Vyhláška č. 119/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov

Čiastka 50/2002
Platnosť od 14.03.2002 do14.07.2006
Účinnosť od 15.03.2002 do14.07.2006
Zrušený 326/2005 Z. z.

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 11. februára 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 23 ods. 5 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch a podľa § 5 a § 7 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

2. § 2 ods. 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) časti lesov, v ktorých odlišný spôsob hospodárenia vyžadujú záujmy obrany štátu alebo iné celospoločensky dôležité záujmy.".

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Etáž sa vytvára na vyjadrenie vertikálneho a vekového členenia dielcov, čiastkových plôch, porastov a porastových skupín.".

4. § 4 znie:

㤠4

Hranica dielca a porastu sa v teréne označuje v hospodárskych lesoch a lesoch osobitného určenia bielou farbou, v ochranných lesoch červenou farbou. Zmenu hranice dielca a porastu vyznačuje vyhotovovateľ lesného hospodárskeho plánu. Údržbu hranice zabezpečuje vlastník, správca alebo užívateľ lesov (ďalej len „užívateľ lesa").".

5. V § 6 ods. 3 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a šírka obnovného prvku nesmie prekročiť 100 m".

6. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pri použití podrastového hospodárskeho spôsobu sa jeho posledná fáza kvalifikuje ako dorub, ak po jeho skončení zostane na celej ploche následný porast tvorený jednou z hlavných drevín obnovného zastúpenia so zakmenením najmenej päť desatín plného zakmenenia.".

7. § 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) agátové porasty.".

8. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú podľa jednotnej metodiky vydanej ministerstvom.".

9. V § 8 ods. 2 sa slová „lesných oblastí" nahrádzajú slovami „oblasti lesov6a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov.".

10. V § 10 odseky 6 a 7 znejú:

(6) Objem obnovnej ťažby pre kategóriu hospodárskych lesov vysokého tvaru, okrem topoľových a vŕbových lesných porastov, s výmerou väčšou ako 50 ha sa pri uplatnení podrastového a holorubného hospodárskeho spôsobu odvodí jedným z týchto ukazovateľov:

a) priemerný rubný prírastok,

b) 1/20 zásob porastov poslednej vekovej triedy a starších,

c) objem ťažby vypočítaný z výmery normálneho rúbaniska a priemernej hektárovej zásoby rubných lesných porastov,

d) objem ťažby vypočítaný podľa ťažbových percent odčerpávania zásob vo vekových stupňoch uvedených v prílohe č. 4,

e) 1/30 zásob porastov posledných troch vekových stupňov a starších.

(7) Výber ukazovateľa podľa odseku 6 a návrh obnovnej ťažby vykoná vyhotovovateľ lesného hospodárskeho plánu na základe podrobného zisťovania stavu lesa a rozborov vekovej štruktúry užívateľského celku a ďalších údajov charakterizujúcich stav lesa. Návrh objemu obnovnej ťažby nesmie prekročiť objem ťažby vybraného ukazovateľa. Objem plánovanej obnovnej ťažby je súčasťou záverečného protokolu.".

11. V § 10 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 13.

12. V § 10 novooznačený odsek 9 znie:

(9) Objem obnovnej ťažby v kategórii hospodárskeho lesa v prevode tvaru nízkeho lesa na vysoký a v nízkych lesoch sa určí ako násobok plochy určenej na prevod alebo obnovu a priemernej hektárovej zásoby týchto lesných porastov v platnom období lesného hospodárskeho plánu.".

13. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Základným územným celkom na rámcové plánovanie je oblasť lesov, podoblasť alebo časť oblasti alebo podoblasti lesov, ktoré sú vymedzené prírodnými podmienkami.".

14. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.

15. V § 11 sa v novooznačenom odseku 2 slová „lesnú oblasť" nahrádzajú slovami „oblasť lesov".

16. V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 7".

17. V § 12 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sa môže určiť aj čas výchovného zásahu.".

18. V § 13 ods. 1 sa za slovom „vopred" vkladá bodka a nasledujúci text sa vypúšťa.

19. Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Podklady uvedené v odseku 1 písm. a) užívateľ lesa dodá vyhotovovateľovi lesného hospodárskeho plánu najneskoršie 12 mesiacov pred skončením platnosti plánu.".

