Oznámenie č. 492/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti

Čiastka 206/2007
Platnosť od 30.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

492

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti.

Tento výnos ustanovuje účely, na ktoré možno dotáciu poskytnúť, okruh žiadateľov o príslušnú dotáciu, postup a podmienky, ktoré musia byť splnené pri žiadaní o dotáciu.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2424/M-2004 z 15. novembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (oznámenie č. 604/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.