Zákon č. 553/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 195/2008
Platnosť od 13.12.2008
Účinnosť od 01.02.2009 do30.04.2019
Zrušený 95/2019 Z. z.

OBSAH

553

ZÁKON

z 26. novembra 2008,

ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a zákona č. 385/2008 Z. z. sa mení takto:

V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ ústredného portálu“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.