Redakčné oznámenie č. r1/c26/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby a tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z.

Čiastka 26/2002
Platnosť od 12.02.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby a tlačových chýb

vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromných bezpečnostných službách

1. V § 23 písm. e) majú byť namiesto slov „podľa písmena c)" správne uvedené slová „podľa písmena d)".

2. V prílohe č. 8 má byť namiesto uvedeného vzoru preukazu odbornej spôsobilosti správne uvedený tento vzor preukazu odbornej spôsobilosti

Obrázok 01

3. V prílohe č. 9 písm. b) majú byť namiesto slov „VZOR IDENTIFIKAČNÉHO PREUKAZU STRÁŽNEJ SLUŽBY" správne uvedené slová „VZOR IDENTIFIKAČNÉHO PREUKAZU DETEKTÍVNEJ SLUŽBY".