Vyhláška č. 612/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a poskytovania lokalizačných údajov koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému

Čiastka 207/2008
Platnosť od 30.12.2008 do30.06.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do30.06.2013
Zrušený 91/2013 Z. z.

612

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008

o podrobnostiach poskytovania zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a poskytovania lokalizačných údajov koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 11 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 435/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Podnik poskytujúci verejnú telefónnu sieť, verejnú telefónnu službu alebo verejnú telefónnu sieť a verejnú telefónnu službu, v rámci ktorých sa tiesňové volanie uskutočnilo, je povinný umožniť

a) zobrazenie identifikácie volajúcej stanice koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému zobrazením telefónneho čísla volajúcej stanice,

b) zobrazenie identifikácie volajúcej stanice koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému zobrazením medzinárodného označenia mobilného koncového zariadenia (IMEI), ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri ktorom číslo volajúcej stanice nie je k dispozícii,

c) zobrazenie identifikácie volajúcej stanice koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému zobrazením mena, priezviska a adresy alebo obchodného mena a sídla, alebo miesta podnikania účastníka volajúcej stanice,

d) zobrazenie alebo poskytnutie identifikácie podniku.

(2) Číslo volajúcej stanice a medzinárodné označenie mobilného koncového zariadenia (IMEI) sa poskytuje v parametri Calling Party Number signalizačnej správy SETUP cez protokol Digital Subscriber Signalling System Nr.1 (DSS-1) alebo signalizačnej správy Initial Address Message (IAM) cez protokol Signaling System 7 – ISDN User Part (SS7-ISUP) do 15 sekúnd od uskutočnenia volania.

(3) Údaje podľa odseku 1 písm. c) sa poskytujú cez protokol Simple Object Access Protocol (SOAP) prostredníctvom webovej služby definovanej schémou Web Services Description Language (WSDL) zverejnenej na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do 15 sekúnd od vyžiadania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom integrovaného záchranného systému; vyžiadanie možno uskutočniť do 48 hodín od uskutočnenia tiesňového volania.

(4) Identifikácia podniku sa poskytuje v parametri Called Party Number signalizačnej správy SETUP cez protokol Digital Subscriber Signalling System Nr.1 (DSS-1) alebo signalizačnej správy Initial Address Message (IAM) cez protokol Signaling System 7 – ISDN User Part (SS7-ISUP) do 15 sekúnd od uskutočnenia volania.

§ 2

(1) Podnik poskytujúci verejnú telefónnu sieť, verejnú telefónnu službu alebo verejnú telefónnu sieť a verejnú telefónnu službu, v rámci ktorých sa tiesňové volanie uskutočnilo, je povinný zabezpečiť poskytnutie lokalizačných údajov týkajúcich sa volajúcej stanice koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému do 15 sekúnd od uskutočnenia tiesňového volania alebo od ich vyžiadania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom integrovaného záchranného systému.

(2) Ak ide o volanie z pevnej telefónnej siete, minimálnym rozsahom lokalizačných údajov je adresa miesta, na ktorom sa nachádza volajúca stanica. Lokalizačné údaje sa poskytujú cez protokol Simple Object Access Protocol (SOAP) prostredníctvom webovej služby definovanej schémou Web Services Description Language (WSDL) zverejnenej na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na identifikáciu volajúcej stanice sa použije číslo volajúcej stanice.

(3) Ak ide o volanie z mobilnej verejnej telefónnej siete, minimálnym rozsahom poskytnutých lokalizačných údajov je

a) identifikácia sektora základňovej stanice v mobilnej sieti, v rámci ktorej sa tiesňové volanie uskutočnilo,

b) geografická reprezentácia sektora vyžarovania rádiového signálu základňovej stanice mobilnej siete, v rámci ktorej sa tiesňové volanie uskutočnilo.

(4) Údaje uvedené v odseku 3 písm. a) sa poskytujú v signalizačnom parametri Location Number signalizačnej správy Initial Address Message (IAM) signalizačného protokolu Signaling System 7 – ISDN User Part (SS7-ISUP), kde sa prenáša identifikátor sektora bázovej stanice, v rámci ktorej sa tiesňové volanie uskutočnilo.

(5) Lokalizačné údaje potrebné na označenie geografickej polohy volajúcej stanice v mobilnej telefónnej sieti podľa odseku 3 písm. b) sa poskytujú na základe vyžiadania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom integrovaného záchranného systému cez protokol Mobile Location Protocol (MLP), pričom sa v protokole Mobile Location Protocol (MLP) uvedie

a) identifikácia volajúcej stanice podľa § 1 ods. 1 písm. a) alebo

b) identifikácia sektora základňovej stanice v mobilnej sieti podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4.

(6) Presnosť poskytovaných lokalizačných údajov musí zodpovedať presnosti dostupnej pre daný podnik v rámci poskytovania verejnej telefónnej siete alebo verejnej telefónnej služby.

(7) Výhradne v súvislosti s poskytovaním pomoci pri záchrane života, zdravia a majetku pri tiesňových volaniach možno aktuálne lokalizačné údaje volajúcej stanice získať aj opätovným vyžiadaním lokalizácie, a to do 48 hodín od uskutočnenia tiesňového volania. Podnik poskytujúci verejnú telefónnu sieť, verejnú telefónnu službu alebo verejnú telefónnu sieť a verejnú telefónnu službu, v rámci ktorých sa tiesňové volanie uskutočnilo, je povinný zabezpečiť opätovné poskytnutie lokalizačných údajov týkajúcich sa volajúcej stanice do 15 sekúnd od ich vyžiadania koordinačným strediskom alebo operačným strediskom integrovaného záchranného systému.

§ 3

Údaje podľa tejto vyhlášky sa poskytujú koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému cez Výpočtové stredisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

§ 4

Ustanovenie § 2 ods. 2 druhej vety sa nevzťahuje na podnik, ktorý poskytuje verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej telefónnej siete s menej ako 1 000 koncovými užívateľmi.

§ 5

Podniky poskytujúce verejnú telefónnu sieť, verejnú telefónnu službu alebo verejnú telefónnu sieť a verejnú telefónnu službu zosúladia poskytovanie zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a poskytovanie lokalizačných údajov koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému s touto vyhláškou do 31. augusta 2009.

§ 6

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Kaliňák v. r.


Príloha k vyhláške č. 612/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. 3. 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálnej službe) (Ú. v. ES L 108, 24. 4. 2002, s. 51).