Zákon č. 127/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2002
Platnosť od 21.03.2002 do31.03.2005
Účinnosť od 01.04.2002 do31.03.2005
Zrušený 36/2005 Z. z.

OBSAH

127

ZÁKON

z 22. februára 2002,

ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb., zákona č. 234/1992 Zb. a zákona č. 195/1998 Z. z. sa mení takto:

1. Preambula, ktorá sa začína slovami „Vybudovanie socializmu" a končí sa slovami „Zákone o rodine" sa vypúšťa.

2. Čl. IV sa vypúšťa.

3. Čl. V sa vypúšťa.

4. V § 2 sa za slovami „založiť manželstvo" čiarka nahrádza bodkou a zvyšný text sa vypúšťa.

5. V § 23 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

6. § 30 sa vypúšťa.

7. § 31 sa vypúšťa.

8. § 46 sa vypúšťa.

9. V § 96 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.