285

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore

Vláda Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie ustanovuje systém úhrady nákladov pri posudzovaní dokumentácie pri schvaľovaní doplnkových látok1) v Komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“) a pri schvaľovaní niektorých výrobcov a sprostredkovateľov krmív.2)

(2) Náklady posúdenia dokumentácie o doplnkových látkach uvedených v prílohe č. 1 sa uhrádzajú Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu3) (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá pôsobí ako spravodajca v schvaľovacom procese doplnkovej látky v komisii.

(3) Náklady pri schvaľovaní niektorých výrobcov a sprostredkovateľov krmív sa uhrádzajú kontrolnému ústavu, ktorý schvaľuje výrobcov a sprostredkovateľov krmív podľa osobitného predpisu.2)

(4) Pri výpočte úhrady nákladov, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 3, sa zohľadňujú náklady uvedené v prílohe č. 2.

§ 2

Priama alebo nepriama náhrada úhrady nákladov sa zakazuje. Uplatnenie paušálnej úhrady nákladov pri posudzovaní jednotlivých prípadov sa nepovažuje za nepriamu náhradu.

§ 3

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky zašle správu komisii, v ktorej uvedie informácie o

a) určení systému vyberania úhrady nákladov,

b) úrovni úhrady nákladov alebo paušálnych úhradách nákladov podľa § 1 ods. 2 a 3,

c) metóde výpočtu úhrady nákladov, ak sa vypočítavajú podľa prílohy č. 2.

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 285/2004 Z. z.

DOKUMENTÁCIA DOPLNKOVÝCH LÁTOK, PRI POVOLENÍ KTORÝCH SA UHRÁDZAJÚ NÁKLADY

Dokumentácia o doplnkových látkach, ktoré sú predmetom povolenia v spojení s osobou zodpovednou za ich uvedenie do obehu, sa posudzuje v súlade s § 4 ods. 3 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100 (oznámenie č. 82/2002 Z. z.).

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 285/2004 Z. z.

ÚPLNÝ ZOZNAM NÁKLADOV, KTORÉ SA ZOHĽADUJÚ PRI VÝPOČTE ÚHRADY NÁKLADOV PODĽA § 1 ODS. 2 A 3

Mzdové náklady

– platy vrátane príplatkov tam, kde je to vhodné, dôchodkové (penzijné) náklady, poistné príspevky zamestnancov.

Administratívne náklady

– ubytovanie vrátane nájomného, vykurovania, osvetlenia a vody, nábytku, údržby, poistenia, úroku, amortizácie,

– všeobecná réžia vrátane kancelárskeho vybavenia, kancelárskych potrieb, poštovného, tlače, telekomunikácií,

školenia, predplatného periodík,

– cestovné a súvisiace náklady.

Technické náklady

– súvisiace technické náklady (napr. laboratórne náklady, vzorkovanie),

– poplatky za poradenstvo.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 285/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Rozhodnutie Rady 98/728/ES zo 14. decembra 1998 o systéme poplatkov Spoločenstva v krmivárskom sektore.

Preklad tohto rozhodnutia sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1)
§ 2 písm. a) bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách.

2)
Príloha č. 5 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100 (oznámenie č. 82/2002 Z. z.).

3)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.