Oznámenie č. 28/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 12/2001
Platnosť od 01.02.2001 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

28

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 26. januára 2001 č. R-1/2001, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa mení maximálna cena pitnej vody a úžitkovej vody pre domácnosť, vody odvedenej z domácností, menia sa maximálne ceny zemného plynu pre domácnosti, elektrickej energie, vybraných vnútroštátnych výkonov pôšt, vnútroštátnej železničnej dopravy osôb, vnútroštátnej pravidelnej cestnej dopravy, nájmu bytu a maximálna cena výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných vybraným zdravotníckym zariadením.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.