Vyhláška č. 348/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

(v znení č. 216/2000 Z. z., 196/2002 Z. z.)

Čiastka 138/1998
Platnosť od 19.11.1998 do30.06.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.06.2006
Zrušený 388/2006 Z. z.

348

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. októbra 1998

o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

§ 2

(1) Hlásna služba1) sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie pracoviská civilnej ochrany (ďalej len „varovacie a vyrozumievacie centrum“) a technické prostriedky na území, pre ktoré sú určené.

(2) Pôsobnosť varovacích a vyrozumievacích centier sa zhoduje so správnym usporiadaním Slovenskej republiky. Na základe analýzy možného ohrozenia osôb a majetku na území štátu pre prípad mimoriadnych udalostí sa môže pre územie jedného správneho celku zriadiť aj viacero varovacích a vyrozumievacích centier.

(3) Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa technicky zabezpečujú

a) sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,

b) prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania,

c) miestnymi informačnými prostriedkami obce,

d) systémami automatizovaného vyrozumenia.

(4) Sirény sú zdrojom výstražného zvukového signálu, ktorý musí mať vlastnosti uvedené v prílohe.

(5) Sieťou sirén varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany sa výstražným zvukovým signálom zabezpečuje pokrytie

a) najmenej 80 % trvale obývaného zastavaného územia obce s osobitným zreteľom na husto obývané časti, ak na území nie je povinnosť budovať autonómny systém (§ 3),

b) celého trvale obývaného zastavaného územia obce a územia obce opakovane prechodne obývaného skupinou, ktorú tvorí viac ako 50 osôb, ak je ohrozené ničivými účinkami vody z vodohospodárskeho diela, ktoré môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok, ak na území nie je povinnosť budovať autonómny systém (§ 3).

(6) Sirény sa ovládajú diaľkovo z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra a miestne.

(7) So súhlasom obce sa môže na diaľkové ovládanie varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany napojiť aj miestny informačný prostriedok obce.

(8) Diaľkovým ovládaním sa zabezpečuje

a) spustenie prostriedkov varovania z varovacích a vyrozumievacích centier do 2 minút od ich aktivácie,

b) výberové ovládanie prostriedkov varovania,

c) ovládanie prostriedkov varovania po dobu najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie,

d) priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti pripojených prostriedkov varovania a systému ich ovládania.

(9) Z varovacieho a vyrozumievacieho centra sa na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb pripravujú vstupy do rozhlasového a televízneho vysielania, a to do tých rozhlasových a televíznych staníc, ktorých program sa šíri na území, pre ktoré je varovacie a vyrozumievacie centrum určené.

(10) Na obývanom území obce neozvučenom sirénami ani miestnym informačným prostriedkom obce sa varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb zabezpečujú vyhlasovaním varovných signálov pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku, ktorým môže byť motorové vozidlo vybavené rozhlasovým zariadením.

(11) Systémom automatizovaného vyrozumenia sa zabezpečuje

a) prenos informácií medzi varovacími a vyrozumievacími centrami na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,

b) vyrozumenie určených osôb,2) ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti činné pri riešení následkov mimoriadnej udalosti3) alebo mimoriadnej situácie4) pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach5) a pri uvádzaní Slovenskej republiky do brannej pohotovosti.

§ 3

(1) Na území ohrozenom nebezpečnými látkami alebo na území ohrozenom z vodohospodárskeho diela prielomovou vlnou do vzdialenosti, ktorú dosiahne jej čelo do jednej hodiny, dopĺňajú varovaciu a vyrozumievaciu sieť civilnej ochrany samostatné systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“)6).

(2) Autonómnym systémom sa zabezpečuje

a) pokrytie výstražným signálom celého trvale obývaného zastavaného územia obce a územia obce opakovane prechodne obývaného skupinou, ktorú tvorí viac ako 50 osôb,

b) iniciovanie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb priamo v prevádzkarňach, v ktorých sa vyrábajú alebo skladujú nebezpečné látky,

c) jeho prepojiteľnosť s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany,

d) diaľkové výberové ovládanie a priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti prostriedkov varovania,

e) spustenie prostriedkov varovania z miesta diaľkového ovládania do 2 minút od ich aktivácie,

f) spustenie výstražného zvukového signálu s vlastnosťami podľa prílohy,

g) varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb po dobu najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie.

