovej účasti na nej.“.

51. V § 52 ods. 1 sa slová „vykonávacieho projektu“ nahrádzajú slovami „projektu alebo jeho časti, prípadne vykonávacej dokumentácie, pokiaľ boli súčasťou dodávky.“.

52. V § 52 ods. 2 písm. a) sa slová „projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovom „projektu“.

53. V § 52 sa vypúšťa odsek 4.

54. § 56 sa vypúšťa.

55. § 57 včítane nadpisu znie:

㤠57

Osobitné ustanovenia o niektorých dôsledkoch použitia cudzích strojov a cudzích súborov

(1) Finálny dodávateľ (poddodávateľ) včlení jednotlivé cudzie stroje (§ 3) do svojej finálnej dodávky (poddodávky), pokiaľ ide o spracovanie časti projektu (ak je súčasťou dodávky), vykonávacej dokumentácie, vykonanie montáže, prípravu na komplexné vyskúšanie, komplexné vyskúšanie a o účasť na uvedení do skúšobnej prevádzky. Cudzí súbor včlení generálny dodávateľ do svojej generálnej dodávky, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu dokumentácie tohto súboru s príslušnou časťou projektu (ak je súčasťou dodávky), spracovanie vykonávacej dokumentácie, zabezpečenie montáže a komplexného vyskúšania, prípadne prípravy naň a o účasť na uvedenie do skúšobnej prevádzky.

(2) Finálny dodávateľ (poddodávateľ) zodpovedá za väzby cudzích strojov, prípadne súborov, riešené v projekte, prípadne vo vykonávacej dokumentácii, ak sú súčasťou jeho dodávky a za včasnosť, správnosť a úplnosť vykonania ich montáže. Ak vykonáva iba príslušné montážne práce pod cudzou šéfmontážou, zodpovedá len za omeškanie svojich prác, pokiaľ ho nespôsobil dodávateľ šéfmontáže, a za ich vady, okrem vád, ktoré vznikli v dôsledku neudelenia príkazu, alebo udelenia nesprávneho príkazu.

(3) Generálny dodávateľ zodpovedá za súlad dokumentácie cudzieho súboru s projektom alebo jeho časťou; pokiaľ je súčasťou jeho dodávky; za montáž, prípadne za príslušné montážne práce pod cudzou šéfmontážou zodpovedá obdobne ako finálny dodávateľ (poddodávateľ).“.

56. Za § 57 sa vkladá nový § 57a, ktorý znie:

㤠57a

Pri vyšších dodávkach systémov riadenia obsahujúcich počítačové systémy dohodnú organizácie podmienky dodávky s primeraným použitím ustanovení o dodávkach počítačových systémov (§ 87 ods. 2 a 3, § 88 ods. 3, § 89 ods. 2, § 90, § 92 ods. 2, § 96).“.

57. Tretia hlava sa vypúšťa.

58. § 66 včítane nadpisu znie:

㤠66

(1) Vyššou dodávkou rekonštrukcie alebo modernizácie sa rozumie dodávka strojov, zariadení a prác podľa príslušnej projektovej dokumentácie spracovanej v rozsahu súboru (§ 2 ods. 2) doterajšieho technologického zariadenia.

(2) Príslušnou projektovou dokumentáciou (§ 318b ods. 1 zákona) sa rozumie projekt alebo jeho príslušná časť, prípadne vykonávacia dokumentácia, ktorá zodpovedá rozsahu dodávky.

(3) Ak to odberateľ v dopytu požaduje, je dodávateľ povinný zaviazať sa, že v dojednanej lehote dodá aj náhradné dielce (§ 4).

(4) Finálnou dodávkou (poddodávkou) sa rozumie rekonštrukcia alebo modernizácia súboru doterajšieho technologického zariadenia na úrovni pôvodného prevádzkového súboru (čiastkového prevádzkového súboru) včítane včlenenia cudzích strojov spôsobom uvedeným v § 57.

(5) Generálnou dodávkou sa rozumie rekonštrukcia alebo modernizácia doterajšieho technologického zariadenia vykonávaná na úrovni prevádzkového celku včítane včlenenia cudzích strojov a súborov spôsobom uvedeným v § 57. Pokiaľ generálna dodávka zahŕňa aj dodávku nových súborov v miere väčšej ako 10 % generálnej dodávky, člení sa generálna dodávka na účely oceňovania na generálnu dodávku nových a generálnu dodávku rekonštruovaných zariadení podľa príslušného cenníka. Generálnou dodávkou je aj rekonštrukcia alebo modernizácia doterajšieho technologického zariadenia na úrovni najmenej dvoch prevádzkových súborov, z ktorých aspoň jeden nie je vlastnou finálnou dodávkou, za predpokladu, že dodávka zahŕňa celý rozsah rekonštrukcie alebo modernizácie vykonávanej na prevádzkovom celku, ktorého sú rekonštruované alebo modernizované prevádzkové súbory súčasťou.“.

