Vyhláška č. 99/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia a bezpečnosti spotrebiteľov

Čiastka 47/2004
Platnosť od 28.02.2004
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 2 ods. 1 a § 3 ods. 4 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie

99

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 26. januára 2004

o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6b ods. 3 zákona č. 472/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Touto vyhláškou sa ustanovujú postupy v rámci rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na potraviny alebo krmivá,1) ak sa preukáže, že sú zdraviu škodlivé alebo existuje opodstatnené podozrenie, že môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na potraviny, ktoré sa kontaminovali rádioaktívnou látkou v dôsledku radiačnej havárie.2)

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tejto vyhlášky sa ustanovuje systém rýchlej výmeny informácií (ďalej len „systém“). Za tento systém sa považuje spolupráca členských štátov, Komisie Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) pri oznamovaní priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív (ďalej len „riziko“). Členské štáty, komisia a úrad určia kontaktné miesta. Ak člen systému má informácie týkajúce sa existencie závažného rizika, neodkladne ich oznámi komisii.

(2) Do systému sú zapojené aj pracoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky3) a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho4) (ďalej len „ústav“) na hraničných priechodoch.

§ 3

Činnosť systému

(1) Ak orgán potravinového dozoru5) alebo ústav pri kontrole potravín alebo krmív zistí, že sú zdraviu škodlivé alebo existuje opodstatnené podozrenie, že môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, oznámi túto skutočnosť kontaktnému miestu.6) Oznámenie obsahuje

a) identifikačné znaky potraviny alebo krmiva,

b) zistené konkrétne skutočnosti predstavujúce riziko,

c) charakteristiku nebezpečenstva,

d) opatrenia, ktoré v tejto súvislosti orgán potravinového dozoru alebo ústav prijal.

(2) Ak kontaktné miesto zistí, že nastalo riziko, požiada orgán potravinového dozoru alebo ústav o získanie všetkých dostupných údajov o potravine alebo krmive od podnikateľa.7)

(3) Údaje podľa odseku 2 orgán potravinového dozoru alebo ústav zasiela kontaktnému miestu.

(4) Zamestnanci kontaktného miesta oznamujú komisii, ak sa z dôvodu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa prijme

a) opatrenie zamerané na obmedzenie uvádzania potravín alebo krmív do obehu alebo na ich stiahnutie z obehu,

b) odporúčanie alebo dohoda s podnikateľom na zamedzenie, obmedzenie alebo uplatnenie špecifických podmienok pri uvádzaní potravín alebo krmív do obehu,

c) zákaz vstupu dávky, kontajnera alebo nákladu potravín alebo krmív na hraničnom priechode členského štátu Európskych spoločenstiev vydaný kompetentným orgánom.

(5) V oznámení pre komisiu kontaktné miesto uvedie

a) informácie umožňujúce identifikáciu potraviny alebo krmiva,

b) opis rizika vrátane zhrnutia výsledkov zo všetkých testov, analýz a záverov z nich, ktoré sa týkajú úrovne ohrozenia,

c) charakter a čas trvania prijatých opatrení alebo postupov, ktoré sa v tejto súvislosti prijali a vykonali alebo ktorých uplatnenie sa pripravuje,

d) informáciu o dodávateľoch a spôsobe uvádzania potraviny alebo krmiva do obehu a o krajinách určenia,

e) vyhlásenie, že oznámenie sa posiela na základe osobitného predpisu.8)

(6) Súčasťou oznámenia je podrobné vysvetlenie dôvodov na opatrenia uskutočnené príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom bolo oznámenie vydané. Kontaktné miesto poskytne komisii doplňujúce informácie, ak boli opatrenia, na základe ktorých sa oznámenie zasiela, pozmenené alebo zrušené.

(7) Oznámenie sa komisii dodatočne spresní v prípadoch, ak kontaktné miesto zašle oznámenie komisii pred prijatím opatrení alebo ak sa zistia nové závažné skutočnosti.

(8) Ak kontaktné miesto obdrží oznámenie od komisie o riziku vyskytujúcom sa na území členského štátu Európskych spoločenstiev, zašle komisii oznámenie, v ktorom uvedie najmä,

a) či sa potravina alebo krmivo uvádza do obehu v Slovenskej republike,

b) ďalšie údaje o riziku, ktoré by mohlo nastať, vrátane všetkých výsledkov a testov, ak sa vykonali na určenie miery rizika,

c) opatrenia, ktoré sa vykonali alebo sa o nich rozhodlo po prijatí oznámenia,

d) dôvody, pre ktoré neboli prijaté alebo vykonané žiadne opatrenia i napriek výskytu takej potraviny alebo krmiva na území Slovenskej republiky.

(9) Oznámenie podľa odseku 5 sa považuje za dôvernú informáciu, pokým sa nezistia skutočnosti potvrdzujúce oprávnenosť rizika. V oznámení sa táto skutočnosť vyznačí a kontaktné miesto požiada komisiu a úrad o zachovanie mlčanlivosti.

(10) Informácie týkajúce sa rizika, ktoré má kontaktné miesto k dispozícii, musia byť prístupné verejnosti, pričom ide predovšetkým o informácie týkajúce sa označovania výrobku, charakteru rizika a prijatých opatrení.

(11) V odôvodnených prípadoch sú informácie v rámci systému neverejné s výnimkou informácií, ktorých zverejnenie si vyžaduje ochrana ľudského zdravia.

(12) Ak ide o oznámenia, ktoré majú závažný a mimoriadny charakter s celospoločenským dosahom, a ak existuje pravdepodobnosť nepriaznivého vplyvu potravín a krmív, zasiela ich kontaktné miesto aj ministerstvu a Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky9) (ďalej len „ministerstvu zdravotníctva“) ihneď po obdržaní oznámenia od orgánov potravinového dozoru, ústavu alebo komisie.

§ 4

Hodnotenie rizika

(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva poverujú10) fyzické osoby alebo právnické osoby hodnotením rizika.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby poverené podľa odseku 1

a) poskytujú ministerstvu, ministerstvu zdravotníctva a kontaktnému miestu vedecké stanoviská a odborné vyjadrenia, konzultácie a odbornú pomoc potrebnú na činnosť systému na účely rozhodovania o bezpečnosti potravín a krmív,

b) vypracúvajú jednotnú metodiku hodnotenia rizika z potravín a krmív,

c) získavajú, analyzujú a vyhodnocujú informácie a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, hygieny a kvality potravín a krmív,

d) spolupracujú s orgánmi potravinového dozoru a ústavom a s ďalšími inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou bezpečnosti potravín a krmív,

e) prostredníctvom ministerstva a ministerstva zdravotníctva spolupracujú s úradom a pracoviskami v členských štátoch Európskych spoločenstiev zaoberajúcimi sa záležitosťami bezpečnosti potravín a krmív.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004 okrem § 2 ods. 1 a § 3 ods. 4 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.


Zsolt Simon v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách. <^>

2) Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 318/2002 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

3) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

5) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

6) § 2 a 6b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 v znení zákona č. 472/2003 Z. z.

7) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8) Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 031 z 27. marca 2002, s. 1 – 24.

Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002.

9) § 6b ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 Z. z.

10) § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 472/2003 Z. z.