(3) Na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na území ohrozenom ničivými účinkami vody z vodohospodárskeho diela zabezpečuje

a) prevádzkovateľ vodohospodárskeho diela zber, spracovanie a vyhodnotenie informácií o možnosti vzniku mimoriadnej udalosti alebo o vzniku mimoriadnej udalosti na vodohospodárskom diele a doručenie týchto informácií do územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra, a to v takom čase a v takej forme, ktoré nebezpečenstvo z omeškania znížia na najmenšiu mieru,

b) varovacie a vyrozumievacie centrum po prijatí informácie o mimoriadnej udalosti na vodohospodárskom diele od jeho prevádzkovateľa vyhlásenie varovného signálu „OHROZENIE VODOU“ na ohrozenom území za hranicou, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny z vodohospodárskeho diela do jednej hodiny, a na území do tejto hranice dočasne nepokrytom autonómnym systémom prevádzkovateľa vodohospodárskeho diela.7)

(4) Projekt výstavby, ktorý prevádzkovatelia vodohospodárskych diel, právnické osoby a podnikatelia predkladajú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,8) obsahuje

a) opis technického riešenia, typové označenie a základné prevádzkové parametre systému ovládania a prostriedkov varovania autonómneho systému,

b) podrobný technický opis prepojenia s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, pričom technické informácie o rozhraní prepojenia na strane varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany spracovateľovi projektu po vyžiadaní poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

c) prehľad umiestnenia prvkov autonómneho systému s grafickou prílohou vo forme topografickej mapy v mierke podľa veľkosti ohrozeného územia 1 : 50 000 alebo 1 : 25 000, a to so zakreslením rozmiestnenia prvkov autonómneho systému a hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu jednotlivých prostriedkov varovania vo vzťahu k hladine hluku.

(5) Ak je územie ohrozené z viacerých zdrojov ohrozenia, môže sa na tomto území vybudovať a udržiavať v prevádzke združený autonómny systém, a to po dohode prevádzkovateľov vodohospodárskych diel, právnických osôb alebo podnikateľov, ktorí svojou činnosťou územie ohrozujú.

(6) Ak sú na ohrozenom území, na ktorom má prevádzkovateľ vodohospodárskeho diela, právnická osoba alebo podnikateľ povinnosť zriadiť, vybudovať, zabezpečiť a udržiavať v prevádzke autonómny systém,8) prostriedky varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb siete civilnej ochrany, môžu byť využívané autonómnym systémom so súhlasom okresného úradu.

§ 4

(1) Varovný signál9) sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce. Slovná informácia obsahuje

a) deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,

b) údaje o zdroji ohrozenia,

c) údaje o druhu ohrozenia,

d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,

e) základné pokyny na konanie obyvateľstva.

(2) Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas brannej pohotovosti štátu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené, a výraz „vzdušný poplach“.

§ 5

Varovací systém sa nesmie preskúšavať10)

a) v nočných hodinách,

b) v dňoch pracovného pokoja,

c) častejšie ako raz mesačne,

d) spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.

§ 6

(1) Informačné miesta informačnej služby civilnej ochrany sú pracoviská, ktoré zabezpečujú zber, spracovanie, vyhodnotenie a poskytovanie informácií pre potreby civilnej ochrany (ďalej len „informácie“). Sú to pracoviská

a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

b) krajského úradu a okresného úradu,

c) obce,

d) právnickej osoby,

e) fyzickej osoby.

(2) Informačné miesta obcí, právnických osôb a fyzických osôb zabezpečujú zber, spracovanie a vyhodnotenie informácií

a) v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane,

b) podľa rozhodnutia okresného úradu pre potreby územia okresu.

(3) Zber informácií sa vykonáva

a) pozorovaním,

b) sledovaním a výberom údajov z telemetrických monitorovacích sietí,

c) sledovaním predpovedí meteorologických, seizmologických a iných špecializovaných pracovísk,

d) výberom údajov z informácií orgánov štátnej správy, z informácií miestnej samosprávy a z informácií právnických osôb a fyzických osôb.

(4) Informácie o situácii v súvislosti s mimoriadnou udalosťou poskytuje obyvateľstvu zástupca informačného miesta pre styk s verejnosťou.

(5) Zástupca informačného miesta poskytuje informácie aj právnickej osobe a fyzickej osobe, ak ich potrebuje na zabezpečovanie úloh civilnej ochrany a ak je to v súlade s osobitnými predpismi,11) a to podľa technických možností príjemcu.

§ 7

(1) Informácie môžu byť

a) pravidelné, ktoré obsahujú údaje potrebné na spracovanie a aktualizáciu analýzy možného ohrozenia obyvateľstva a majetku a na plánovanie záchranných lokalizačných a likvidačných prác,

b) nepravidelné, ktoré obsahujú aktuálne údaje o vzniku mimoriadnej udalosti.

(2) Pravidelné informácie sa prijímajúcemu informačnému miestu predkladajú v ním určených termínoch, forme a obsahu.

