Vyhláška č. 371/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov

Čiastka 137/2008
Platnosť od 01.10.2008
Účinnosť od 01.10.2008 do31.08.2017
Zrušený 289/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 180/2017 Z. z. vložil do § 19 zákona č. 289/2008 Z. z. nový bod 2, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 371/2008 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z.

OBSAH

371

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 353/1996 Z. z., vyhlášky č. 735/2004 Z. z. a vyhlášky č. 679/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Subjekt môže používať len typ pokladnice, na ktorý bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 písmeno l) znie:

l) službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností,4) pričom pokladnica sa používa len pri týchto službách:

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave a údržbe osobných motorových vozidiel okrem inštalovania dielov a príslušenstiev, ktoré nie sú súčasťou výrobného procesu

52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

56.10.1 Jedálne

56.10.9 Ostatné účelové stravovanie

56.21 Dodávka jedál

56.29 Ostatné jedálenské služby

56.30 Služby pohostinstiev

74.20 Fotografické činnosti

77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

93.11 Prevádzka športových zariadení, a to len pri prevádzke krytých a nekrytých kúpalísk

93.13 Fitnescentrá

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.02 Kadernícke a kozmetické služby

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.

3. V § 2 písm. u) sa slová „ktoré získali certifikát,3)“ nahrádzajú slovami „na ktoré bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky,“.

4. V § 3b ods. 1 písmená a) a b) znejú:

a) vlastnú náhradnú pokladnicu, na ktorú bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky, ktorej bol pridelený daňový kód pokladnice a ktorá nemá určené stále miesto prevádzky,

b) náhradnú pokladnicu, na ktorú bolo výrobcom, jeho splnomocnencom alebo dovozcom vydané vyhlásenie o zhode s technickými predpismi3) a akreditovanou osobou3) vydaný certifikát o splnení požiadaviek vyplývajúcich z tejto vyhlášky, ktorej bol pridelený daňový kód pokladnice a ktorú poskytne servisná organizácia.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.


Ján Počiatek v. r.