59. § 67 včítane nadpisu znie:

㤠67

Dopyt

Dopyt obsahuje okrem náležitostí podľa § 25 ods. 1 najmä

a) podrobné údaje o stave základných prostriedkov, ktoré budú predmetom rekonštrukcie alebo modernizácie,

b) údaje o rozsahu nevyhnutných provizórií a o začatí a ukončení nevyhnutných odstávok prevádzky po dobu vykonávania rekonštrukcie alebo modernizácie,

c) dokumentáciu doterajšieho stavu včítane opisu technického stavu a rozhodujúcich technicko-ekonomických údajov o prevádzke (užívaní) základných prostriedkov, ktoré budú predmetom rekonštrukcie alebo modernizácie.“.

60. § 68 písm. a) znie:

a) náležitosti uvedené v § 26 ods. 1,“.

61. V § 70 sa odkaz na „§ 125 ods. 5“ zákona mení na „§ 125 ods. 4“ zákona.

62. V § 71 sa slová „spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.36)“ nahrádzajú slovami „na základe zmluvy o obstaraní zariadenia staveniska.“. Zároveň sa zrušuje poznámka 36.

63. V § 72 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa odkaz na poznámku 28.

64. V § 72 ods. 3 sa slová „schválenej projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovom „projektu“.

65. V § 73 sa v prvej vete vypúšťajú slová „v súlade s prípravnou a projektovou dokumentáciou“, v poslednej vete sa vypúšťajú slová „prípadne § 46“.

66. V § 76 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

67. § 77 sa vypúšťa.

68. V § 78 ods. 1 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 23 ods. 2 a 3“ a na konci textu sa vypúšťajú slová „§ 63“.

69. V § 78 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 1, 3 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 až 4“.

70. Za § 78 sa vkladá nová piata hlava druhej časti a § 78a, ktoré včítane nadpisu znejú:

„PIATA HLAVA

Dodávka včítane súvisiacich stavebných prác (K § 352 zákona)

§ 78a

Ak sa odberateľ vyššej dodávky (§ 2 ods. 1) dohodne s odberateľom, že súčasťou dodávky budú aj súvisiace stavebné práce, organizácie uzavrú zmluvu podľa desiatej časti zákona s obdobným použitím § 318a zákona a s primeraným použitím ustanovení § 299 až § 318b zákona.“.

71. V § 79 ods. 1 sa v poslednej vete slová „príslušná časť projektovej dokumentácie, prípadne inej dokumentácie38)“ nahrádzajú slovami „projekt, prípadne jeho časť“. Zároveň sa zrušuje poznámka 38.

72. V § 80 písm. d) sa vypúšťa slovo „úvodným“ a odkaz na poznámku 37, ktorá sa zároveň zrušuje.

73. Za § 87 ods. 3 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Pri dodávkach počítačových systémov podľa odsekov 2 a 3 sa dodávateľ zaväzuje tiež udeliť súhlas na použitie, prípadne na nakladanie s programovým vybavením v rozsahu a na účel určený zmluvou, pokiaľ sa organizácie nedohodnú, že právo používať programové vybavenie a nakladať s ním, prechádza na odberateľa.“.

74. V § 88 ods. 2 sa v poslednej vete slová „príslušná časť schválenej projektovej dokumentácie“ nahrádzajú slovami „projekt alebo jeho časť“.

75. V § 89 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa časť vety „v súlade s plánom organizácie výstavby, prípadne s režimom stavby“.

76. V § 89 ods. 1 písm. j) sa vypúšťa odkaz na poznámku 37, ktorá sa zároveň zrušuje, a slová „so schváleným úvodným projektom“ sa nahrádzajú slovami „s projektom“.

77. V § 90 sa vypúšťa druhá veta.

78. § 91 sa vypúšťa.

79. V názve § 96 sa odkaz v zátvorke na „§ 191“ zákona mení na „§ 291“ zákona.

80. § 97 znie:

㤠97

(1) Pri jednotlivých dodávkach prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení formou zmontovaných strojov a zariadení sa použije primerane ustanovenie § 8.

(2) Zmontované prevádzkovo nevyskúšané stroje a zariadenia sa odovzdávajú postupom podľa ustanovenia § 92 ods. 1. Pokiaľ je potrebné overenie prevádzkou, organizácie dohodnú postup overovacej prevádzky a vzájomnú spoluprácu.“.

81. V § 98 ods. 1 sa za slovom „§ 28“ vypúšťajú slová „ods. 1 a 3“.

82. V § 99 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

83. § 100 sa vypúšťa.

84. § 102 sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Ing. Vodrážka v. r.