Vyhláška č. 685/2004 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005, v znení neskorších predpisov

Čiastka 286/2004
Platnosť od 18.12.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2006
Zrušený 482/2005 Z. z.

685

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 25. novembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005, v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005, v znení vyhlášky č. 572/2003 Z. z. a vyhlášky č. 467/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.“.

2. Slová „Európsky právny predpis“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.

3. V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 35d vkladajú nové body 35e až 35h, ktoré znejú:

35e. Ceny VTS 5-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v poštách a telekomunikáciách

35f. Ceny VTS 6-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu

35g. Ceny VTS 7-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v poisťovníctve

35h. Ceny VTS 8-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v bankovníctve“.

4. V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky bod 37 znie:

37. Dop 4-12 Mesačný výkaz o letiskách“.

5. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 35d vkladajú nové body 35e až 35h, ktoré znejú:

35e. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v poštách a telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb v poštách a telekomunikáciách. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v poštách a telekomunikáciách a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb za pošty a telekomunikácie v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – pošty a telekomunikácie (OKEČ 64).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35f. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v oblasti finančného lízingu. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančného lízingu a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti finančného lízingu v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – ostatné finančné sprostredkovanie (OKEČ 65.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35g. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v poisťovníctve. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v poisťovníctve a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v poisťovníctve v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 66).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35h. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v bankovníctve

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v bankovníctve. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v bankovníctve a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v bankovníctve v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – peňažné sprostredkovanie (OKEČ 65.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.“.

6. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 37 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmena d) znie:

37. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o letiskách

Značka štatistického formulára: Dop 4-12

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.“.

7. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 52 písmená a) a b) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov a o zdrojoch a využití. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, ako podklad pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Eurostatu, na tvorbu časových radov a na informovanie verejnosti a medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, zdroje a využitie mlieka, množstvo kravského mlieka produkovaného poľnohospodárskymi podnikmi na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2).“.

8. V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky sa za bod 1 vkladá nový bod 1a, ktorý znie:

1a. SILC 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach“.

9. V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 18 vkladá nový bod 18a, ktorý znie:

18a. Oceľ 1-01 Ročný výkaz o oceli a železe“.

10. V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 33 vkladajú nové body 33a, 33b a 33c, ktoré znejú:

33a. IKT D 1-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach

33b. IKT P 2-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch

33c. IKT PaP 3-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva“.

11. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 1 vkladá nový bod 1a, ktorý znie:

1a. Názov zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach

Značka štatistického formulára: SILC 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné a včasné prierezové a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie prostredníctvom anketárov.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prierezové a dlhodobé údaje týkajúce sa základných a demografických údajov, ukazovatele o príjmoch, sociálnom vylúčení, práci, bývaní, o vzdelaní, zdraví a o medzigeneračnom prenose chudoby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Súkromná domácnosť zaradená do výberu a jej členovia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – príslušná krajská správa.“.

12. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode18 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav zásob vlastnej výroby k 1. januáru, výroba, predaj, vnútropodniková spotreba, stav zásob vlastnej výroby k 31. decembru v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.“.

13. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 18 vkladá nový bod 18a, ktorý znie:

18a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o oceli a železe

Značka štatistického formulára: Oceľ 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkcii a kapacitách železiarskeho a oceliarskeho priemyslu, o spotrebe a predaji palív a energie, o spotrebe surového materiálu a valcovaných výrobkov, cenách vstupných materiálov a vybraných výrobkov, o nákladoch na obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa prevádzok, o bilancii elektriny, oceľového a liatinového šrotu. Súčasťou zisťovania sú odhady základných ukazovateľov a odhady spotreby ocele na najbližšie 2 roky.