20. V § 15 ods. 2 sa slová „lesnú oblasť" nahrádzajú slovami „oblasť lesov".

21. § 16 znie:

㤠16

(1) Lesný hospodársky plán obsahuje

a) všeobecnú časť,

b) plochovú tabuľku,

c) opis lesných porastov a plán hospodárskych opatrení,

d) porastovú, obrysovú a ťažbovú mapu.

(2) Lesný hospodársky plán môže obsahovať aj

a) prehľadové tabuľky a grafikony,

b) účelové lesnícke mapy.

(3) Ak užívateľský celok bol určený z vlastného podnetu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,6b) náležitosti lesných hospodárskych plánov sa pre jednotlivých užívateľov určia pri základnom protokole.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.".

22. § 20 sa vypúšťa.

23. V § 22 odsek 1 znie:

(1) Štátne tematické mapové dielo s tematickým obsahom lesného hospodárstva6c) obsahuje údaje o polohe a rozlohe jednotlivých jednotiek priestorového rozdelenia lesa. Člení sa na

a) základné lesnícke mapy,

b) účelové lesnícke mapy.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

6c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.".

24. V § 22 ods. 2 v prvej vete sa na konci za slovo „mapovania" vkladajú slová „v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej katastrálnej siete v mierke 1 : 5 000 a v 5. triede presnosti mapovania".

25. V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Geodetické a kartografické práce na účely štátneho tematického mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva môžu vykonávať fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti.7a)

(4) Poverená organizácia7b) je správcom, vydavateľom a archivárom štátneho tematického mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva a účelových lesníckych máp okrem štátneho tematického mapového diela z území určených na plnenie úloh obrany štátu.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.

7b) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.".

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

26. V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a smerných ukazovateľov a údajov".

27. V § 25 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „smerných ukazovateľov a údajov" a za slovo „celok" sa vkladajú slová „alebo pre každého samostatného užívateľa v užívateľskom celku".

28. § 26 vrátane nadpisu znie:

㤠26

Informačný systém hospodárskej úpravy lesov

(1) Informačný systém hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „informačný systém") zabezpečuje sústavné sledovanie a vyhodnocovanie údajov o stave a vývoji lesov Slovenskej republiky a o ich obhospodarovaní.

(2) Predmetom informačného systému je zber, prenos, spracovanie a distribúcia údajov o lesoch Slovenskej republiky, ktoré sa zhromažďujú, uchovávajú a aktualizujú v evidencii vedenej poverenou organizáciou,7b) ktorá zodpovedá za ochranu údajov v informačnom systéme.

(3) Zdrojom informácií o stave a vývoji lesov sú lesné hospodárske plány, výsledky prieskumu ekológie lesa, špeciálnych zisťovaní a lesná hospodárska evidencia.

(4) Fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov poskytujú údaje z lesných hospodárskych plánov poverenej organizácii.7b)".

29. § 27 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) preukázanie znalostí v používaní technických zariadení a technológií potrebných na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s vyhotovením lesného hospodárskeho plánu.".

30. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2002.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 119/2002 Z. z.

Typologické jednotky ochranného charakteru na zaradenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa do kategórie ochranných lesov

Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. a)
ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H
01 A 1 Q 104 1111 Dúbrava obmedzeného vzrastu 
01 A 1 PiQ 107 1101 Lišajníková borovicová dúbrava 
01 A 1 PiQ 107 1102 Machová borovicová dúbrava 
01 A 1 PiQ 107 1103 Kostravovo-machová borovicová dúbrava 
01 A 2 Fq n 204 2101 Machová kyslá dubová bučina nst 
01 A 3 Fq v 304 3101 Machová kyslá dubová bučina vst 
01 A 4 Fqa 404 4111 Extrémna jedľová bučina s dubom 
01 A 4 QPi v 407 4101 Lišajníková dubová borina 
01 A 4 QPi v 407 4102 Brusnicová dubová borina vst 
01 A 4 QPi v 407 4103 Čučoriedková dubová borina vst 
01 A 5 Fap n 504 5101 Brusnicová jedľová bučina so smrekom nst 
01 A 5 Fap n 504 5102 Sutinová jedľová bučina so smrekom nst 
01 A 5 PiP n 514 5114 Morénová borovicová smrečina nst 
01 A 5 PiP n 514 5116 Borovicová smrečina na železitých podzoloch nst 
01 A 5 Pa n 524 5121 Brusnicová smrečina s jedľou nst 
01 A 5 Pa n 524 5122 Sutinová smrečina s jedľou nst 
01 A 5 PiP n 584 5113 Borovicová smrečina na glejoch nst 
01 A 6 Fap v 604 6101 Brusnicová jedľová bučina so smrekom vst 
01 A 6 Fap v 604 6102 Sutinová jedľová bučina so smrekom vst 
01 A 6 PiP v 624 6111 Extrémna borovicová smrečina vst 
01 A 6 Pa v 634 6121 Sutinová rašeliníková smrečina s jedľou vst 
01 A 6 Pa v 634 6122 Brusnicová smrečina s jedľou vst 
01 A 6 LP n 644 6141 Sutinová smrekovcová smrečina nst 
01 A 6 LP n 644 6142 Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina nst 
01 A 6 LP n 644 6143 Smlzová smrekovcová smrečina nst 
01 B/C 6 AcP n 627 6421 Úžľabinová javorová smrečina nst 
01 c 1 CAc n 117 1501 Zádušníková hrabová javorina nst 
01 c 1 CAc n 117 1502 Cesnačková hrabová javorina nst 
01 c 2 CAc v 217 2501 Kamenitá hrabová javorina vst 
01 c 2 CAc v 217 2502 Hluchavková hrabová javorina vst 
01 c 2 CAc v 217 2503 Zádušníková hrabová javorina vst 
01 c 2 TAc n 317 3501 Balvanovitá lipová javorina nst 
01 c 3 TAc n 317 3502 Kamenitá lipová javorina nst 
01 c 3 TAc n 317 3503 Cesnačková hrebeňová lipová javorina nst 
01 c 3 TAc n 317 3504 Vápencová lipová javorina nst 
01 c 3 TAc n 317 3505 Mesačnicová podsvahová lipová javorina nst 
01 c 3 TAc n 317 3506 Marinková živná lipová javorina nst 
01 c 3 TAc n 317 3507 Ostricová lipová javorina nst 
01 c 4 TAc v 417 4501 Balvanovitá lipová javorina vst 
01 c 4 TAc v 417 4502 Kamenitá lipová javorina vst 
01 c 4 TAc v 417 4503 Vápnitá lipová javorina vst 
01 c 4 TAc v 417 4504 Mesačnicová lipová javorina vst 
01 c 4 TAc v 417 4505 Zubačková lipová javorina vst 
01 c 4 TAc v 417 4506 Cesnačková hrebeňová lipová javorina vst 
01 c 5 FrAc n 517 5501 Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina nst 
01 c 5 FrAc n 517 5502 Sutinová mesačnicová jaseňová javorina nst 
01 c 5 FrAc n 517 5503 Úžľabinová deväťsilová jaseňová javorina nst 
01 c 6 FrAc v 617 6501 Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina vst 
01 c 6 FrAc v 617 6502 Sutinová mesačnicová jaseňová javorina vst 
01 c 6 FrAc v 617 6503 Úžľabinová deväťsilová jaseňová javorina vst 
01 c 6 AAc v 637 6511 Roklinová jedľová javorina vst 
01 D 1 CoQ 101 1601 Skalné-sutinové stepi 
01 D 1 CoQ pub 101 1602 Drieňová dúbrava s dubom plstnatým 
01 D 2 CoQ fag 201 2601 Drieňová dúbrava s bukom 
01 D 2 FQ de 201 2611 Extrémna dealpínska buková dúbrava 
01 D 2 FQ de 201 2612 Trávnatá dealpínska buková dúbrava 
01 D 2 Pide n 203 2621 Dealpínska borina nst 
01 D 3 CoF 301 3601 Drieňová bučina 
01 D 3 QF de 301 3611 Dealpínska dubová bučina 
01 D 3 Pide v 303 3621 Dealpínska borina vst 
01 D 4 Fde n 401 4601 Extrémna vápencová bučina nst 
01 D 4 Fde n 401 4602 Sutinová vápencová bučina nst 
01 D 5 Fde v 501 5601 Extrémna vápencová bučina vst 
01 D 5 Fde v 501 5602 Sutinová vápencová bučina vst 
01 D 5 PPide 521 5611 Vápencová (dealpínska) smreková borina s mrvicou 
