Vyhláška č. 119/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2003
Platnosť od 04.04.2003 do31.03.2010
Účinnosť od 15.04.2003 do31.03.2010
Zrušený 86/2010 Z. z.

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 12. marca 2003,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) udržiavaní a využívaní jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „informačný systém“),

b) štruktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie a periodicite údajových dokumentov a informácií,

c) štruktúre a obsahu krízového plánu.

Udržiavanie a využívanie informačného systému

§ 2

(1) Udržiavanie informačného systému je zabezpečenie nepretržitej funkčnosti jeho technických prostriedkov, programových prostriedkov a tvorba, spracovanie, aktualizácia, výroba a vydávanie metodických pokynov ministerstvom podľa tejto vyhlášky.

(2) Technické prostriedky sú zariadenia určené na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu údajových dokumentov1) a ostatných informácií v elektronickej forme, najmä

1. počítačové systémy, operačné systémy a prídavné zariadenia a zariadenia na ich ochranu,

2. systémy určené na vysielanie, prenos a príjem informácií,

3. zariadenia na ochranu prenosu údajových dokumentov a ostatných informácií,

4. záznamová technika na zaznamenávanie údajových dokumentov a ostatných informácií na nosiče informácií,

5. nosiče informácií.

(3) Programové prostriedky sú programy ATON a AMION alebo iné programové prostriedky vybrané ministerstvom a ich servisné a podporné programy.

§ 3

(1) Udržiavanie technických prostriedkov je zabezpečenie ich funkčnosti prostredníctvom doplňovania, modernizácie, servisu a rekonštrukcie.

(2) Za udržiavanie technických prostriedkov zodpovedá subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt“), ktorý vykonáva krízové plánovanie.

(3) Ak je vlastníkom technických prostriedkov štát, používateľ oznámi správcovi ich nefunkčnosť alebo potrebu ich servisu v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluve o nájme alebo v zmluve o výpožičke.

§ 4

(1) Udržiavanie programových prostriedkov je zabezpečenie ich funkčnosti prostredníctvom

a) aktualizácie verzií,

b) aktualizácie dátového modelu, ktorou je najmä ustanovená štruktúra údajov, ich vzájomné vzťahy, väzby a pravidlá, podľa ktorých sa údaje poskytujú medzi subjektmi,

c) dopĺňania programových prostriedkov novovzniknutým subjektom alebo subjektom, ktorým táto potreba vznikne,

d) servisu.

(2) Subjekt udržiava programové prostriedky vo funkčnom stave v súčinnosti so systémovým integrátorom udržiavania a využívania informačného systému (ďalej len „systémový integrátor“), ktorého vyberá ministerstvo zo subjektov.2)

§ 5

Využívaním informačného systému je využívanie údajov

a) spracovaných programovými prostriedkami prostredníctvom technických prostriedkov, na podporu rozhodovacieho procesu používateľov pri príprave na riešenie a pri riešení krízovej situácie,

b) na zabezpečenie informačného systému krízového riadenia3) alebo na zabezpečenie činnosti orgánov krízového riadenia.4)

Štruktúra, obsah, rozsah a spôsob aktualizácie a periodicity údajových dokumentov a informácií

§ 6

(1) Údaje, ktoré tvoria informáciu, sú usporiadané tak, aby subjekt, ktorý informáciu prijíma, získal podklady dôležité na rozhodovanie o spôsobe vykonania tých opatrení, ktoré sú závislé na subjekte, ktorý informáciu poskytuje.

(2) Údajový dokument obsahuje čiastkové údaje o

a) záväzku subjektu vyplývajúcom zo zákona,5)

b) situácii subjektu z hľadiska vlastných materiálových, personálnych, dopravných, technických a iných podmienok na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,

c) požiadavke subjektu, ktorou deklaruje energetické, materiálové, personálne, dopravné a iné potreby,

d) podnikateľoch, ktorí nie sú subjektom, a ktorí môžu byť určení rozhodnutím alebo príkazom ako subjekt,

e) zdrojoch rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, najmä o zásobách nebezpečných chemických, jadrových, biologických a bakteriologických látok, výbušnín, trhavín, o vodohospodárskych dielach, o objektoch, ktoré môžu byť predmetom teroristických útokov, drancovania alebo hromadného útoku,

f) mimoriadnej udalosti,6) najmä o mieste jej výskytu, o jej druhu, o čase jej vzniku, o jej dôsledkoch a o prijatých opatreniach,

g) dosiahnutí pripravenosti subjektu na splnenie záväzku alebo

h) subjekte, najmä o jeho základných identifikačných údajoch.

