Vyhláška č. 216/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Čiastka 94/2000
Platnosť od 13.07.2000 do30.06.2006
Účinnosť od 01.08.2000 do30.06.2006
Zrušený 388/2006 Z. z.

OBSAH

216

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 29. júna 2000,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany sa dopĺňa takto:

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Na autonómny systém uvedený do prevádzky pred 1. aprílom 1996 sa technické podmienky ustanovené v § 3 ods. 2 písm. d) a g) nevzťahujú do 31. januára 2008.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Ladislav Pittner v. r.