01 D 5 PPide 521 5612 Kamenitá vápencová (dealpínska) smreková borina 
01 D 5 PAc 531 5631 Extrémna smreková javorina 
01 D 6 FP n 601 6601 Extrémna hrebeňová buková smrečina nst 
01 D 6 FP n 601 6602 Svahová sutinová buková smrečina nst 
01 D 6 Pac 621 6631 Extrémna hrebeňová smrečina s javorom 
01 D 6 Pac 621 6632 Svahová sutinová smrečina s javorom 
01 D 6 PiL n 689 6611 Smrekovcová borina nst 
01 a 6 AP 614 0021 Rašelinovo-glejová jedľová smrečina 
01 a 6 AP 614 0022 Oglejená jedľová smrečina 
01 a 6 AP 614 0023 Rašelinová jedľová smrečina 
01 a 6 BA1 622 0012 Brezová jelšina na fluvioglaciále 
01 a 6 BA1 622 0013 Brezová jelšina na glejovej pôde 
01 a 6 BA1 622 0014 Brezová jelšina na rašelinovej pôde 
01 a 8 Pil 815 0031 Páperníková rašelinová borina 
01 a 8 Pil 815 0032 Rojovníková rašelinová borina 
01 c 1 U 131 0961 Vápnité brestové porasty 
01 c 1 U 131 0962 Extrémne porasty na riečnych nivách 
01 c 6 Ali 623 0911 Jelšina (jelše sivej) 
01 c 6 Sf 633 0912 Vrbina vŕby krehkej 
Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. b)
ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H
02 A 6 Fap hum 628 6108 Nízka jedl. bučina so smrekom obmedzeného vzrastu 
02 A 7 SP 719 7101 Sutínová rašeliníková jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 719 7102 Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 719 7103 Smlzová jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 719 7104 Balvanovitá jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 719 7105 Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa 
02 A 7 SP 719 7108 Jarabinová smrečina na alúviách 
02 A 7 SP 729 7101 Sutínová rašeliníková jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 729 7102 Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 729 7103 Smlzová jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 729 7104 Balvanovitá jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 729 7105 Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa 
02 A 7 SP 729 7106 Živná jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 729 7107 Vápencová jarabinová smrečina 
02 A 7 LP v 739 7101 Sutinová rašeliníková smrekovcová smrečina 
02 A 7 LP v 739 7102 Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina 
02 A 7 LP v 739 7103 Smlzová smrekovcová smrečina 
02 A 7 LP v 739 7104 Balvanovitá smrekovcová smrečina 
02 A 7 LP v 739 7105 Smrekovcová smrečina na hornej hranici lesa 
02 A 7 LP v 739 7106 Živná smrekovcová smrečina 
02 A 7 CP 749 7100 Limbová smrečina 
02 A 7 SP 759 7106 Živná jarabinová smrečina 
02 A 7 SP 769 7107 Vápencová jarabinová smrečina 
02 A/B 5 F hum n 518 5211 Bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst 
02 A/B 6 Fhum v 618 6221 Horské bučiny obmedzeného vzrastu vst 
02 B/C 5 FAc hum n 518 5440 Javorová bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst 
02 B/C 6 FAc hum v 618 6411 Nízka buková javorina vst 
02 B/C 7 AcP v 729 7401 Živná javorová smrečina 
02 B/C 7 AcP v 729 7402 Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina 
02 B/C 7 AcP v 729 7403 Javorová smrečina s papradkou alpskou 
02 B/C 7 AcP v 729 7404 Zavlhčená javorová smrečina 
02 B/C 7 AcP v 729 7405 Vápencová javorová smrečina 
02 B/C 7 AcP v 759 7401 Živná javorová smrečina vst 
02 B/C 7 AcP v 759 7402 Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina vst 
02 B/C 7 AcP v 759 7403 Javorová smrečina s papradkou alpskou vst 
02 B/C 7 AcP v 759 7404 Zavlhčená javorová smrečina vst 
02 B/C 7 AcP v 769 7405 Vápencová javorová smrečina vst 
02 D 7 FP v 729 7601 Extrémna buková smrečina vst 
02 D 7 FP v 729 7602 Hrebeňová buková smrečina vst 
02 D 7 FP v 729 7603 Svahová buková smrečina vst 
02 D 7 FP v 769 7601 Extrémna buková smrečina vst 
02 D 7 FP v 769 7602 Hrebeňová buková smrečina vst 
02 D 7 FP v 769 7603 Svahová buková smrečina vst 
02 D 7 PIL v 789 7611 Smrekovcová borina vst 

Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. c)
ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H
03 A 8 M 820 8101 Kyslá kosodrevina
03 A 8 M 820 8104 Kosodrevina na rašeline
03 A 8 PM 830 8102 Smreková kosodrevina
03 A 8 CM 840 8103 Limbová kosodrevina
03 A 8 M 850 8105 Kosodrevina na tanglovej rendzine
03 B/C 8 RM 860 8401 Ríbezľová kosodrevina
03 D 8 M c 850 8601 Vápencová kosodrevina

Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. d)
ZH RAD LVS SLT HSLT LT Názov lesného typu Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H
04 A 2 Fq n 295 2102 Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina nst ak je sklon < 40 %
04 A 2 Fq n 295 2103 Chlpaňová kyslá dubová bučina nst ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 A 3 Fq v 395 3102 Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina vst ak je sklon < 40 %
04 A 3 Fq v 395 3103 Chlpaňová kyslá dubová bučina vst ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 A 4 Fqa 498 4112 Metlicová jedľová bučina s dubom ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 A 4 Fa 499 4122 Kamenitá bučina s jedľou ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 A 5 Fap n 591 5103 Balvanovitá jedľová bučina so smrekom nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A 5 Fap n 595 5104 Kamenitá trávovitá jedľová bučina so smrekom nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A 5 Facid n 597 5132 Trávovitá kyslá bučina na vyvrelinách nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A 5 Pa n 598 5123 Kamenitá smrečina s jedľou nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A 6 Fap v 694 6103 Balvanovitá čučoriedková jedľová bučina so smrekom vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A 6 Fap v 694 6104 Balvanovitá kysličková jedľová bučina so smrekom vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A 6 Fap v 694 6105 Kamenito-trávovitá jedľová bučina so smrekom vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A 6 Pa v 698 6123 Kamenitá smrečina s jedľou vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A/B 4 AQF 497 4202 Kamenitá jedľovo-dubová bučina ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A/B 5 PA n 590 5241 Trávovitá smreková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A/B 5 FA n 592 5209 Ostricová vápencová buková jedlina ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 5 FA n 592 5210 Vápencová (nitrofilná) buková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 5 FA n 593 5208 Oglejená buková jedlina nst mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením
04 A/B 5 PA n 594 5244 Vápencová smreková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 5 FA n 595 5201 Trávovitá buková jedlina nst ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 5 FA n 596 5207 Kamenitá buková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A/B 5 PA n 599 5245 Kamenitá smreková jedlina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A/B 6 PA v 690 6234 Smreková jedlina na kamenitej svahovine vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A/B 6 PA v 690 6236 Kamenitá papradinová smreková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A/B 6 PA v 691 6231 Trávovitá smreková jedlina vst ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 6 FA v 692 6207 Ostricová vápencová buková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 6 FA v 692 6208 Vápencová nitrofilná buková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 6 FA v 693 6206 Oglejená buková jedlina vst mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením
04 A/B 6 FA v 695 6201 Trávovitá buková jedlina vst ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 6 FA v 696 6205 Kamenitá buková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 A/B 6 PA v 697 6235 Vápencová smreková jedlina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 A/B 6 PA v 699 6233 Zglejená smreková j edlina vst mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením
04 B 1 CQ 199 1310 Suchá hrabová dúbrava na rôznych horninách mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04 B 1 CQ 199 1312 Vikova hrabová dúbrava na rôznych horninách mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04 B 2 FQ 292 2317 Silno skeletovitá vápencová buková dúbrava mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 B 2 FQ 293 2313 Oglejená buková dúbrava mimo stanovíšť ohrozených zamokrením
04 B 2 FQ 295 2301 Zakyslená buková dúbrava ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 B 2 FQ 296 2314 Štrkovitá hrebienková nitrofilná buková dúbrava ak je sklon < 50 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B 2 FQ 299 2302 Presychavá lipnicová buková dúbrava mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04 B 2 FQ 299 2303 Presychavá medničková buková dúbrava mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04 B 2 FQ 299 2305 Kamenitá lipnicová buková dúbrava s chlpaňou mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04 B 3 QF 392 3309 Vápencová dubová bučina ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 B 3 Fp n 392 3318 Prilbicová bučina na vápencoch nst ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 B 3 QF 393 3307 Zavlhčená dubová bučina mimo stanovíšť ohrozených zamokrením
04 B 3 Fp n 393 3316 Zavlhčená bučina nst mimo stanovíšť ohrozených zamokrením
