Vyhláška č. 339/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 86/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 133/2010
Platnosť od 25.08.2010 do14.11.2011
Účinnosť od 01.10.2010 do14.11.2011
Zrušený 385/2011 Z. z.

OBSAH

339

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

z 9. júla 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 86/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 86/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. V § 10 ods. 1 sa slová „15. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „15. júna 2011“.

2. V § 10 ods. 2 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „30. júna 2011“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.


Juraj Miškov v. r.