Nájdených 58
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/2005 Z. z. Zákon o rodine 01.04.2005
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
233/2017 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.01.2018
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.01.2010
417/2009 Z. z. Podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií 01.11.2009
305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 01.09.2005
482/2004 Z. z. Nariadenie o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti 01.09.2004
600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa 01.01.2004
331/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 01.01.2021
125/2013 Z. z. Novela zákona o rodine, zákona o súdnych poplatkoch a novela školského zákona 15.06.2013
61/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.03.2012
412/2011 Z. z. Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 01.01.2012
411/2011 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa 01.01.2012
290/2011 Z. z. Nález Ústavného súdu o rodine a ochrane ľudských práv a základných slobôd
180/2011 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 01.07.2011
217/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.07.2010
516/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2010
27/2009 Z. z. Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
643/2008 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 01.01.2008
554/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.01.2009