(3) Údajové dokumenty, ktoré sa poskytujú medzi subjektmi sa aktualizujú zapracovaním čiastkových údajov podľa odseku 2 od iného subjektu alebo od inej osoby.

(4) Aktualizácia údajového dokumentu sa vykonáva dvakrát ročne alebo na vyžiadanie ústredného orgánu štátnej správy alebo krajského úradu.

§ 7

(1) Informácia obsahuje údaje z prijatého údajového dokumentu doplnené o ďalšie údaje, ktorými sú údaje o

a) postupoch, ktoré sa majú vykonať subjektom pri plnení konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie z hľadiska spresnenia záväzku, zhodnotenia situácie a spôsobu realizácie,

b) mieste uloženia dokladov potrebných na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie.

(2) Informácia sa aktualizuje priebežne po zmene údajov.

(3) Informácia, ktorou sa ustanovuje spôsob vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, sa aktualizuje najmenej raz ročne a vždy do troch mesiacov po prijatí rozhodnutia alebo príkazu, ktorým sa mení rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.

Štruktúra a obsah krízového plánu

§ 8

Krízový plán sa skladá z týchto kapitol:

a) I. kapitola – Metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „ I. kapitola“),

b) II. kapitola – Záväzky subjektu na

1. núdzový stav,

2. výnimočný stav,

3. vojnový stav alebo

4. vojnu

(ďalej len „II. kapitola“),

c) III. kapitola – Zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku (ďalej len „III. kapitola“),

d) IV. kapitola – Požiadavky na splnenie záväzku (ďalej len „IV. kapitola“),

e) V. kapitola – Doplňujúce údaje (ďalej len „V. kapitola“),

f) VI. kapitola – Spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „VI. kapitola“),

g) schvaľovacia doložka.

§ 9

Obsahom krízového plánu sú v

a) I. kapitole postupy konania osôb, ktoré plnia úlohy krízového riadenia,

b) II. kapitole údaje o záväzku subjektu, ktorý vyplýva subjektu zo zákona,5) podľa určenia pre jednotlivé stavy uvedené v § 8 písm. b) bodoch 1 až 4,

c) III. kapitole údaje o vlastných materiálových, energetických, personálnych, dopravných, technických a iných podmienkach na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a údaje o dodávateľských vzťahoch a o štátnych hmotných rezervách,

d) IV. kapitole údaje o materiálových, energetických, personálnych, dopravných, technických a iných potrebách,

e) V. kapitole najmä údaje o podnikateľoch, ktorí nie sú subjektom, a ktorí môžu byť určení rozhodnutím alebo príkazom ako subjekt, o zdrojoch rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, o subjekte, o mieste uloženia dokladov potrebných na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie,

f) VI. kapitole závery z I. až V. kapitoly zoradené v poradí, ktoré vyplýva subjektu zo zákona, uznesenia vlády Slovenskej republiky, rozhodnutia, príkazu alebo právnych predpisov na obdobie núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny a určenie postupov, ktoré má vykonať subjekt pri plnení konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie,

g) schvaľovacej doložke meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho orgánu a dátum schválenia.


§ 10

Prechodné ustanovenia

(1) Krízové plány alebo údajové dokumenty vypracované pred 15. aprílom 2003 upravia subjekty podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 2003.

(2) Upravené krízové plány alebo údajové dokumenty podľa odseku 1 schvália štatutárne orgány subjektov v súlade s § 9 písm. g) do 15. januára 2004.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2003.


Robert Nemcsics v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 písm. c) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2) § 4 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z.

3) § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

4) § 3 zákona č. 387/2002 Z. z.

5) § 7 zákona č. 414/2002 Z. z.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.