71

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

1. v zákone č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, v slovenskom vydaní a

2. v Zákone o rodine č. 66/1983 Zb. (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom z 10. novembra 1982 č. 132 Zb.) v českom vydaní

1.

a) bod 12. - § 132a ods. 1 má správne znieť:

(1) Kto s vecou nakladá ako so svojou a so zreteľom na všetky okolnosti je dobromyseľný, že mu vec patrí, má - pokiaľ nie je ustanovené inak - obdobné práva na ochranu, aké má vlastník veci.".

b) bod 18. - V § 149 ods. 4 na konci prvej vety má byť namiesto nesprávneho slova „používa" správne použité slovo „užíva".

c) bod 25. - V § 221 ods. 1 v prvej vete má byť za nesprávny výraz „... iba ak by tomu bránili..." správne použitý výraz „... ledaže by tomu bránili..."

d) bod 26. - V § 230 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou má správne znieť: „ak od zmluvy bez zbytočného odkladu neodstúpi, je povinný zaplatiť organizácii novú cenu, ledaže k zvýšeniu ceny došlo po prekročení dohodnutého času vykonania služby.".

e) bod 43. - § 453a ods. 1 prvá veta má správne znieť:

„Ak sa vlastník veci dopustil takého protiprávneho konania, ktorým sa trvale zbavil možnosti vec obvyklým spôsobom užívať, pripadá vec do vlastníctva štátu, pokiaľ je v rozpore so záujmom spoločnosti, aby vlastník s vecou ďalej nakladal.".

2. § 62 ods. 1 má správne znieť:

(1) Uplynula-li lhůta stanovená pro popření otcovství jedním z rodičů, může generální prokurátor, vyžaduje-li to zájem společnosti, podat návrh na popření otcovství proti otci, matce a dítěti.".

Redakcia