Nájdených 221
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/2005 Z. z. Zákon o rodine 01.04.2005
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
233/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2018
103/2018 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 01.04.2018
206/2017 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2017
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 01.09.2015
383/2013 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a viac súčasne narodených detí 01.01.2014
194/2011 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2011
337/2010 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2010
335/2010 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku 01.01.2011
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.01.2010
252/2009 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2009
561/2008 Z. z. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa 01.01.2009
251/2008 Z. z. Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro 05.07.2008
201/2008 Z. z. Zákon o náhradnom výživnom 01.07.2008
415/2006 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm životného minima 01.07.2006
627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.01.2006
305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 01.09.2005
485/2004 Z. z. Nariadenie o úprave sumy prídavku na dieťa 01.09.2004