(3) Nepravidelné informácie sa predkladajú územne príslušným informačným miestam

a) ihneď po zistení mimoriadnej udalosti s uvedením jej druhu, miesta a času vzniku,

b) do 5 hodín od vzniku mimoriadnej udalosti s uvedením

1. času, miesta, druhu a rozsahu mimoriadnej udalosti,

2. následkov na zdraví osôb, majetku, životnom prostredí a straty na životoch,

3. vykonaných opatrení a ďalšieho postupu pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti.

§ 8

Informácie sa prenášajú v tomto poradí:

a) informácie o vzniku mimoriadnej udalosti,

b) informácie o potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,

c) informácie o vyhlásení mimoriadnej situácie,

d) informácie o radiačnej, chemickej a biologickej situácii,

e) informácie o hydrometeorologickej situácii,

f) ostatné pravidelné a nepravidelné informácie.

§ 8a

Na autonómny systém uvedený do prevádzky pred 1. aprílom 1996 sa technické podmienky ustanovené v § 3 ods. 2 písm. d)a g) nevzťahujú do 31. januára 2008.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1996 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

§ 10

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


Gustáv Krajči v. r.


Príloha k vyhláške č. 348/1998 Z. z.

VLASTNOSTI VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU PROSTRIEDKOV VAROVANIA

A. Tón výstražných prostriedkov

a) Na účely varovania sa používajú zdroje výstražného zvukového signálu s tónom 250 až 1000 Hz.

b) Kolísavý tón výstražného zvukového signálu sa dosahuje zmenou tónu najmenej o 100 Hz a najviac o 200 Hz s časovým priebehom: vzostup 2 sekundy, stály stav 5 až 8 sekúnd, pokles 7 sekúnd. V rotačných elektrických sirénach sa dosiahne prerušovaním napájania na 3 sekundy po 7 sekundách od zapnutia a ďalším opakovaným prerušovaním napájania na 3 sekundy vždy po 4 sekundách.

c) Základný tón výstražného zvukového signálu môže byť vyšší ako 1000 Hz, ak by mohlo nastať prekrytie výstražného zvukového signálu hlukom s rovnakým tónom.

B. Výška hladiny výstražného zvukového signálu na spoľahlivé varovanie vo vzťahu k hladine hluku

Spoľahlivý účinok výstražného zvukového signálu v obciach sa v závislosti od hladiny hluku dosahuje na územiach

a) s hladinou hluku do 60 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je minimálne 55 dB,

b) s hladinou hluku do 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je rovnaká ako hladina hluku,

c) s hladinou hluku nad 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je o 5 dB vyššia ako hladina hluku.

Výška hladiny hluku sa zisťuje meraním za bežných poveternostných podmienok v najhlučnejšom časovom úseku pracovného dňa.

C. Hovorené informácie reprodukované prostriedkami varovania

Ak prostriedok varovania umožňuje reprodukovať hovorené informácie,

a) intenzita zvuku hovorených informácií musí byť rovnaká ako intenzita výstražného zvukového signálu,

b) časový úsek pokoja medzi reprodukciou výstražného zvukového signálu a reprodukciou hovorenej informácie, ako aj medzi opakovaním hovorenej informácie musí byť najmenej 1 sekunda a najviac 4 sekundy,

c) pozícia, obsah a poradie umiestnenia analógových alebo dátových súborov v pamäťovom médiu prostriedku varovania musí byť

1. dvojminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, koniec ohrozenia" - 3-krát,

2. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie požiarom" - 3-krát,

3. šesťminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie vodou" - 3-krát,

4. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, vzdušný poplach" - 3-krát,

5. hovorená informácia „pozor, skúška sirén" - 3-krát plus dvojminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „koniec skúšky sirén" - 3-krát,

6. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, radiačné ohrozenie" - 3-krát,

7. pozícia na reprodukovanie modulácie z vysielania rozhlasovej stanice v trvaní 5 až 7 minút,

8. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, chemické ohrozenie" - 3-krát,

9. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie čpavkom" - 3-krát,

10. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie chlórom" - 3-krát,

11. tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní 5 sekúnd - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie vodou, opustite koryto rieky" - 3-krát,

12. pozícia na test prostriedku varovania s maximálnou úrovňou ľubovoľného zvukového signálu 55 dB vo vzdialenosti 1 metra od prostriedku varovania,

13. pozícia na havarijné vypnutie reprodukcie výstražného zvukového signálu alebo hovorenej informácie.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 14 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

2) Napríklad § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky, § 12 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.

3) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

4) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

5) § 3 ods. 6 až 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

6) § 16 ods. 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

7) § 36 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

8) § 16 ods. 1 písm. e) a ods. 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

9) § 3a ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

10) § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

11) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z., § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

12) § 50 ods. 1 písm. a) a § 51 vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 108/1982 Zb., ktorou sa vydáva Telefónny poriadok.