Oznámenie č. 139/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti

Čiastka 51/2009
Platnosť od 09.04.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.

139

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

výnos z 25. marca 2009 č. MF/8712/2009-131, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti (oznámenie č. 492/2007 Z. z.).

Týmto výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácie na účely informatizácie spoločnosti v prospech občanov ohrozených digitálnym vyčlenením.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.