Oznámenie č. 315/1999 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky z 13. októbra 1998 č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém

Čiastka 133/1999
Platnosť od 30.11.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.

315

OZNÁMENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme

výnos zo 4. októbra 1999 č. 1490/1999-833, ktorým sa dopĺňa výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky z 13. októbra 1998 č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém (oznámenie č. 320/1998 Z. z.).

Výnosom sa dopĺňa príloha k výnosu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém, o nový dátový štandard Dátum. Tento štandard ako nástroj výkonu informačných činností sa vydáva pre potrebu štátneho informačného systému v súvislosti s prechodom z roku 1999 do roku 2000.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.

Výnos vrátane prílohy, ktorú tvorí úplné znenie dátového štandardu Dátum, je uverejnený v čiastke 1/1999 Spravodajcu Štatistického úradu Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky, ale aj na všetkých územných štatistických orgánoch Štatistického úradu Slovenskej republiky. Zároveň je sprístupnený v elektronickej podobe na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky na adrese //www.statistics.sk.