Nájdených 27
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
170/2015 Z. z. Vyhláška o zozname rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody 01.01.2016
54/2015 Z. z. Zákon o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí 30.03.2015
268/2006 Z. z. Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 01.07.2006
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 01.07.2004
294/1999 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom 01.12.1999
70/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Viedenskému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou
25/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. 30.01.2019
133/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017
r1/c6/2009 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 517/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
469/2008 Z. z. Novela o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia 01.01.2009
186/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2008
370/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Občianskoprávneho dohovoru o korupcii
478/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov 01.01.2001
267/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých podmienkach dodávky elektriny a spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi elektriny neoprávneným odberom elektriny 01.11.1999
266/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi plynu neoprávneným odberom plynu 01.11.1999
252/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11.10.1999
98/1997 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
89/1997 Z. z. Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia 01.04.1997
71/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Spoločnému protokolu k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru