Vyhláška č. 222/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spôsobe zisťovania príjmu na nárok na prídavky na deti

Čiastka 64/1994
Platnosť od 26.08.1994 do30.06.2002
Účinnosť od 01.09.1994 do30.06.2002
Zrušený 281/2002 Z. z.

OBSAH

222

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 17. augusta 1994

o spôsobe zisťovania príjmu na nárok na prídavky na deti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti ustanovuje:


§ 1

Príjem v cudzine, vrátane valutovej časti platu zamestnancov zahraničnej služby, sa prepočítava z cudzej meny na tuzemskú menu pri použití kurzu „stred” (devízy, valuty) vyhláseného Národnou bankou Slovenska ako priemer kurzov „stred” vypočítaný za posledný kalendárny deň jednotlivých mesiacov kalendárneho roka.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.


Július Brocka v. r.