Výsledky zisťovania sa využijú pre získanie základných informácií, potrebných na vytvorenie informačného systému o železiarskom a oceliarskom priemysle, na energetickú bilanciu Slovenskej republiky, na bilancovanie železiarskych a oceliarskych výrobkov a pre potreby medzinárodných organizácií v nadväznosti na právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003 – 2009.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o kapacitách, produkcii a spotrebe – kapacity v tonách, výroba surovej ocele podľa výrobných postupov, výroba legovanej ocele v tonách podľa druhov, výroba rýchloreznej a žiaruvzdornej ocele do ingotov a pre odlievanie, výroba a zásoby koksu v tonách, spotreba surového materiálu (železná ruda, mangánová ruda, koks) v tonách, spotreba valcovaných výrobkov v druhovom členení v tonách, spotreba a predaj palív a energie podľa druhov a zariadení v tonách, resp. v GJ, bilančné ukazovatele – bilancia elektriny v MWh, bilancia oceľového a liatinového šrotu (stav zásob k 1. januáru a k 31. decembru, nákup, spotreba a predaj) v tonách, finančné ukazovatele – výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v tis. Sk podľa prevádzok, odhady základných ukazovateľov – kapacita, výroba surovej ocele, plynulé liatie, obchod s oceľou, zamestnanosť v bežnom roku a v nasledujúcich dvoch rokoch, odhady spotreby ocele a komentár k očakávaným zmenám vo výrobe, vývoze a dovoze v nasledujúcom roku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – výroba kovov (OKEČ 27), resp. s inou prevažujúcou činnosťou, ktoré vyrábajú výrobky, spadajúce pod vyššie uvedený kód OKEČ podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Banskej Bystrici.“.

14. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 26 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosných sietí elektriny a tepla.“.

15. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 33 vkladajú nové body 33a, 33b a 33c, ktoré znejú:

33a. Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach

Značka štatistického formulára: IKT D 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a na potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prístup k vybraným informačným a komunikačným technológiám v domácnostiach (telefóny, osobné počítače, internet), využívanie osobných počítačov, použitie internetu, nákup a predaj tovarov cez internet, bezpečnostné problémy pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosť, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti náhodným výberom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. apríla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

33b. Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch

Značka štatistického formulára: IKT P 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné ukazovatele o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch – využívanie osobných počítačov, použitie internetu – prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie www stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, elektronický obchod cez internet a cez EDI alebo iné siete ako internet (nákup a predaj tovaru v percentovom a korunovom vyjadrení), spôsoby budujúce dôveru k internetovému obchodu, prekážky pri predaji cez internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– priemyselná výroba (OKEČ 15 až 37),

– výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (OKEČ 40 až 41),

– stavebníctvo (OKEČ 45),

– veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru (OKEČ 50 až 52),

– hotely a reštaurácie (OKEČ 55),

– doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

– nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti (OKEČ 70 až 74),

– ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby (OKEČ 90 až 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

33c. Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva

Značka štatistického formulára: IKT PaP 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné ukazovatele o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva – využívanie osobných počítačov, použitie internetu – prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie www stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, produkty/služby poskytované cez internet alebo iné počítačové siete ako EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, aktivity uskutočnené cez internet, cez EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, styk so zákazníkom, prekážky pri predaji cez internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – finančné sprostredkovanie (OKEČ 65 až 67).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.

16. V prílohe č. 2 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 7.

17. V prílohe č. 2 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 35.

18. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 7.

19. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 22 písmeno a) znie:

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov.“.

20. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 24 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru, melasy a izoglukózy – zásob, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín, prijatia z členských štátov Európskej únie, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, ukazovatele týkajúce sa výrobnej spotreby, vývozu do tretích krajín, odoslania do členských štátov Európskej únie, iných dodávok, nákupu a dodávok pre intervencie a pre hmotné rezervy.“.

21. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 24b písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu zásob suroviny a nedokončenej výroby, nákupu suroviny v tuzemsku, dovozu, predaja, vývozu a použitia suroviny, stavu zásob spracovaných výrobkov, nákupu, dovozu, predaja a vývozu spracovaných výrobkov za výrobné, nevýrobné a obchodné organizácie.“.

22. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 29 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín a vývozu do tretích krajín, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku a ostatného použitia.“.

23. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 30 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín a vývozu do tretích krajín a ostatného použitia.“.

24. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 32 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu v tuzemsku, celkového dovozu, z toho dovozu z tretích krajín, ostatných zdrojov, zdrojov spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, celkového vývozu, z toho vývozu do tretích krajín, ostatných dodávok a dodávok spolu.“.

25. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 35.

26. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY body 57, 65, 76, 80, 84 a 85 znejú:

57. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie

65. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva

76. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiológie

80. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie

84. L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

85. L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie“.

27. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky nadpis POŠTOVÝ ÚRAD znie: „POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD“.

28. V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky

POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD body 145 až 148 znejú:

145. PO (PRÚ) 1-02 Polročný výkaz o poštovej sieti

146. PO (PRÚ) 2-02 Polročný výkaz o poštových službách a poštovom platobnom styku

147. PO (PRÚ) 3-02 Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej poštovej služby

148. PO (PRÚ) 4-02 Polročný výkaz o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku.“.

29. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 57 názov zisťovania znie:

57. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie“.

30. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 65 názov zisťovania vrátane písmena a) znie:

65. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oddelení telovýchovného lekárstva. Údaje sa využijú na riadenie a rozvoj zdravotníctva.“.

31. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 76 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:

76. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiológie

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rádiologických oddeleniach a pracoviskách, ich prístrojovom vybavení a o používaných rádiologických metódach. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rádiologických vyšetrení, prístrojového vybavenia a personálneho zabezpečenia rádiologických oddelení.“.

32. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 80 názov zisťovania znie:

80. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie“.

33. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 84 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:

84. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách, ako aj pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa materiálneho a personálneho zabezpečenia a zdravotníckych výkonov v oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny.“.

34. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 85 názov zisťovania znie:

85. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie“.

35. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 145 značka štatistického formulára a písmeno e) znie:

„Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 1-02

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.“.

36. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 146 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen a), d) a e) znie:

146. Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštových službách a poštovom platobnom styku

Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku, štátnu reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a Európskej únie a pre publikačný systém.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a 30. apríla po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.“.

37. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 147 značka štatistického formulára a písmeno e) znie:

„Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 3-02

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.“.

38. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 148 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen a), b), d) a e) znie:

148. Názov zisťovania: Polročný výkaz o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku

Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku, štátnu reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb, na posúdenie žiadostí o kompenzáciu straty z univerzálnej poštovej služby, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a Európskej únie a pre publikačný systém.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku a investícií v rámci univerzálnej poštovej služby, ostatných poštových služieb v členení na vnútroštátny a medzinárodný styk a poštového platobného styku.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a 30. apríla po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.“.

39. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 151 písmená a) a b) znejú:

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nakúpenom a vyrobenom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, maslového tuku a obsahu bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch, vyrobeného množstva mlieka a vybraných mliečnych výrobkov.“.

40. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 162 písmená b), c) a e) znejú:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa závlahy pozemkov, prevádzky hlavných melioračných zariadení, nádrží, kanálov, ďalej ukazovatele týkajúce sa nadobúdanej hodnoty a odpisov hlavných melioračných zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– služby spojené s pestovaním plodín; krajinné záhradníctvo (OKEČ 01.41).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom š. p. Hydromeliorácie, Bratislava.“.

41. V prílohe č. 3 Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky bod 14 znie:

14. FO typ: B1, B2 a B3 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.“.

42. V prílohe č. 3 Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov

I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 44 dopĺňa bod 44a, ktorý znie:

44a. Fin FAP 5-04 Výkaz o sektorovom členení prírastku/úbytku finančných aktív a pasív“.

43. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 14 označenie administratívneho zdroja vrátane písmena b) znie:

14. Označenie administratívneho zdroja:

FO typ: B1, B2, B3

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95, v územnom členení (KRAJ) a podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4), členenie podľa toho, či sú podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu a členenie podľa právnej formy daňovníka.“.

44. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov

I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole

I. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 44a, ktorý znie:

44a. Označenie administratívneho zdroja:

Fin FAP 5-04

Výkaz o sektorovom členení prírastku/úbytku finančných aktív a pasív

a) Využitie administratívnych údajov

Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov podľa nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov

Vybrané aktíva a pasíva spracované podľa subsektorov verejnej správy systému národných účtov SNÚ.

c) Periodicita: štvrťročne a ročne.

d) Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne 55. kalendárny deň po referenčnom období, ročne do 30. júna po referenčnom období.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Peter Mach v. r.


Príloha č. 4 k vyhláške č. 613/2002 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 007, 13. 01. 2004).