04 B 3 QF 395 3301 Chlpaňová dubová bučina ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 B 3 Fp n 395 3311 Chlpaňová bučina nst ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 B 3 QF 396 3310 Kamenitá medničková dubová bučina ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 B 3 Fp n 396 3315 Kamenitá papradinová bučina nst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B 4 Fp v 492 4308 Prilbicová bučina na vápencoch vst ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 B 4 Ft 492 4317 Vápencová typická bučina ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 B 4 Fp v 493 4306 Zavlhčená bučina vst mimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi
04 B 4 Ft 493 4315 Vlhká typická bučina mimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi
04 B 4 Ft 493 4320 Ostricovo-kostravová typická bučina mimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi
04 B 4 Fp v 495 4301 Chlpaňová bučina vst ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 B 4 Fp v 496 4305 Kamenitá papradinová bučina vst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B 4 Ft 496 4314 Kamenitá typická bučina ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B 5 AF n 592 5308 Vápencová jedľová bučina nst ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 B 5 AF n 593 5305 Podmáčaná jedľová bučina nst mimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi
04 B 5 AF n 596 5306 Kamenitá jedľová bučina nst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B 6 AF v 692 6307 Vápencová jedľová bučina vst ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04 B 6 AF v 696 6308 Kamenitá jedľová bučina vst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B/C 2 FQ ac 296 2401 Buková dúbrava s javorom na plytkých pôdach ak je sklon < 60 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04 B/C 3 QF til 396 3401 Chlpaňovo-bažanková dubová bučina s lipou ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B/C 3 QF til 396 3402 Medničkovo-bažanková dubová bučina s lipou ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B/C 4 Ftil 496 4406 Kamenitá lipová bučina ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B/C 5 AAc n 589 5409 Kamenitá jedľová javorina nst ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B/C 5 FAc n 593 5407 Buková javorina na bázach svahov nst ak nejde o poderodované bázy svahov s nebezpečenstvom zosuvu
04 B/C 5 FAc n 596 5403 Kamenitá buková javorina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B/C 5 FAc n 596 5404 Mesačnicová buková javorina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 %
04 B/C 5 FAc n 596 5405 Deväťsilová kamenitá buková javorina nst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 %
04 B/C 6 AAc v 688 6410 Kamenitá jedľová javorina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B/C 6 FAc v 692 6409 Vápencová buková javorina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04 B/C 6 FAc v 693 6408 Buková javorina na bázach svahov vst ak nejde o poderodované bázy svahov s nebezpečenstvom zosuvu
04 B/C 6 FAc v 696 6403 Mesačnicová buková javorina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 %
04 B/C 6 FAc v 696 6404 Deväťsilová kamenitá buková javorina vst ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 %
04 D 1 CoQ car 191 1603 Drieňová dúbrava s hrabom ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 cm a materská hornina nikde nevystupuje na povrch
04 D 1 CoQ ac 191 1604 Drieňová dúbrava s javorom ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 cm a materská hornina nikde nevystupuje na povrch
04 D 4 Fde n 492 4603 Vápencová bučina nst na ťažších pôdach ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %
04 D 4 Fde n 492 4604 Trávovitá vápencová bučina nst ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %
04 D 5 Fde v 592 5603 Trávovitá vápencová bučina vst ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %
04 D 5 Fde v 592 5604 Čučoriedková (kyslá) vápencová bučina vst ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %
04 D 5 Fde v 592 5605 Kamenitá vápencová bučina vst ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %, povrchový skelet < 30 %
04 a 1 BQ 192 0002 Bezkolencová brezová dúbrava ak hladina spodnej vody je > 80 cm pod povrchom
04 a 1 BA1 192 0011 Brezová jelšina na viatych kremitých pieskoch ak hladina spodnej vody je > 80 cm pod povrchom
04 c 1 SA1 196 0921 Žihlavová vŕbová jelšina slatinná ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04 c 1 SA1 196 0922 Ostricová vŕbová jelšina slatinná ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04 c 1 SA1 196 0923 Chrastnicová vŕbová jelšina slatinná ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04 c 1 SA1 196 0924 Trsťová vŕbová jelšina slatinná ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04 c 1 SA1 196 0925 Stavikrvová vŕbová jelšina štrková ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04 c 3 FrAl 399 0901 Jaseňová jelšina ak nejde o prameništia s nebezpečenstvom odtrhnutia svahu

Na zaradenie do ochranných lesov stačí splnenie jednej podmienky.

Bez ohľadu na lesný typ možno do ochranných lesov zaradiť porasty s nasledujúcimi špecifikami:

Kód Názov špecifiká
B pásy brehoochranných porastov
L lavínami ohrozené porasty
P poddolované porasty
T vetrolamy
V výmole
Z zosuvy